PRAKTIKANTAVTAL (2001)

Detta avtal ingås mellan den avdelning vid Konstindustriella högskolan som ansvarar för praktiken och arbetsgivaren som tar en grundexamensstuderande vid avdelningen som praktikant i ett tidsbundet arbetsförhållande. Förutom detta avtal skall alltså arbetsgivaren och praktikanten uppgöra sinsemellan ett tidsbundet arbetskontrakt, där grunderna för tidbundenheten är den praktik som ingår i grundstudierna vid Konstindustriella högskolan, som den studerande som antagits som praktikant skall avlägga.

 

Detta avtal skall uppgöras i tre exemplar med likalydande innehåll, varav ett till arbetsgivaren, ett till den avdelning vid Konstindustriella högskolan som ingått avtalet och ett som skall vidarebefordras till studieservicen vid Konstindustriella högskolan. Detta avtal skall ingås för varje grundexamensstuderande vid Konstindustriella högskolan med arbetsgivaren för den praktik som ersätts antingen delvis (företag, organisationer och kommuner) eller helt (statliga verk och instututioner) enligt högskolans beslut.


Avdelningen vid högskolan som ansvarar för praktiken

Personen på denna avdelning som ansvarar för praktiken

Kontaktinformation


Praktikantens arbetsgivare (Praktikanten bör ha ett arbetsförhållande till praktikantplatsen)

Personen ansvarig för praktiken

Kontaktinformation


Praktikens tidpunkt (Praktiken bör räcka mellan en och sex månader och inledas under år 2001)


 
Uppdaterat 8.2.2001