Till Konstindustriella högskolan
(vidarebefordras till registret)

ANSÖKAN FÖR ATT FÅ KONSTMAGISTERSGRADEN

Jag ansöker om att bli beviljad konstmagistersgraden utan solenn invigning.

Efternamn Personsignum
Förnamnen, tilltalsnamnet understreckat
Näradress Telefonnummer
Postnummer och -ort
Behandling och tryckning av diplomerna tar ca. två månader i anspråk efter ansökningstidens utgång.
Diplomerna kan antingen postas eller delas ut vid läseårets avslutning.

  Jag önskar att mitt diplom skickas till den ovannämnda adressen.
  Jag deltar i läseårets avslutning för att emotta mitt diplom.
  Jag avhämtar mitt diplom från högskolans studieservice.
Ort och tidpunkt Underskrift
BILAGOR:
  1. En bestyrkt kopia av examensbetyget
  2. Ett kvitto på erlagd promotionsavgift om ___ €. Avgiften kan inbetalas på postgirokontot 800017-26 314. Som orsak för inbetalningen bör på kvittot antecknas ”promotionsavgift/812”.
  3. Ämbetsbetyg enbart i det fall att namnet har ändrats efter avlagd examen.
De som har erhållit magistersgraden utan solenn invigning kan inte längre delta i den solenna promotionen. Högskolans föregående solenna promotion ägde rum 4.6.1993 och 2001.