ORSAK TILL FÖRSUMMELSE AV ANMÄLNINGEN:

AVLAGDA STUDIER       Se Anvisning 2
 
Under läseåret ________ - ________ (= det sista närvaroåret) har jag avlagt följande studieperioder:
 
    sv.
    sv.
    sv.
    sv.
    sv.
    sv.
    sv.
    sv.
   
Sammanlagt
sv.
 
Medräknat de ovannämnda studierna har jag avlagt sammanlagt av mina studier
 
 
sv.
 
Datum       _____ /_____ 20_____                   ___________________________________________________

AVDELNINGSCHEFENS BESLUT
            Godkänns enligt ansökan             Godkänns inte. Motiveringar
Datum       _____ /_____ 20_____
 
_______________________________________________________
Avdelningschefens underskrift
 
 
 
 
 

ANVISNINGAR
Anvisning 1
Ansökan inlämnas till studieservicen. I samband med återansökan av studierätten debiterar högskolan 100 mk, som skall betalas till studieservicen enligt anvisningar.
Anvisning 2
Utdrag från prestationsregistret eller kopia av studieboken bifogas till ansökan.