GRANSKNING AV SLUTARBETET

Avdelningens ledningsgrupp utser bedömningsgruppen eller -grupperna
och fastställer granskningens metoder

Slutarbetet inlämnas till avdelningen för granskning (2 ex)
Avdelningen vidarebefordrar till bildsamlingen vid informations-
och publikationsenheten 1-5 bilder av önskade slutarbeten

Presentationstillfället för slutarbetet

Granskarna sammanställer ett förslag till utlåtande och vitsord
- kan sammanställas även före presentationstillfället

Bedömningsgruppens möte:
beslut om vitsordet
- granskarna närvarande ifall de inte är utomstående i gruppen
- mogenhetsprovet skall vara avklarat

Blanketten för slutarbetet med bilagor till avdelningen

En kopia av slutarbetsblanketten + utlåtande till den studerande

Till biblioteket:
1. ett arkiveringsexemplar av
slutarbetet (text och bilder)
2. en kopia av bedömningsut-
låtandet
3. en kopia av slutarbetsresumén
En kopia av slutarbetsblanketten
till studieservicen
En eventuell ansökan om rättelse till
forskningsgruppen