2. DE OLIKA SKEDENA I SLUTARBETET


2.1 Val av ämnet för slutarbetet
2.2 Handledningen av slutarbetet
2.3 Presentationen av slutarbetsplanen och godkännandet i slutarbetsseminariet
2.4 Finansieringen av slutarbetet
2.5 Slutarbetets språkdräkt och mogenhetsprovet
2.6 Granskningen av slutarbetet


Att göra ett slutarbete består mest av självständig arbete. I det följande presenteras de olika faserna vid framskridningen av slutarbetet.

2.1 VAL AV ÄMNET FÖR SLUTARBETE

Den studerande och utbildningsprogrammets professor eller biträdande professor väljer tillsammans ämnet för slutarbetet. I det här sammanhanget skall även finasieringen, ägo- och upphovsrätten samt andra praktiska arrangemang kring arbetet utredas.

2.2 HANDLEDNINGEN AV SLUTARBETET

Professorn eller biträdande professorn för utbildningsprogrammet utser en/flere handledare för slutarbetet tillsammans med den studerande. Den studerande har även möjlighet att få handledning i modersmålet vid fördjupande studier för sitt slutarbete.

Ifall handledaren är frånvarande från högskolan en längre tid p.g.a. tjänsteledighet eller någon annan orsak, har den studerande anledning att komma överens om alternativa arrangemang med professorn eller biträdande professorn för utbildningsprogrammet.

2.3 PRESENTATIONEN AV SLUTARBETSPLANEN OCH GODKÄNNANDET I SLUTARBETSSEMINARIET

Ett slutarbetsseminarium ingår i slutarbetet. Avsikten med seminariet är att fördjupa och komplettera den studerandes insikter i frågor som gäller slutarbetets område, vilka är relevanta för slutarbetets konstnärliga, vetenskapliga och samhälleliga betydelse samt introducera den studerande för andra studerandes slutarbetesproblematik. Under seminariet skall varje studerande utarbeta en skriftlig slutarbetsplan som behandlas och godkänns i seminariet.

2.4 FINANSIERINGEN AV SLUTARBETET

Högskolan och/eller en utomståendee beställare kan fungera som finansiär till slutarbetet (se brochyren om Konstindustriella högskolans allmänna avtalsvillkor för avgiftsbelagda tjänster). En del av slutarbetena uppkommer på den studerandes egen bekostnad.

Anslag har tilldelats avdelningarna för att utdelas för speciella kostnader som uppstått vid slutarbetet samt för stipendier för framgångsrikt utförda slutarbeten.

Även andra stipendier kan ansökas för slutarbetet och information om dessa finns bl.a. i FSF-publikationen "Stipendier och studiestöd", Konstindustriella högskolans studieservicens publikation "Konstindustriella högskolans stipendieguide" samt i "stipendiemapparna" som finns i förvaltningsavdelningens aula.

2.5 SLUTARBETETS SPRÅKDRÄKT OCH MOGENHETSPROVET

Den studerande skall skriva sitt slutarbete på sitt modersmål eller på ett annat språk efter godkänd ansökan till avdelningenschefen.

Den studerande skall i samband med de fördjupade studierna delta i ett mogenhetsprov senast före godkännandet av slutarbetet. Om den studerande har skrivit ett mogenhetsprov för konstkandidatexamen, behöver han inte skriva ett nytt för konstmagisterexamen.

Mogenhetsprovet kan avläggas under högskolans allmänna tentamensdagar (se studiehandboken) eller i samband med förhör som arrangeras av avdelningarna. 4 timmar skall reserveras för mogenhetsprovet. I mogenhetsprovet skall den studerande uppvisa att han behärskar perfekt sitt modersmål samt att han är insatt i sina fördjupade studier eller ett ämne relaterat till slutarbetet genom att skriva en uppsats på 4-6 sidor om ett givet ämne. Frågorna i mogenhetsprovet utarbetas av utbildningsprogrammets professor eller ifall ingen professor finns, av den biträdande professorn eller en annan av honom utsedd avdelningschef.

Mogenhetsprovets sakmässiga innehåll granskas av frågeställaren eller då denne är förhindrad, av utbildningsprogrammets professor eller ifall ingen professor finns, av den biträdande professorn eller en annan av honom utsedd avdelningschef. Mogenhetsprovets språkdräkt granskas av modersmålsläraren. I bedömningen av mogenhetsprovet används vitsorden godkänd eller underkänd. Mogenhetsprovet skall vara avklarat före det bedömningsgruppens möte där slutarbetet bedöms.

Genom att avlägga mogenhetsprovet på finska eller svenska anses den studerande ha uppvisat sådana språkkunskaper som krävs av en statlig tjänsteman.

2.6 GRANSKNINGEN AV SLUTARBETET

Slutarbetet inlämnas för granskning och vidare åtgärder till respektive avdelning i två exemplar, det ena för granskning (originalet) och den andra för arkivering och dokumentering (se p. 4). Originalexemplaret är ett bedömnings- och granskningsexemplar och den skall innehålla all material som hör till slutarbetet. Arkiverings- och dokumentexemplaret bekostas av avdelningarna.

Avdelningsrådet tillsätter en eller flera bedömningsgrupper för granskningen av slutarbeten för högst en tre-års period. Bedömningsgrupperna kan kompletteras med extra medlemmar. Bedömningsgruppen består av 3-6 personer och en motsvarande mängd suppleanter. Bedömningsgruppen utser en ordförande och viceordförande bland gruppens medlemmar. Gruppens medlemmar skall ha en konstkandidat- eller konstmagisterexamen om minst 180 studierveckor eller en motsvarande konstnärlig eller vetenskaplig kompetens och de skall tillhöra högskolans lärarkår. De extra medlemmarna kan även komma utanför högskolan. Granskarna kan väljas antingen bland medlemmarna i bedömningsgruppen eller utifrån.

Den medlem av bedömningsgruppen som fungerar som handledare för slutarbetet kan inte delta i beslutet om vitsordet för ifrågavarande slutarbete.

All information som berör slutarbetet, bedömningsgruppen och dess eventuella extra medlemmar samt granskare och vitsord, skall sammanställas på blanketten för slutarbetet, varav en kopia skall vidarebefordras till studieservicen.

2.6.1 TIDPUNKTEN FÖR SLUTARBETETS GRANSKNING OCH BESTÄLLNING AV EXAMENSBETYG

Slutarbetet kan inlämnas till granskning när som helst under läseåret. Granskningsförfarandet för slutarbetet tar ca. två månader i anspråk. I fall den studerande vill ha sitt examensbetyg till betygsutdelningsdagen skall han lämna in sitt slutarbete för granskning senast två månader innan betygsutdelningsdagen.

Bedömningen av ett arbete som lämnats in för granskning under sommartiden (1.5.-31.8.) framskjuts till följande höst.

Den studerande skall hämta från studieservicen ett registerutdrag över sina studieprestationer för granskningen och returnera den och studieboken korrigerade till studierådgivaren vid studieservicen senast en månad före den tilltänkta utexamineringsdagen i samband med beställningen av betyget. Beställningen av betyget sker så att den studerande lämnar in en skriftlig ansökan (blankett) en månad innan den tilltänkta utexamineringsdagen till högskolans studieservice. De i examenen förutsatta studierna skall vara godkänt avlagda minst en månad före utexamineringsdagen.

2.6.2 PRESENTATIONEN AV SLUTARBETET

Före vitsordsgivningen skall en offentlig utställning eller presentation anordnas för slutarbetet, där upphovmakaren skall klargöra för arbetets ändamål och slutresultat. Vid skriftliga slutarbeten anordnas enbart en presentation. Bedömninggruppens ordförande skall ombesörja att informationen om utställningen eller presentationen når speciellt granskarna för slutarbetet.

Tid skall reserveras vid presentatiostillfället för upphovsmannen för arbetet att svara på granskarnas frågor och bedömningar. Granskarna skall inte framlägga ett förslag till vitsord ännu vid presentationstillfället.

2.6.3 BEDÖMNINGEN AV SLUTARBETET

Vid bedömningen av slutarbetet skall uppmärksamhet fästas vid följande punkter, beroende på arbets art:

  • vikten av slutarbetet ur en konstnärlig, yrkesmässig eller vetenskaplig synvinkel samt dess svårighetsgrad
  • nivån på det formella och tekniska genomförandet av slutarbetets skriftliga del (utseendet, tydlighet, tabeller, ritningar mm.)
  • förhållandet mellan och sammanlänkningen av bakgrundsinformationen och den egna delen
  • nivån på tolkningen av resultaten
  • den tekniska nivån på produktionen
  • yrkesskickligheten och nivån på de yrkesmässiga färdigheterna vid utförandet av produktionen
  • förhållandet mellan och sammanlänkningen av de olika delarna av slutarbetet

De två för slutarbetet utsedda granskarna utarbetar ett bedömningsutlåtande antingen tillsammans eller skilt var för sig. I utlåtandet framläggs en bedömning av arbetet specificerat enligt slutarbetskriterierna samt ett förslag till vitsord enligt skalan 0-5 i hela siffror. Dessa motsvaras av de muntliga vitsorden enligt följande:

0 = underkänd
1 = nöjaktig
2 = mycket nöjaktig
3 = god
4 = mycket god
5 = utmärkt

Granskarna befordrar bedömningsutlåtandet eller utlåtandena vederbörligen undertecknade till bedömningsgruppens ordförande. Denne sammankallar bedömningsgruppen som bedömer slutarbetet. Bedömningsgruppen är inte bunden till granskarnas vitsordsförslag. Bedömningsgruppen är beslutsför då förutom ordföranden eller viceordföranden minst två medlemmar är närvarande. Föredragning används inte vid godkännandet av ett slutarbete. Blanketten för slutarbetet fungerar som protokoll för mötet, till vilket bifogas slutarbetsresumén och bedömningsutlåtandet. Den ursprungliga slutarbetsblanketten med bilagor uppbevaras på avdelningen.

Granskningsutlåtandena är offentliga efter det att bedömningsgruppens ordförande har undertecknat mötesprotokollet. Det slutliga beslutet om godkännandet av slutarbetet och bedömningsutlåtandet/utlåtandena skall omedelbart tillkännasges den studerande.

 

| Till början av guiden |