BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR STUDIEPERIODER 

En skriftlig bedömning för varje studieperiod görs även under läseåret 20___ - 20___. Syftet med bedömningen är att förbättra undervisningens kvalitativa nivå, att utveckla den studerandes egen inlärning och att förstärka de arbetssätt som på avdelningarna konstaterats fungera väl samt korrigera brister.

Feedbacken från bedömningen förblir på din avdelning och hos din lärare. Din avdelning behåller alla bedömningar och de finns till påseende vid behov. Du kan fylla i blanketten anonymt eller skriva ditt namn på sidan 2.

Avdelning

_____________________________________________________________


Examen

Konstkand. Konstmag. Annan, vilken ________________________


Studieperiod

_____________________________________________________________


Lärare

_____________________________________________________________


Termin

H / V / sommar     20____


Närvaroprocent     (cirkla) 100% 75% 50% 25% under 25%


 

Besvara de följande frågorna på en bedömningsskala 5 (ja) - 1 (nej) så, att 5 är ett absolut ja och 1 är ett absolut nej. Numrorna minskar från det positiva till det negativa.

 

1. Behandlades studieperiodens innehåll och målsättningar tydligt i början av kursen?
  ja 5 4 3 2 1         nej


2. Motsvarade studieperioden det uppgivna innehållet och målsättningarna?
  ja 5 4 3 2 1         nej


3. Tycker du att du har lärt dig under den här studieperioden?
  ja 5 4 3 2 1         nej


4. Befrämjade undervisnings- och arbetsmetoderna din inlärning?
  ja 5 4 3 2 1         nej


5. Var studieperioden behövlig med tanke på ditt kommande yrke?
  ja 5 4 3 2 1         nej


 

 

 

Namnet på besvararen (inte obligatorisk): __________________________________________________

 

Vad har du lärt dig under denna studieperiod?

 

 

 

 

 

Vad har hjälpt dig att lära dig eller har fungerat väl under denna studieperiod?

 

 

 

 

 

Vilka faktorer har inte främjat inlärningen eller har inte fungerat under denna studieperiod?

 

 

 

 

 

Hur kunde den här studieperioden förbättras?

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: