Konstindustriella högskolan
Studieservicen

Allmänt

   
 

 
Den konstindustriella branschens lägre och högre högskoleexamina kan avläggas som grundexamen vid Konstindustriella högskolan liksom en fortsättningsexamen avlagd efter grundstudierna.

Examina inom den konstindustriella branschen är
1. kandidatexamen, som är ett lägre högskoleexamen
2. magisterexamen, som är ett högre högskoleexamen och
3. doktorsexamen, som är ett fortsättningsexamen.

Omfattningen av konstkandidatexamen är 120 studieveckor och den är möjlig att avlägga på tre år. Till studierna som ingår i konstkandidatsexamen hör branschens grund- och ämnesstudier.

Omfattningen av konstmagisterexamen är 180 studieveckor. Examenet inbegriper konstkandidatsexamen eller motsvarande studier samt 60 studieveckor fördjupande studier. Till de fördjupande studierna ingår studier i fördjupningsämnet, studier i forskningsmetoder inom den konstindustriella branschen samt ett slutarbete.

Konstdoktorsexamen består av ett lärdomsprov och fortsättningsstudier som stöder det. Till fortsättningsstudierna som stöder lärdomsprovet hör kompletterande studier, allmänna studier i forskningsutbildning, studier inom forskningsområdet samt studier som stöder det egna forskningsarbetet, sammanlagt minst 40 studieveckor.

Extraordinära studier

Det är möjligt att avlägga studier som ingår i utbildningsprogrammen på de olika avdelningarna vid Konstindustriella högskolan som extraordinär studerande. Studier avlagda som extraordinära leder inte som sådana till examen inom den konstindustriella branschen då prestationsrätt till examen inte finns.

Avtalet om flexibel studierätt - FSR-avtalet - ger de studerande vid de högskolor i huvudstadsregionen som ingår i avtalet rätt att ansöka begränsad studierätt vid Konstindustriella högskolan. Förutom Konstindustriella högskolan ingår följande högskolor i FSR-avtalet: Helsingfors Universitet, Bildkonstakademin, Sibelius Akademin, Svenska Handelshögskolan, Teaterhögskolan och Tekniska högskolan samt från 1.1.1998 Helsingin Kauppakorkeakoulu.

Yrkesmässig kompletteringsutbildning

Konstindustriella högskolan anordnar kompletteringsutbildning för personer som avlagt en examen inom den konstindustriella branschen, som är yrkesmässigt verksamma eller som behöver vetskap och kunskaper inom branschen i sitt yrke.

Den öppna högskoleundervisningen

Den öppna högskolan erbjuder undervisning på högskolenivå avsett för den vuxna befolkningen och som motsvarar den undervisning som ges på högskolans olika avdelningar. Studieprestationer vid den öppna högskolan kan senare inrymmas i grundexamen inom den konstindustriella branschen.