UPPLÄGGNINGEN AV RESUMÉN

 

1. All information skall antecknas i fullständig och exakt form. Förkortningar eller smeknamn får inte användas. Som arbetets art anges slutarbete, licentiatavhandling eller doktorsavhandling. Som material anges endast det material som ingår i det slutgiltiga slutarbetet, inte det material som använts i arbetets mellanskeden. Ämnesord skall upptecknas genom att ange de centrala begrepp som gäller arbetet och som är lämpliga att använda i index. Som förvaringsplats anges högskolans bibliotek.

2. Resumén skall utarbetas informativt, d.v.s. förutom slutarbetets ämne och de tillämpade metoderna skall även de viktigaste resultaten och uppgifterna om det material som ingår i arbetet framkomma.

3. Rekommenderad längd för resumén är 250 - 400 ord.

4. Resumén skall skrivas på maskin med radavstånd 1 direkt på blanketten under rubrikerna. Resumén skall vara publiceringsbar, vilket innebär att texten skall vara snygg, båda långsidorna skall ha en passande marginal (ca. 1 cm) och det givna utrymmet får inte gyttras ihop.

5. Resuméerna och de därtill hörande bilderna publiceras på högskolans hemsidor på Internet (http://www.uiah.fi) som ett sammandrag av lärdomsprov editerat av biblioteket. Därför är det viktigt att både skriftligt och bildmässigt material vidarebefordras till biblioteket.

De av avdelningarna utvalda bilderna som inlämnats till informations- och publikationsenheten används i högskolans egen publikationsverksamhet. Den studerande skall sammanfatta en kort resumé (ca. 5 rader) på engelska om sitt arbete som bifogas till bilderna för internationell information.

Högskolan har rätt att förvara och publicera de godkända slutarbetena på det sätt som den anser vara lämpligt.

Slutarbetena får inte publiceras utan högskolans tillstånd.

 

| Till början av guiden |