Praktikantens uppgifter/ansvarsområde
 

Målsättningen med praktiken

 


 

Valet av och handledningen av praktikanten (hur anordnas valet av och handledningen av praktikanten?)

Beskedet om antagningen av en praktikant skall vidarebefordras utan dröjsmål till studieservicen med bifogad blankett genast då valet skett. Praktikanten skall alltid vara en grundexamensstuderande vid Konstindustriella högskolan.


 

Praktikantens lön (Lönen skall vara minst 5.010 mk/mån i dyrortsgrupp 1 och minst 4.880 mk/mån i dyrortsgrupp 2)
 

 


 

Faktureringen av anordnandet av praktiken

På basen av detta avtal och det tidsbundna arbetsavtal som ingåtts med praktikanten, kan det företag eller den organisation som fungerar som praktikantens arbetsgivare, fakturera högskolan för den anordnade praktiken som uppfyller avtalsvillkoren 4.000 mk för varje praktikmånad.
Ersättningens storlek till kommuner skall överenskommas i detta avtal skilt fall för fall.
Praktikantens minimilön och semesterpengar med därtillhörande pensions- och andra socialförsäkringskostnader ersätts på basen av detta avtal i sin helhet till statliga verk och institutioner, men inte semesterersättningar eller andra ersättningar (praktikanten bör hålla semestern som semester).

Faktureringen bör ske under år 1999. Fakturorna granskas av studieservicen och godkänns av chefen för studieservicen. Förutsättningen för faktureringen är att ett exemplar av avtalet har vidarebefordrats till studieservicen samt beskedet om antagandet av praktikanten. Praktikantens namn och tidpunkten för praktiken skall antecknas på fakturan, liksom även den ansvariga personens namn på den ansvariga avdelningen vid högskolan, datumet på detta avtal samt en beräkning på de kostnader som fakturan baserar sig på. Fakturan skickas till studieservicen.


 

 

____________________ __________________________ __________________________
Tid och ort Representant för avdelningen vid högskolan Representant för arbetsgivaren

 

Avtalet har anlänt till studieservicen: _____ /_____ 2000