3. ANSÖKAN OM RÄTTELSE

 

Den studerande har rätt att ta del i de bedömningsgrunder som tillämpats på honom. En studerande som är missnöjd med bedömningsgruppens beslut kan skriftligen ansöka om rättelse av högskolans forskningsråd inom 14 dagar räknat från den tidpunkt då han har haft tillfälle att få kännedom om resultatet av bedömingen och om tillämpningen av bedömningsgrunderna. Tiden räknas från och med den tidpunkt då protokollet är undertecknat och har ställts till påseende på anslagstavlan.

Beslutet angående ansökan om rättelse skall tillkännages den studerande skriftligen. Anvisning till rättelseförfarandet skall bifogas beslutet. En studerande som är missnöjd med beslutet kan ansöka om rättelse från forskningsrådet inom sju dagar från det han har fått kännedom om beslutet.

 

| Till början av guiden |