1. ALLMÄNT

Slutarbetet är lärdomsprovet för konstmagisterexamen. Syftet med slutarbetet är att öva den studerande i

Slutarbetet är minst 20 studieveckor till sin omfattning, vilket motsvarar ca ett halvt års arbetsinsats på heltid. Ett slutarbete om ett omfattande eller annors speciellt krävande ämne kan göras som grupparbete mellan två eller flere studerande.

1.1 Slutarbete som riktar sig mot planering och skapande konstnärligt arbete

Arbetet består av följande delar

a) Produktionsdelen som består av upphovsmannens prestationer, verk eller pedagogiska experiment inom den egna branschen. Produktionsdelen kan bestå av bl.a. följande material:

b) Skriftlig/bildlig del där faktorer gällande ämnesvalet, behandlingen och slutledningarna presenteras.
I denna del presenteras:

1.2 En skriftlig avhandling som slutarbete

Arbetet bör uppvisa kännedom om avhandlingens ämnesområde, förtrogenhet med vetenskapliga forskningsmetoder samt förmåga till vetenskaplig kommunikation. Ett visuellt produktions- eller planeringsarbete kan ingå som en del av avhandlingen.

En resumé skall alltid avfattas över slutarbetet, i vilken ett sammandrag av arbetet och dess resultat presenteras. Resumén är ett referat över det centrala innehållet i slutarbetet, skriven på en för ändamålet avsedd blankett. Arbetets ämne, författaren och prestationstiden samt sammandrag över arbetet och dess resultat, samt en förteckning över materialet som ingår, skall framkomma i resumén. På resuméblanketten finns ingående anvisningar om avfattningen.

Avdelningarna utarbetar skilt för sig reviderade anvisningar gällande ändamålen för slutarbetena, innehållet, bedömningskriterierna och bedömningsgrunderna.

 

| Till början av guiden |