etusivulle
  Etusivu   |      Sanahaku   |   Sisällysluettelo  
» Sisällysluettelo
 
Antti Raike
 

Löytäjät
Elokuvantajua rakentamassa

[Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto]

TIIVISTELMÄ
SUMMARY
Taulukot
Kuviot
Esipuhe ja kiitokset

1. KORKEAKOULU KAIKILLE
   1.1 Esteettömästä opetuksesta saavutettavaan oppimiseen
      1.1.1 Elokuvantajun kehittämisen peruskäsitteitä
      1.1.2 Yhteisöllinen oppiminen
      1.1.3 Yhteisen kielitajun modaliteetit ja viestintäteknologian kehitys
      1.1.4 Citizen Deaf - viittomakielten mediahistoriaa
      1.1.5 Saavutettava teknologia - linkkejä yhteisöjen välille
   1.2 WWW-palvelun ja käyttöliittymän yhteisöllinen suunnittelu
      1.2.1 Yhteisöllisyys elokuvaopiskeluun tarkoitetun tuotteen kehittelyssä
      1.2.2 Hiljainen tieto tuotesuunnittelussa
      1.2.3 Hyödylliset käyttöliittymät taideopiskelun tukena
      1.2.4 Elokuvaan liittyvän informaation esittäminen WWW-palvelussa
   1.3 Johdannon yhteenveto
2. ELOKUVANTAJUN PERUSTUKSET
   2.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma
   2.2 Tutkimuksen menetelmä - osallistuva yhteisöllinen design-tutkimus
      2.2.1 Idean visualisointi ja WWW-palvelun käyttäjäskenaario
      2.2.2 Toimintatutkimus ja yhteistoiminta tuotekehittelyssä
      2.2.3 Focus group ja dramaturginen tuotekehittely roolien avulla
   2.3 Elokuvantajun suunnittelun ja kehittämisen vaiheet
   2.4 Toimintatutkimuksen osanottajat
      2.4.1 Tutkimusryhmä kasvatustieteen opiskelijoista
      2.4.2 Vertailuryhmä elokuvataiteen opiskelijoista
      2.4.3 Ryhmien taustatiedot ja valinta
   2.5 Tutkimusaineisto ja sen analyysi
      2.5.1 Käsitekartat
      2.5.2 Käsitekarttojen analyysi
      2.5.3 Sähköposti- jaFLE-viestit
      2.5.4 Sähköisen viestinnän analyysi
      2.5.5 Dokumenttielokuvat, opintopäiväkirjat ja loppupalautteet
      2.5.6 Itseorganisoituva kartta
      2.5.7 Itseorganisoituva kartta aineiston analyysissa
3. ELOKUVANTAJUA RAKENTAMASSA
   3.1 Osallistuva toimintatutkimus ja yhteisöllinen opiskelun kehittäminen
   3.2 Elokuvantaju-palvelun yhteisöllinen tuotanto
   3.3 Toimintatutkimuksen tulokset
      3.3.1 Elokuvan käsitteellistyminen käsitekarttojen perusteella
             Elokuvatiedon jäsentyminen ja käsitteellistyminen
             Käsitekarttojen käsitefrekvenssit
             Muut käsitekartat
      3.3.2 Elokuvatuotannon jäsentyminen käsitekartoissa
             Elokuvan katsojasta elokuvantekijäksi
      3.3.3 Dokumenttielokuvan yhteisöllinen tuotanto
             Organisoituminen dokumenttielokuvan tuotantoa varten
             Leikkauksen työpaja
             Tutkimusryhmän osanottajien loppupalautteet
   3.4 Elokuvantaju-tuotannon ja toimintatutkimustulosten yhteenveto
4. ELOKUVANTAJU 1.0 - TUTKIMUKSEN TEOS
   4.1 Elokuvantaju 1.0:n käytettävyys ja informaatioarkkitehtuuri
      4.1.1 Oppimateriaalikartta käyttöliittymänä
      4.1.2 Hakukone eli sanahaku oppimateriaalikartan vaihtoehtona
      4.1.3 Johdanto ja artikkeli - informaation esittämisen tasot
      4.1.4 Käyttäjien mediaseuranta ja tilastointi
   4.2 Elokuvantaju - CinemaSense - CinemaEsencia - ShinemaSensu
5. TARKASTELU - TAIDEOPINNOT KAIKILLE
   5.1 Rajoitukset
   5.2 Kohti saavutettavaa taideaineiden korkeakouluopiskelua
             I promise you. We'll find 'em.
   5.3 Jatkotutkimuksen aiheita

SANASTO

LÄHTEET

      Julkaisemattomat lähteet
      Muu kirjallisuus
      Elokuvat

LIITTEET
       Liite 1: Elokuvantaju-tuotantoon liittyvän toimintatutkimuksen alkukysely
      Liite 2: Toimintatutkimuksen loppukysely
      Liite 3: Tutkimusaineiston koodaus
      Liite 4: Käsitekarttojen piirtämisen instruktiot toimintatutkimuksen tutkimus- ja vertailuryhmien osanottajille
      Liite 5: Käsitekartoista kerättyjä käsitteitä vastaavat numerotunnisteet
       Liite 6: Käsitteiden mainintojen määrät (f) kaikissa käsitekartoissa
      Liite 7: Sähköposti- ja FLE-viestien luokittelu
             1. Suostumus
             2. Kannustus
             3. Reklamaatio
             4. Avunpyyntö
             5. Tiedotus
             6. Palaute
             7. Kysymys
             8. Ehdotus
             9. Analyysi
             10. Vastaus
             11. Yhteenveto
             12. Pohdiskelu
             13. Kehotus
      Liite 8: Suunnittelun tukena käytetty itseorganisoituva kartta eli SOM yli 170:stä englanninkielisestä elokuvatermistä
      Liite 9: Kinokartta, Elokuvantajun oppimateriaalikartan alfa-versio
      Liite 10: Elokuvantajun tuotantoon osallistuneet henkilöt ja tukijat 1999-2004
      Liite 11: Kinokartta, Elokuvantajun oppimateriaalikartan beeta-versio
      Liite 12: Viittomakielistä materiaalia WWW-sivuilla vuonna 2004
      Liite 13: Elokuvantajun moduuli, satelliitti ja metatieto
      Liite 14: Elokuvantajun mediaseuranta