KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
BLANKETT FÖR SLUTARBETE

Logo
Författarens namn
Utbildningsprogram
Arbetets namn
Arbetets delar
Handledare

Slutarbetet inlämnat för granskning _____ /_____-_______ (slutarbetsresumén som bilaga)
Mognadsprovet godkänt _____ /_____-_______
Innehåller arbetet sekretessbelagda delar?       Nej _______
Ja, vad __________________________


Medlemmarna i bedömningsgruppen
1. ______________________________         2. ______________________________
3. ______________________________ 4. ______________________________
5. ______________________________ 6. ______________________________

Tilläggsmedlemmar
1. ______________________________         2. ______________________________

Granskarna
1. ______________________________         2. ______________________________

Tilläggsmedlemmarna och granskarna godkända
____ /____-________
        Sekreterare __________________________

Bedömningsgruppens beslut
Förslag till vitsord ___________________ (utlåtande/utlåtandena som bilaga)
Beslut om vitsord___________________     _____ /_____-______

 

________________________________         ________________________________
Bedömningsgruppens ordförande Sekreterare

Originalen till avdelningen
Kopiorna till studieservicen