ANSÖKNINGSFÖRFARANDET VID STUDIER SOM LEDER TILL KONSTDOKTORSEXAMEN
 

Forskningsverksamheten och fortsatta studier är i en central ställning vid Konstindustriella högskolan. Enligt högskolans utvecklingsstrategi skall verksamhetens tyngdpunkt i allt högre grad ställas på forskningen, som de fortsatta studierna för sin del verkställer. Konstindustriella högskolans kvalitativa huvudmål är att utvecklas till ett mångsidigt konstindustriellt universitet som är det ledande utbildnings-, forsknings- och kulturinstitutet inom sin bransch i Europa. De fortsatta studierna kommer att under planeringsperioden i allt större grad att länkas med projekt med flere deltagare, vars innehållsmässiga målsättningar bestäms av tyngdpunkter fastställda för forskningen.

FRISTÅENDE STUDIER SOM LEDER TILL FORTSATT EXAMEN

Högskolan rekommenderar att den person som planerar fortsatta studier ansöker i början studierätt enbart till en del av de studier som ingår i studierna till konstdoktorsexamen. Då kan den studerande avlägga enbart de studieavsnitt han har beviljats studierätt till. Studierätt till att avlägga en examen ansöks sedan såsom det framkommer senare i texten. Högskolan rekommenderar deltagande i allmänna forskarstudier och seminarier, vilka ger färdigheter att utarbeta arbetsplaner.

Ansökningstiden för fristående studier pågår jämt och det finns en en egen ansökningsblankett. Studierätten beviljas i allmänhet för 1-2 studieavsnitt åt gången.

ANSÖKNING AV STUDIERÄTT TILL KONSTDOKTORSEXAMEN

Rätt till att avlägga konstdoktorsexamen has av en person som avlagt en högre högskole-examen vid Konstindustriella högskolan eller vid en annan högskola i Finland eller en motsvarande examen utomlands-

En person som överväger studier bör redan vid planeringsskedet kontakta den professor vid utbildningsprogrammet till vars ämnesområde det planerade forskningsämnet närmast tillhör. Forskningsämnet, arbetsplanen och planeringen av de fortsatta studierna skall diskuteras med professorn i fråga.

Utbildningsprogrammets professor bedömer ansökningen och förbereder ett förslag till forskningsrådet om beviljandet av studierätten. Forskningsrådet godkänner studie- och forskningsplanen på förslag av avdelningen. Rektorn besluter på förslag av forskningrådet om beviljandet av studierätt för examen.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Den begåvning, de färdigheter och den utvecklingsbarhet för fortsatta studier och forskning som förutsatts i studie- och arbetsplanen, samt vid behov uppvisat med arbetsprov och meritförteckning. Speciell uppmärksamhet fästs vid forsksningsämnet och forskningsplanen.

ANSÖKNINGSDOKUMENTEN

1. Ansökningsblanketten (innehåller en till formen fri motiveringsdel och en preliminär studieplan)
2. Examensintyg samt vid behov arbetsintyg
3. Forskningplan
4. Vid behov, arbetsprov (3-5 arbeten) och/eller slutarbete
5. En förteckning över den vetenskapliga och/eller konstärliga verksamheten hittills

INLÄMNANDET AV ANSÖKNINGEN

Ansökningstiden för fortsatta studier är två gånger per läseår. Ansökningstiderna går ut 15.10.1997 och 25.4.1998. Ansökningarna skall lämnas till studieservicen vid Konstindustriella högskolan (Tavastvägen 135 C, 6. vån.). De personer som avlägger licentiatexamen vid Konstindustriella högskolan kan lämna in sin ansökan genast då licentiatsarbetet inlämnats till granskning.

BESLUT OM ANSÖKNINGEN OCH ANSÖKAN OM RÄTTELSE

Besked om antagandet meddelas personligen med brev. Även de icke-godkända meddelas om avslaget och dess motiveringar.

En person som är missnöjd med beslutet kan skriftligen ansöka om rättelse från högskolans prorektor inom 14 dagar från beslutet. Då resultaten offentliggörs bör den sökande meddelas hur han kan få vetskap om de principer som tillämpats vid hans ansökan samt hur en rättelse kan ansökas. Prorektorn besluter om ansökandet om rättelse på basen av föredragande av chefen för studieservicen. Beslutet gällande ansökan till rättelse kan överklagas.

ANMÄLAN

Fortsättningsstuderanden skall anmäla sig till högskolan vid en anmälningstidpunkt, bestämd av studieservicen, före inledandet av studierna samt läseårsvis under studietiden.

PLANERINGEN OCH BEDÖMNINGEN AV ANSÖKNINGSFÖRFARANDET

Forskningsrådet ansvarar för planeringen och bedömningen. Rektorn bekräftar ansökningsanvisningarna. Studieservicen ansvarar för studieadministrationen som ingår i ansökningen.


Ansökan till fortsättningsstuderande

Sid. 1
Sid. 2
Sid. 3

Uppdaterat 3.3.2000