Studieservicen
31.01.00
ANVISNINGAR
 

ALLMÄNNA GRUNDER FÖR TILLGODORÄKNANDET AV STUDIER TILLÄMPADE VID KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN

Med tillgodoräknandet av studierna avses i dessa anvisningar att avdelningschefen godkänner vissa studier och studieprestationer som en del av en examen.

Det finns två olika typer av tillgodoräknande:

  1. Tillgodoräknandet av studier inom samma bransch avlagda vid en annan högskola eller läroinrättning istället för studier som som hör till utbildningsprogrammet. Då jämförs omfattningen av, innehållet i och fordringsnivån på studierna med studiekraven vid Konstindustriella högskolan.
  2. Tillgodoräknandet av studier utförda vid en annan högskola eller läroinrättning som en del av en examen som biämneshelheter eller som valfria studier. I detta fall förutsätts inte att studiernas innehåll är motsvarande.

1. Allmänna regler för tillgodoräknandet avn studierna

Till konstkandidat-, konstmagister- och konstdoktorsexamen räknas tillgodo studier främst inom den konstindustriella branschen avlagda vid andra läroinrättningar.

Vid beslutet att tillgodoräkna studier är utgångspunkten inte krav på en fullständig överensstämmelse av studierna, utan en välgrundad uppfattning om att den studerande når de mål som ställts på en examen inom den konstindustriella branschen.

Då det gäller tillgodoräknandet av studier arrangerade av konstavdelningen fattas beslutet av konstavdelningens avdelningschef.

2. Tillgodoräknandet av studier avlagda vid en finsk högskola eller annan läroinrättning

Samma studieprestation bör helst inte användas vid flere examina. Att räkna samma studier tillgodo vid flera examina är snarast en akademisk fråga. Det centrala är främst studiernas art. Med ett slutarbete kan man inte uppnå två examina, medan t.ex. avläggandet av mycket liknande språk-, allmänna eller ämnesstudier vid flere olika högskolor inte är riktig resursanvändning för varken högskolor eller studerande.

Utgångspunkten för tillgodoräknandet av tidigare studier avlagda vid läroverk eller yrkeshögstadieskolor är att den del som skall tillgodoräknas inom den egna branschen skall vara minst 20 studieveckor enligt undervisningsministeriets rekommendation. Enligt en utredning som gjorts vid Konstindustriella högskolan är andelen av tillgodoräknade studier inom den konstindustriella branschen betydligt större.

3.Tillgodoräknandet av studier avlagda vid en utländsk högskola eller annan läroinrättning.

Lagen om tjänstemannakompetens baserad på högskolestudier utomlands eller Utlandsstudielagen (531/86), stadgan om den (889/86) samt ändringar i dessa, Europarådets allmänna avtal samt Lagen om verkställandet av systemet för tillerkännandet av Europeiska Unionens allmänna examina (419/1997/ bestämmer de allmänna grunderna för likställandet av examina. Samma grunder tillämpas även vid tillgodoräknandet av studierna.

Vid likställningen av en examen avlagd enligt Utlandsstudielagen och –stadgan eller av en enskild studieprestation eller en examen med en motsvarande finsk, skall uppmärksamhet fästas vid både nivån och branschen på examen/studieprestationen.

Nivåernas motsvarighet bedöms på basen av studiernas omfattning och krav (L5 §3). Med omfattningen avses den realistiska arbetsvolym och tid som en examen förutsätter. Med kraven avses närmast hur mångsidig och grundlig en examen är och hurudana teoretiska och metodiska färdigheter den ger.

Motsvarigheten av examensbranscher bedöms på basen av hur deras innehåll motsvarar varandra (L5 §3). De examina som jämförs behöver alltså inte ha helt samma innehåll. Det räcker att innehållet i båda är likalydande. Då detta bedöms, skall de studier som ingår i en examen utredas samt vilka deras målsättningar är.

4. Ansökningsförfarandet

  1. Tillgodoräknandet av studierna ansöks med en blankett. Dessa finns tillgängliga i aulan utanför studieservicen och på avdelningarna. Blanketten med bilagor skall vidarebefordras till respektive avdelning. Ärendet behandlas på avdelningarna så att det ur beslutet framgår vilka studier i undervisningsplanen kommer att tillgodoräknas. Beslutet sänds till studierådgivaren vid studieservicen för prestationsregistret. Ifall ansökan innehåller studier vilka kräver beslut från flere personer skall samma ansökan cirkulera på de berörda avdelningarna för beslutsfattning.
  2. Vid tillgodoräknandet av studierna kan följande material användas som källmaterial: a) den studerandes examens- och studiebetyg (original eller officiellt bestyrkta kopior), b) skriftliga utredningar över studiernas omfattning och innehåll (ämnen, timantal), t.ex.en broschyr över undervisningsplanen, studieprogrammet eller utbildningsprogrammet, c) en utredning över de avlagda studierna avfattad av den studerande själv och d) ett eventuellt lärdomsprov (ett diplomarbete eller motsvarande) eller ett sammandrag av det samt e) portfolio
  3. Vid ansökan av tillgodoräknandet av studier skall den studerande lämna in betygen och de övriga behövliga dokumenten på finska, svenska, engelska eller tyska. Förutom svenska kan alla andra nordiska språk användas som ansökningsspråk.

5. Rättelseförfarande

En studerande som är missnöjd med beslutet angående tillgodoräknandet av studierna kan begära rättelse antingen muntligt eller skriftligt av avdelningschefen som fattat beslutet inom 14 dagar från den tidpunkt den studerande har haft möjlighet att ta del av beslutet. En studerande som är missnöjd med beslutet om rättelse kan ansöka om ändring i det från examensnämnden inom 14 dagar från det att han far fått besked om beslutet.