Konstindustriella högskolan
Studieservicen
ANSÖKAN OM KORRIGERING AV STUDIEPRESTATIONSINFORMATIONEN

Den studerande fyller i:
Efternamn och förnamn
 
Studerandenummer
 
Utbildningsprogram
 
Datum och underskrift
 
Telefon
 

FÖRTECKNING ÖVER STUDIEPRESTATIONERNA SOM SAKNAS ELLER ÄR FELREGISTRERADE:
Kod för
studieprestationen
Namn på studieprestationen Allmänna, ämnes-
eller fördjupande
studier
Studie-
veckor
Vitsord Avläggningsdag Godkännande lärare
Vidarebefordra den ifyllda blanketten tillsammans med din studiebok till amanuensen eller studiehandledaren på din avdelning för granskning

Amanuensen eller studiehandledaren vid utbildningsprogrammet fyller i:
De ovannämnda uppgifterna bekräftas som riktiga
 
Datum:_______________________    Underskrift och namntydligande:__________________________________________________________
 
Efter godkännande vidarebefordras blanketten och kopiorna av studieboken till registerförarna för korrigering.