KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN
Studieservicen
ANSÖKAN OM TILLGODO-
RÄKNANDET AV STUDIER

Anlänt       ____ /____   20____

Efter- och förnamn:
Studerandenummer:
Adress:
Utbildningsprogram:
Jag anför att de nedan nämnda studierna skall räknas till godo vid avläggningen av den följande examen vid Konstindustriella högskolan
 
               konstkandidatexamen
               konstmagisterexamen
               konstlicentiatexamen
               konstdoktorsexamen
               övrig studiehelhet, vilken            __________________________________

 
Examen/vitsord/studieprestation omfattning vitsord avl. datum ort vad skall ersättas
           
           
           
           
           
           
           
           
(som bilaga bestyrkta kopior av betygen, en utredning över studiernas omfattning och innehåll, den studerandes egna utreding över studierna, ett eventuellt lärdomsprovarbete eller ett sammandrag av det samt en eventuell portfolio; se p. 4)
REKOMMENDATION: Samma studieprestationer får inte inkluderas i en annan högskole-examen på samma nivå (se anvisningar).
OBS: Denna blankett gäller inte ersättande av språkstudier, för deras del ta kontakt med studierådgivaren vid studieservicen.
 
Datum         ____ /____   20____           Underskrift ____________________________________