KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN BLANKETT FÖR ANSÖKAN AV BETYG
Publikdatum, till vilket betyget beställs ______________
Efternamn och förnamn
Personsignum Studerandenummer
Examen/utbildning som avlagts:
 
  Konstkandidat, 120 sv; jag fortsätter direkt med mina studier till konstmagister   /  jag fortsätter inte
  Konstmagister, 180 sv
  Konstmagister, fördjupande studier, ca 60 sv
  Konstlicentiat
  Konstdoktor
  Annat betyg:

 
Inledningsår för studierna och
utbildningsprogrammet
Studierätt för andra utbildningsprogram vid Konstindustriella högskolan:
 
Utbildningsprogram och inledningsår
Biämnesstudier (15-35 sv) vid Konstindustriella högskolan     vid en annan högskola, vilken:
 
Utbildningsprogrammet
Studier utomlands som ingår i examen: Nordplus  Erasmus     annat, vad:
 
Skolans namn
 
Tidpunkten för studierna utomlands
För dem som avlägger magistersexamen som fördjupande studier:
 
Tidigare studier/tidigare examen samt avläggningsdag

 
Betyget utskrivs på den studerandes modersmål, om inte annat avtalas.
Jag vill ha mitt betyg på finska    /  på svenska  
 
Jag beställer ett Diploma Supplement av betyget på engelska    och ett prestationsutdrag på engelska (100 mk)  
 
Slutarbetets namn för den engelska översättningen:
Jag deltar i publiken, d.v.s. i betygsutdelningstillfället   /  jag avhämtar betyget senare från studieservicen  
Anmälan är bindande; ändringar måste meddelas till studieservicen.
 
Datum och underskrift
BILAGOR
  • Studieboken samt ett uppdaterat registerutdrag som chefen för utbildningsprogrammet har godkänt och undertecknat.
  • I registerutdraget för dem som avlägger konstkand.examen skall de de prestationer noteras som ingår i studierna för utbildningsprogrammet för magister (60 sv)
  • Avgångsförfrågning för examensavläggare för dem som avlagt kandidat- eller magisterexamen
  • En bestyrkt kopia över examen avlagd annanstans före Konstindustriella högskolan av dem som avlagt konstmagisterexamen som fördjupande studier.