5. ÄGANDE- OCH UPPHOVSRÄTT TILL SLUTARBETET

 

5.1 Äganderätt

Produktionsexemplaret av ett slutarbete som gjorts på högskolans bekostnad och under högskolans handleding tillhör högskolan. Produktionsexemplaren som gjorts på den studerandes egen bekostnad tillhör den studerande. Tveksamma fall avgörs av avdelningens ledningsgrupp.

Den studerande kan lösa in produktionsexemplaret som han har gjort som sitt slutarbete eller lärdomsprov enligt de allmänna tillämpningsbestämmelserna gällande statens budgetförslag (tilläggsinformation: Paula Lahti, tel: 30216).

5.2 Upphovsrätt

Den studerande skall alltid komma överens om de upphovsrättsliga frågorna gällande slutarbetet med professorn för utbildningsprogrammet eller med handledaren för slutarbetet redan innan slutarbetet påbörjas. Till upphovsrätten (immateriella rättigheter) räknas:

Upphovsrätten:

Den egentliga upphovsrätten
- skyddar alla litterära, konstnärliga eller på annat sätt förekommande verk samt ger skydd åt bl.a. kataloger

Rätten till fotografisk bild
- skyddar alla prestationer som utförts med fotografiska medel (fotografier och s.k. analoga produkter)

Rättigheter som står upphovsrätten nära, dvs grannrättigheter
- skyddar bl.a. en uppträdande konstnärs prestationer och ger skydd åt bl.a. radio- och TV-sändningar samt inspelningar.

Industriella rättigheter:

Patenträtten
- skyddar den abstrakta idén eller uppfinningen

Modellrätten
- skyddar förebilden för produkternas och tjänsternas utseende samt ornamenten

Nyttomodellrätten
- skyddar den utförda tekniska lösningen av föremålet baserat på formen, på uppbyggnaden eller på en kombination av de två, som kan utnyttjas industriellt

Varumärkesrätten
- skyddar en näringsidkares emblem för att skilja de varor eller tjänster han erbjuder från övriga varor på marknaden

Firmarätten
- skyddar det emblem som näringsidkaren använder i sin verksamhet

Till de industriella rättigheterna räknas ofta även de bestämmelser som skyddar näringsidkaren bl.a. för illojal konkurrens t.ex. i form av skydd för affärs- och yrkeshemligheter. Bestämmelserna finns i lagen om olämpligt förfarande vid näringsverksamhet. Denna lag ger skydd även mot slavisk plagiering.

Upphovsrätten indelas i två delar: moraliska rättigheter och ekonomiska bruksrättigheter. Upphovsmannen till slutarbetet har alltid moralisk rätt till sitt slutarbete. Detta innebär rätten att bli omnämnd som upphovsman till arbetet samt bl.a. rätten att övervaka hur en utomstående använder hans rättigheter. Uppphovsmannen av verket innehar vanligtvis även de ekonomiska bruksrättigheterna. Med detta avses att upphovsmannen har rätt att bestämma över slutarbetet genom att producera nya exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Då slutarbetet inleds skall en skriftlig överenskommelse om bruksrättigheterna till slutarbetet göras vid behov.

Högskolan har rätt att använda slutarbetet i högskolans undervisnings-, forsknings- och informationsverksamhet samt att arkivera de dokumenterade slutarbetena i högskolans arkiv.

I frågor gällande ägande- och upphovsrätten till slutarbeten utförda på beställning av en utomstående ingår beställaren och högskolan ett läroprojektsavtal enligt det som förutsätts i stadgan om betalningsgrunder (211/92) och i de allmänna avtalsvillkoren för högskolans avgiftsbelagda serviceverksamhet.

Ifall slutarbetet är en skriftlig avhandling och högskolan ämnar publicera den, skall ett förlagsavtal uppgöras enligt överenskommelse skilt vid varje fall.

Tilläggsinformation om frågor angående upphovsrätt och avtalsvillkor samt om stadgar och bestämmelser omnämnda i detta kapitel finns att tillgå på förvaltningsavdelningen (byråchef Jari Söderström, tel: 30203) samt t.ex. i följande källor:

  • Taideteollisen korkeakoulun maksupalvelun yleiset sopimusehdot 1993

  • Kopiointi ja nauhoitus opetustoiminnassa ja tutkimuksessa. Opetusministeriö, Kopiosto r.y. 1991

  • Niiniluoto, R. (red): Taideteollisen suunnittelijan ammattikäytäntö. Taideteollisen suunnittelijan julkaisusarja B13 1990.

  • Haarman, P-L: Immateriaalioikeuden oppikirja. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1989.

  • Haarman, P-L: Tekijänoikeus, lähioikeudet ja oikeus valokuvaan. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1992.

 

| Till början av guiden |