6. TILLÄGGSUPPGIFTER FÖR SLUTARBETET

 

Vid avfattandet av slutarbetet kan bl.a. följande verk konsulteras:

 • Eco, Umberto: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään.
  Vastapaino, Tampere 1990.

 • Fogelberg - Herranen - Sinikara: Tuumasta toimeen. Tutkielman tekijän opas.
  Yliopistopaino, Helsinki 1989.

 • Gothoni, René: Oletko neuvoton: lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle.
  Yliopistopaino, Helsinki 1992.

 • Hirsjärvi - Liikanen - Remes - Sajavaara: Tutkimus ja sen raportointi.
  Kirjayhtymä, Helsinki 1986.

Instruktionsböcker finns bl.a. på Konstindustriella högskolans bibliotek. Dessutom utger högskolan med jämna mellanrum en publikation "Opinnäytetöiden tiivistelmät" i vilken finns resumérna för alla vid högskolan godkända lärdomsprov. Publikationen finns att läsa på avdelningarna och på biblioteket, medan äldre exemplar finns på studieservicen.

 

| Till början av guiden |