STUDIEHANDBOKEN
Studier vid Konstindustriella högskolan

 


1. Anmälan till högskolan
2. Den konstindustriella branschens examina
3. Grundexamina
4. Fortsatta studier
5. Allmänna regler angående examina
6. Att bli färdig
7. Undervisning, studier och prestationer
8. Studierådgivning och handledning
9. Studiestöd och stipendier
10. Studier vid utländska högskolor
11. Övrigt beträffande studierna
12. Övriga studier vid Konstindustriella högskolan


 

1. Anmälan till högskolan

 

Studierätt vid Konstindustriella högskolan innehas av en person som har anmält sig som närvarande vid högskolan. Alla studerande som avlägger en examen (konstkandidatexaman, konstmagisterexamen, konstdoktorsexamen, fristående studier) bör årligen anmäla sig som antingen när- eller frånvarande vid högskolan. En studerande kan anmäla sig enbart till ett utbildningsprogram åt gången. Anmälan sker för hela läseåret.

Anmälan för läseåret sker i studieservicen (6. vån.) under betjäningstid kl. 12 - 15 eller genom att betala studiekårens medlemsavgift med vederbörande referenser senast 31.8.

Extraordinära studerande, utländska utbytessuderanden samt FSR kontraktsstuderanden (flexibel studierätt) får besked om anmälansförfarandet i samband med antagandet.

Alla studerande som deltar i studierna för konstkandidat- eller konstmagisterexamen hör till Konstindustriella högskolans studentkår (TOKYO). Även de som avlägger fortsatta studier kan tillhöra studentkåren om de så önskar. De som tillhör studentkåren bör avlägga studentkårens medlemsavgift, som innehåller hälsovårdsavgiften. De övriga betalningarna på betalningsblanketten är frivilliga. I samband med den personliga anmälningen bör kvittot på erlagd betalning av TOKYOs medlemsavgift uppvisas (samt studieboken). I det fall då anmälan skett via enbart betalningskvitto bevaras i studieregistret all tidigare information av bl.a. persondata, vilket innebär att ändringar av dessa bör skilt meddelas till studieservicen. Anmälan kan inte göras via post.Finlands Studentkårarnas Förbundets (FSF) kort kan fås från TOKYO i början av höstterminen.

En studerande som försummar sin anmälan och sina avgifter avlägsnas från högskolans studeranderegister. Om den studerande senare vill fortsätta sina studier måste han ansöka skriftligen av avdelningschefen rätt att bli återintagen i högskolans studentregister samt betala en återinskrivningsavgift på 100 mk. Varje studerande som inte studerar under terminen i högskolan men som vill behålla sin rätt att studera under senare terminer kan anmäla sig som frånvarande utan särskilda skäl. Den studerande kan avbryta sin frånvaro under terminen genom att anmäla sig som närvarande. De som är anmälda som frånvarande avlägger inga avgifter och erhåller inte hälsovårdstjänster, rabatter eller andra förmåner.

Om ditt namn, din adress eller andra uppgifter ändras bör du genast meddela detta till studieservicen. Alla ändringar i studieboken (gamla studerande) görs vid studieservicen. Vid fall av namnändring bör ett ämbetsbetyg över detta vidarebefordras till studieservicen, även i de fall då förändingen görs i samband med anmälan till högskolan.

Intyg över avbrutna studier kan utfärdas enbart för hela läseåret, inte för kortare perioder. Intyget för avbrytna studier utfärdas före läseårets början.

 


 

2. Den konstindustriella branschens examina

 

Examenssystem

Det nya examenssystemet för konstindustriella studier steg i kraft 1.8.1994. Enligt det nuvarande systemet är examina på universitetsnivå inom konstindustrin

- konstkandidatexamen (lägre högskoleexamen)
- konstmagisterexamen (högre högskoleexamen)
- konstdoktorsexamen (fortsatt examen)

Sedan början av 1997 har det inte längre varit möjligt att erlägga grundexamen enligt det gamla examenssystemet. Studier för konstlicentiatexamen kan avläggas fram till slutet av 1999. Den studerandes egen avdelning ger tilläggsuppgifter till studeranden för grundexamina som skrivit in sig före 1994, om hur denne förs in i utbildningsprogrammet för kandidat- eller magisterexamen.

Utbildningssprogrammens och studieperiodernas omfattning definieras som studieveckor. En studievecka motsvarar ca 40 timmars arbetsinsats av en studerande. I arbetsmängden ingår förutom övningar, föreläsningar och annan undervisning eller handledda studier även eget, självständigt arbete. Omfattningen av en konstkandidatexamen är 120 studieveckor.

Den utförs under tre läseår i ett utbildingsprogram som inriktar sig på konstkandidatexamen. Omfattningen av konstmagisterexamen är 180 studieveckor. Den utförs antigen 1) som ett utbildningsprogram för teckningsundervisning under fem läseår eller 2) som ett utbildningsprogram under två läseår efter konstkandidatexamen.

Fristående studier

I den Konstindustriella högskolan finns en linje för fristående studier i teckningsundervisning. Den sökande bör vanligtvis ha en högskoleexamen. De fristående studierna i teckningsundervisning (40 eller 70 sv) ger färdigheter till ämneslärare för ämnets del.

Övergång till studier till magister

Ansökningen till högskolans alla examen och fristående studier sker årligen under vårens studerandeurval.

De som har framgångsrikt avlagt konstkandidatexamen vid Konstindustriella högskolan har rätt utan skilt urval att fortsätta sina studier till konstmagister inom det respektive utbildningsprogrammet. Kandidatexamen bör vara avlagt innan rätt till undervisning inom utbildningsprogrammet till magister kan erhållas. Inom de utbildningsprogram där högskolan anordnar enbart två-åriga utbildningsprogram för magisterexamen bör även de som avlagt kandidatexamen i Konstindustriella högskolan delta i studerandeurvalet.

En studerande som avlagt kandidatexamen bör anmäla före utgången av vårterminen om han avser att fortsätta sina studier för konstmagisterexamen från början av följande läseår.

 


 

3. Grundexamina

 

Konstkandidatexamen
(Bachelor of Arts, BA)

Omfattningen av konstkandidatexamen är 120 studieveckor. Ändamålet för utbildningen är att ge den studerande de färdigheter som krävs inom det konstindustriella området i teoretisk, kuskaplig, konstnärlig och praktisk yrkeskunskap, förutsättningar att självständigt sköta uppgifter som kräver expertis inom den konstindustriella branschen, kännedom av grunderna för forskning och färdighet att följa utvecklingen inom branschen samt färdigheter till studier riktade för konstmagisterexamen.

Förutsättningarna för att avlägga examen är de grund- och ämnesstudier som specificerats i utbildningsprogrammmens läroplan. Grundstudierna utgörs huvudsakligen av konststudier och obligatoriska språkstudier samt övriga allmänbildande, teoretiska, forsknings- och metodologiska studier.

Ämnesstudierna består av yrkesinriktade grunder och metoder i planering och formgivning samt övriga studier som understöder dessa.

De språkstudier som krävs i universitetsexamina vid Konstindustriella högskolan är modersmålsstudier (2 sv), studier i det andra inhemska (2 sv) samt studier i ett främmande språk (4 sv). Ett mogenhetsprov ingår i konstkandidatexamen där den studerande skriver om området för sitt utbildningsprogram och som bör visa kunskaper i finska eller svenska. Mogenhetsprovet granskas för sitt sakinnehåll av en lärare utsedd av utbildningsprogrammets professor och för språkbruket av en modersmållärare. Mogenhetsprovet avges under ett allmänt tenttillfälle och det bör vara godkänt innan portfoliet eller slutarbetet bedöms.

Portfoliet är lärdomsprovet för konstkandidatexamen. Det är en samling studiearbeten där den studerande presenterar på ett mångsidigt och omfattande sätt självvalda arbeten från hela sin studietid. Portfoliet bedöms i slutet av det tredje läseåret. I de utbildningsprogram som har ett separat slutarbete för konstkandidater, görs portfoliet som ett separat arbete.

 

Konstmagisterexamen
(Master of Arts, MA)

Omfattngen av konstmagisterexamen är 180 studieveckor. Ändamålet för undervisningen är att ge de studerande de krävande färdigheter som förutsätts av yrkesuppgifter inom den konstindustriella branschen i teoretisk, kunskaplig, konstnärlig och praktisk yrkeskunskap, förutsättningar för självständigt konstnärligt arbete och för fortbildning inom den konstindustriella branschen.

Utbildningsprogrammet för teckningsundervisning är omfattar 180 studieveckor och det avläggs på fem år. De övriga magisterexamina består av kandidatexamen eller andra motsvarande studier (120 studieveckor) samt av studier i ett utbildningsprogram på 60 studieveckor som syftar på konstmagisterexamen, vilka avläggs under två år. Studier i utbildningsprogrammet för teckningsundervisning består av grundstudier, ämnesstudier och fördjupande studier. De två-åriga utbildningsprogrammen består i huvudsak av fördjupande studier.

Lärdomsprovet för konstmagisterexamen är ett slutarbete vars omfattning är minst 20 studieveckor. Slutarbetet kan vara ett arbete inriktat på planering och kreativt konstnärligt arbete, som skall bestå av en produktionsdel och en skriftlig/visuell del. Slutarbetet kan även vara en skriftlig avhandling. Exaktare instruktioner om slutarbetet finns slutarbetesguiden som kan erhållas från studieservicen samt från amanuensarna på de olika avdelningarna.

Om en studerande till konstmagisterexamen inte har i sina tidigare studier avlagt de språksstudier som krävs för konstkandidatexamen, bör han avlägga dessa utöver de 60 studieveckors studier som ingår i konstmagisterexamen. Likaledes kan högskolan besluta att den studerande bör avlägga utöver de studier som ingår i konstmagisterexamen även kompletterande studier. Beslut över både de av examen förutsatta språkstudierna samt de kompletterande studierna fattas alltid i samband med elevurvalet. Den studernade behöver inte skriva ett nytt mogenhetsprov för konstmagisterexamen om han redan skrivit det för kandidatexamen.

 


 

4. Fortsatta studier

 

Fortsatta studier vid Konstindustriella högskolan

Den fortsättningsexamen som kan avläggas på Konstindustriella högskolan är konstdoktorsexamen (Doctor of Arts, DA). Rätten att avlägga konstdoktorsexamen har en person som avlagt en högre högskoleexamen vid Konstindustriella högskolan eller vid en annan högskola i Finland eller avlagt en motsvarande examen utomlands.

En studerande som accepterats för att bedriva fortsatta studier för att avlägga konstdoktorsexamen bör avlägga de studier intagna i utbildningsprogrammet samt framställa ett läroprov. Den studerande skall i sitt läroprov uppvisa djupa insikter i sin forskningsbransch och sin förmåga att självständigt handskas med och att skapa ny vetenskaplig vetskap, att förnya metoder för konstnärligt skapande eller produkter som fyller höga konstnärliga krav. Den studerande skall framställa och analysera sin forsknings metodologi, metoder, sina egna frågeställningar, sin egen utveckling som sker genom forskningen och ställa sitt eget arbete i förhållande till den vidare kontexten inom sin egen bransch. Läroprovet bör ha den konstindustriella branschens forskningsvärde.

Läroprovet skall bilda en obruten helhet som befrämjar den studerandes konstnärliga och vetenskapliga utveckling. En undersökning som hör till Konstindustriella högskolans läro- eller forskningsämnen eller flere undersökningar som behandlar samma problemhelhet kan godkännas som läroprov. Läroprovet kan vara en konstproduktion eller en serie av konstproduktioner eller produktutvecklingsprojekt som är sammanlänkade på ett betydande sätt med varandra. Då ingår en forskningsdel i produktionen, produktionsserien eller produktutvecklingsprojektet, som är i dialogisk och analyserande förhållande till konstproduktionerna eller produktutvecklinsprojekten. Forskningsdelen bör kunna publiceras. Sampublikationer eller andra än skriftliga gemensamma läroprov kan godkännas som sådana ifall upphovsmannen har en självständig del i dessa.

Uppbyggnaden av de fortsatta studierna      
1. kompletterande studier x sv
2. allmänna studier för forskare 10 sv
3. studier i forskningsämnet 10-16 sv
4. studier som stöder den egna forskningen 20 sv

Tillsammans minst 40 sv samt läroprov

 

Mera ingående information om de fortsatta studierna finns i den separata guiden för fortsatta studier.

 


 

5. Allmänna regler angående examina

 

Prestationsrätt och prestationernas giltighetstid

Det är tillåtet att endast en gång deltaga i undervisningen under varje studieperiod. I undervisning som sker i grupp, i övningsarbeten och handledning får endast studeranden som anmält sig som närvarande vid högskolan deltaga.

Studieprestationerna som ingår i ämnesstudier eller i fördjupande studier får inte vara äldre en fem (5) år. Övriga studieperioder är giltiga under en obegränsad tid.

 

Ersättande studier

Studieperioder enligt utbildningsplanen kan ersättas av motsvarande studier (från samma bransch) som är avlagda på annat håll. Ersättning av studier ansöks på en särskild blankett, som fås från aulan i 6 vån. Den vederbörande avdelningschefen besluter om godkännandet av studier avlagda på annat håll.

Helsingfors Universitets språkcentral bestämmer om ersättande av språkstudier. Det finns en egen ansökningsblankett för ersättande av språkstudier. Tilläggsinformation och blanketter fås från studierådgivaren.

 

Biämnesstudier

Det är möjligt att studera vid högskolan i ett annat skolningsprogram eller på konstavdelningar 15-20 studieveckor som biämnen, som ersätter en motsvarande mängd ämnesstudier eller fördjupande studier i det egna utbildningsprogrammet. Biämnesstudierna koncentreras främst till konstmagisterexamen.

Prestationsrätt för biämnesstudier ansöks på en separat blankett och för prestationsrätten krävs det medhåll från bägge utbildningsprogrammens professorer. Blanketten kan fås från avdelningens kansli eller från studieservicens aula. Även studier under 15 studieveckor i ett annat utbildningsprogram eller på konstavdelningen kan inkluderas i examen för att ersätta enskilda kurser. Närmare information om möjligheterna att inkludera studier från annat håll i Konstindustriella högskolans examen fås genom att bekanta sig med den egna avdelningen utbildningsprogram eller genom att fråga avdelningens amanuens.

 

Studier vid andra högskolor

Det är möjligt för studerande att inkludera även på annat håll avlagda studier i sin examen. Den studerande bör diskutera om sina planer i förväg med professorn för sitt utbildningsprogram. Det finns två vägar: 1) studier vid högskolor med FSR-avtal, 2) studier vid någon annan högskola eller yrkeshögskola.

Avtalet om flexibel studierätt - FSR-avtalet - ger rätt att ansöka en begränsad studierätt vid de övriga avtalshögskolorna. I FSR-avtalet ingår förutom Konstindustriella högskolan alla högskolor i huvudstadstrakten: Helsingfors Universitet, Helsingin kauppakorkeakoulu, Bildkonstakademin, Försvarshögskolan, Sibelius Akademin, Svenska handelshögskolan, Teaterhögskolan och Tekniska högskolan. På basen av FSR-avtalet kan studerandena för grundexamen vid avtalshögskolorna avlägga en del av sin examen som biämne eller som ämnesstudier och fördjupande studier vid en annan höskola. Studierätten är alltid begränsad till enskilda studiehelheter. Studierätten ansöks med en separat FSR-blankett som fås från studieservicens aula i 6. vån. FSR studier förutsätter alltid godkännande av professorerna vid utbildningsprogrammen både vid den mottagande som den avsändande högskolan.

Även studier avlagda vid andra högskolor eller yrkeshögskolor kan räknas höra till examen genom en separat ansökan. Inkluderandet av dylika studier i examen ansöks med en separat blankett som fås från studieservicens aula i 6. vån.

Förutom FSR-avtalet har Konstindustriella högskolan slutit olika samarbetsavtal även med andra högskolor och rkeshögskolor. Tilläggsinformation om dessa fås från studieservien.

 

Byte av skolningsprogram

Den studerande kan under sina studier byta utbildningsprogram efter ansökan, om det finns godtagbara skäl till detta. Beslutet av bytet görs av avdelningschefen för programmet den studerande ämnar till. En fritt formulerad ansökan kompletterat med utdrag från studieprestationsregistret och studieplanen bör lämnas till studieservicen före 15.5.

Förutsättningen att byta utbildningsprogram är att det finns ett särskilt skäl till bytet, att den studerande har studerat vid högskolan under minst två terminer, att den studerande har framskridit i sina studier normalt och att avdelningscheferna för både det ursprungliga och det mottagande utbildningsprogrammet har gett sitt medhåll för ansökan. En studerande som bytt utbildningsprogram och en studerande som på basen av studerandurval antagits till ett annat utbildningsprogram har rätt att fortsätta sina studier vid sitt tidigare utbildningsprogram. Den studerande kan dock deltaga som närvarande vid endast utbildningsprogram åt gången. De studieperioder som avlagts vid det tidigare utbildningsprogrammet kan räknas till godo såsom avdelningschefen för det mottagande utbildningsprogrammet besluter. Vid byte av utbildningsprogram fastställs en ny studieplan enligt det nya utbildningsprogrammet.

 


 

6 Att bli färdig

 

Examensbetyg och publik

Att erhålla examensbetyget förutsätter att den studerande har avlagt alla studier som krävs för examen. Språkstudierna granskas av studierådgivaren, de övriga studierna av den egna avdelningen. Studierna granskas från studieboken och studieprestationsutdraget. Den studerande bör lämna sin studiebok till avdelningens amanuens minst en månad före betygsutdelningen.

Den som blir färdig bör beställa sitt examensbetyg från studieservicen med en blankett för betygsansökan minst två veckor före tillfället för betygsutdelning. Blanketten för betygsansökan lämnas till studierådgivaren vid studieservicen som färdigställer examensbetygen. Som bilaga till blanketten bör ett uppdaterat

studieprestationsutdrag som professorn till utbildningsprogrammet har verifierat för att gälla för examen.

Examensbetyget kan erhållas på finska, svenska eller engelska. Examensbetyget på annat språk än den studerandes modersmål är avgiftsbelagt.

Publiken eller tillfället för betygsutdelningen anordnas fyra gånger om året. Publikerna under läseåret och de sista inlämningsdagarna av studieprestationerna till avdelningarna för granskning är enligt det följande:

publiken studiepresta-
tionerna in för
granskning
blankett för
betgysansökan
inlämnas
     

 

Promovering

Den följande solenna promoveringen anordnas 11.1.2001. I promoveringen invigs magistrar, doktorer och hedersdoktorer under högtidliga former.Den föregående promoveringen anordnades 4.6.1993. I promoveringen av magistrar kan delta de konstkandidater och konstmagistrar som avlagt högre högskoleexamen från Konstindustriella högskolan efter den föregående promoveringen. De som avlagt examen informeras senare om anmälan till promoveringen.

 

Företags- och rekryteringstjänster

Högskolans rekryteringstjänst erbjuder för nyexaminerade och utomstående företag möjligheter att kombinera sina kunskaper. Rekryteringstjänster uppehåller en kunskapsdatabas dit den studerande kan anmäla sig efter ha avlagt 100 studieveckor. Rekryteringstjänsten förmedlar personer som ingår i databasen till olika företag. Dessutom anordnar rekryteringstjänsten skolning i egen marknadsföring samt erbjuder råd i frågor som gäller grundandet av eget företag, arbetssökande, produktlansering eller karriärplanering. Tilläggsinformation om rekryteringstjänster fås från företagsombud Petri Laitinen, Tavastvägen 154 b, 4. vån, tel: 7563 0514.

 

Arabiastrandens Affärscentrum för Desing, Media och Konstindustri

Målsättningen för Arabiastrandens affärscentrum är att skapa en uppmuntrande utvecklingsmiljö för unga företag i grundandet inom design, media och kultur. Arabiastrandens affärscentrum erbjuder företagen experttjänster och skolning som rör planeringen av affärsverksamhet, kontakter till kunnandet inom den konstindustriella branschen samt förmånliga utrymmen vid Arabiastranden. Samarbetet mellan företagen är även en naturlig del av affärscentrets verksamhetsmodell. En egen utvecklingsplan skräddarsys för företagen. I förverklingen av planer utnyttjas företagskläckningens expertisregister. Företagen stannar vid centret i två år. Affärscentret är en del av konstindustricentret som uppstår vid Arabiastranden. Tilläggsinformation om affärscentret fås från projektledaren, tel: 7289 0054, Tavastvägen 153 B, 4.vån, 00560 Helsingfors.

 


 

7. Undervisning, studier och prestationer

 

Arrangemang kring undervisningen

Undervisningen vid Konstindustriella höskolan ges enligt undervisningsplaner för utbildningsprogram som godkänns årligen. Undervisningsplanen är ett helhetsförslag över de ändamål och åtgärder i utbildningsprogrammet enligt vilka utbildingsprogrammet förverkligas. Undervisningsprogrammet godkäns av den avdelning som ansvarar för utbildningsprogrammet. Undervisningsplanen publiceras i studieguiden. Den studerande bedriver sina studier alltid enligt den gällande undervisningsplanen. Ifall en obligatorisk studieperiod inte längre arrangeras informeras det i undervisningsplanen eller på avdelningarna vilka studieperioder motsvarar avläggandet av den uteslutna perioden.

Konstavdelngen anordnar konststudier, språkstudier anordnas gemensamt av studieservicen och språkcentralen vid Helsingfors Universitet. Undervisningen anordnas så att det är möjligt att avlägga examen inom föreskriven tid. En studieperiod anordnas ifall det minst fyra studerande är anmälda. Undervisningsspråket är finska om inte annat anges.

 

Anmälan till studieperioderna

Anmälan bör göras till alla språkkurser. Obligatorsk anmälningsplikt finns även till en del av studieperioderna som anordnas av avdelningarna. Det här gäller vanligtvis undervisning i smågrupper och övningsgrupper. Anmälningsplikten är upptagen i avdelningens utbildningsplan eller på avdelningens anslagstavla. Ifall det finns flera anmälda till en studieperiod än vad som kan inrymmas, har de studeranden företräde för vilka studieperioden är obligatorisk.

 

Språkstudier

Högskolan anordnar språkstudier tillsammans med Helsinfors Universitetes språkcentral. Anmälan till språkkurserna sker på studieservicen eller på språkcentralen vid tidpunkter som meddelas separat. I samband med anmälan till språkgrupperna avkrävs de anmälda en kopieringsavgift på 50 mk. Anmälan är bindande.

Om den anmälda inte meddelar sin avbokning till studierådgivaren, kan han inte deltaga på följande motsvarande kurs. Tilläggsinformation om språkstudierna fås av studierådgivaren vid studieservicen. Mera information om språkundervisningen finns i denna bok under rubriken Språkstudier samt från språkcentralens studiehandbok.

 

Tentamina

Tentamina som gäller studieprestationerna anordnas antingen skriftligt eller muntligt. Avdelningens ledare bestämmer om den studerandes rätt att använda annat än undervisningsspråket under tentamina och prov.

Under varje undervisningsperiod bör ett tentamenstillfälle ordnas minst två gånger om året. Ifall en studerande deltar i ett tentamina på nytt för att höja sitt vitsord, men misslyckas, förlorar han inte det tidigare vitsordet. Muntliga tentamina kompletterar enbart de skriftliga tentamina och på basen av dem kan ett vitsord från den skriftliga tentamen inte sänkas. Betygssättningen för andra delar av studieprestationen bestäms i utbildningsprogrammet. Det är även möjligt att delta i tentamina över studieprestationerna under högskolans allmänna tentamensdagar. Anmälan till tentamen skall ske 10 dagar före tentamen till respektive ämneslärare, som utarbetar frågorna och bedömer tentamenssvaren. Den lärare som mottar tentamina kan tillkännage de tidpunkter då ämnet han undervisar i kan tenteras.

 

Betygssättning

I betygssättningen av studieprestationerna används, förutom i fall av dissertationer, en skala 0-5, som motsvarar följande muntliga vitsord:

under 1 underkänt
1 nöjaktigt
2 mycket nöjaktigt
3 bra
4 mycket bra
5 utomordentligt

För godkända dissertationer ges vitsord enligt följande skala: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur.

Mognadsprovet och studieperioder som innehåller främst övningar bedöms enligt skala godkänd - underkänd, ifall inte annat har bestämts i utbildningprogrammet.

 

Ansökning av rättelse

Den studerande har rätt att få vetskap om vilka bedömningskriterier har tillämpats i betygsättningen av studieprestationen. Dessutom bör den studerande beredas tillfälle att bekanta sig med sin skriftliga eller på annat sätt bevarade studieprestation efter betygssättningen.

De skriftliga eller på annat sätt bevarade studieprestationerna bör bevaras i sex månader efter resultaten blivit tillkännagivna. En studerande som är missnöjd med sin betygssättning kan skriftligen eller muntligen be rättelse av den lärare som utfört betygssättningen, eller av granskningsgruppen då det gäller ett slutarbete, inom 14 dagar från det tillfälle då han har haft möjlighet att ta del av resultaten samt fått personlig vetskap om tillämpningen av bedömingsgrunderna för sin del. Om den studerande är missnöjd med beslutet fattat angående ansökan om rättelse kan han söka ändring i det från examensnämnden inom 14 dagar från det han fått besked om beslutet.

 

Registrering av prestationerna och prestationsutdraget

Alla avklarade studieperioder i Konstindustriella högskolan förs direkt in i att ADB-baserat prestationsregister. Noteringar i studieboken av frivilliga.

Studierådgivaren eller avdelningens amanuens för in studieprestationerna i registret på basen av de prestationsblanketter som lärarna gjort. I samband med höst- och vårbreven sänds varje elev ett utdrag från registeret för kontroll och korrigeringar. Prestationsutdraget kan beställas alltid vid behov från studierådgivaren. I dessa fall är utdraget avgiftbelagda. Utskrivningstiden för de finskspråkiga utdragen är 3 dagar, för övriga språk en vecka.

 


 

8 Studierådgivning och handledning

 

Allmän studierådgivning

Konstindustriella högskolans studieservice är beläget i högskolans 6. våning. Studeiservice betjäner studeranden dagligen kl. 12-15. Studiestödets tjänstetider är ti-to kl. 13-15.

Praktiska ärenden: Gitta Herranen, tel: 7563 0214, e-mail: gitta.herranen@uiah.fi. T.ex. studerandeurval, anmälan till högskolan, närvaro- och övriga intyg, adressändringar, namnändringar (ämbetsbetyg och studiebok bör uppvisas), ansökan av extra-ordinära studeranden, beställningar av urvalsguiden och gamla inträdesprov.

Studierådgivare: Virpi Riissanen, tel: 7563 0215, e-mail: virpi.riissanen@uiah.fi och Tiina Tattari, tel: 7563 0220, e-mail: tiina.tattari@uiah.fi
Allmän studierådgivning, examensbetyg (även på främmande språk), ärenden gällande studieprestationer och prestationsregstret, anmälan till språkkurserna.

Studiestödsärenden: Marja Airaksinen, tel: 7563 0212, e-mail: marja.airaksinen@uiah.fi
T.ex. studiestödsansökningar och förberedan av beslut.

Int.kurator: Helena Härkönen, tel: 7563 0508, e-mail: helena.harkonen@uiah.fi
Praktiska ärenden gällande internationella utbytesstudier.

Därtill finns på studieservicen studieservicechefen Marjo Immonen, tel: 7563 0211, e-mail: marjo.immonen@uiah.fi och skolningsplanerare Päivi Aronen, tel: 7563 0351, e-mail: paivi.aronen@uiah.fi, vilka ansvarar för ärenden som gäller examenssystem, fortsättningsstudier, studerandeurval, utveckling av utbildningsprogram, praktik, FSR-avtalsstudier och studiernas värdering.

På anslagstavlorna i studieservicens aula finns information angående aktuella ärenden gällande studier, stipendier och språkstudier. Det är även möjligt att bekanta sig med aktuella handböcker och broschyrer om bl.a. stipendier och studier utomlands. Studiehandböcker för övriga högskolor finns till påseende i studierådgivarnas rum. Handböcker för utländska högskolor finns i biblioteket. Dessutom kan man få information om studier från bl.a. Språkcentrets studiehandbok, Opiskelijan palveluopas, Torso (studentkårens tidning), info-TV och Konstindustriella högskolans hemsidor (http://www.uiah.fi).

 

Studiehandledning

Undervisnings- och övrig personal på avdelningarna ger handledning i frågor som gäller studiernas innehåll och studiemetoder, t.ex. valet av biämnen och valfria kurser, valet av praktikarbete, studier utomlands, planering av portfolio, olika faser av slutarbete, och försenade studier. De fast anställda lärarna har mottagningstider varje vecka vilka finns bl.a. på avdelningarnas anslagstavlor. Information om t.ex. innehållet på begynnande kurser eller handleding i problem med en pågående kurs fås av lärarna. Tilläggsinformation om de olika avdelningarnas studiehandledning och -metoder fås av avdelningarnas amanuenser. En personlig lärartutor utses för varje studerande med vilka den studerande kan diskutera studiernas förlopp, den egna inlärningen och val beträffande studierna. Lärartutorn hjälper med att lägga upp de personliga studieplanerna samt stöder framskridningen av studierna i enlighet med planerna.

 


 

9 Studiestöd och stipendier

 

En studerande, fast bosatt i Finland, som studerar på heltid kan beviljas studiestöd. En ny studerande kan få studiestöd för att avlägga en grundexamen maximalt under 55 månader och för konstkandidat 36 månader. För dem som erhållit studiestöd före 1.6.1992 är maximistödtiden sju år för avläggandet av samma examen.

En separat ansökningstid finns inte utan studiestödet kan beviljas från början av den månad då ansökan har lämnats in. På linjerna för särskilda studier, vuxenstudier och två-åriga konstmagisterutbilbildningsprogram beviljas studiestöd med principen: 3 sv prestation/studiestödsmånad. Stödtiden kan allstå bestå av 19-38 studiestödsmånader, beroende på omfattningen av studierna. Mera information om studiestödet samt eventuella förändringar i studiestödet finns årligen i studiestödsguiden.

Högskolan har en studiestödsnämnd, vars sekreterare är Marja Airaksinen, tel: 7563 0212. Representanter för både personalen och studeranden finns på studiestödsnämnden.

 

Anslag och stipendier

Högskolan beviljar anslag för följande ändamål:
- fortsättningsstudier i hemlandet och utomlands
- studier utomlands för grundexamen
- utveckling av undervisning och undervisningsmetoder
- producering av utbildningsmaterial och övring publiceringsverksamhet
- studieprojekt
- resor
- övriga kostnader föranledda av forskningsarbete
- publicerings- och tryckkostnader för fortsatta studiers studieprov

Anslag kan även beviljas för personalens personliga utveckling samt både yrkesmässig och pedagogisk utveckling.

Anslag söks med blanketter som fås från aulan i 6. våningen. Blanketten innehåller anvisningar om hur blanketten skall ifyllas, information om utbetalning och raportering. Ansökningarna bör inlämnas till högskolans registratorskontor, 6. vån. rum 6072. Ansökningstiderna går ut 28.2., 9.9. och 13.12. kl. 16.15. Högskolans rektor delar ut anslagen efter framställning av forskningsinstitutet. Beslutet förbereds i samråd med avdelningarna och på basen av utlåtanden. Anslagsmottagaren bör lämna en raport över användningen av medlen till forskningsinstitutet.

Avdelningarna kan ha egna anslag för studernade som utför slutarbete och de olika avdelningarnas amanuenser ger tilläggsinformation om ansöknings- och beviljningsgrunderna.

Information om de olika anslagen finns även på www adressen: http://www.utu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/english.htm. Dessutom finns information om anslag baserade på avtal mellan olika länder i CIMO http://www.cimo.fi/main.html?username=swevisit&relogin=1.

 


 

10 Studier vid utländska högskolor

 

Konstindustriella högskolans International Affaires (IAC) utvecklar och koordinerar högskolans internationella aktiviter med speciell betoning på de studerandenas färdigheter att fungera i internationella verksamhetsmiljöer. Vi informerar våra studeranden om möjligheterna om utbyte och praktik utomlands samt de olika finansieringsmöjligheterna. Högskolan deltar i bl.a. i Erasmus/Sokrates, Nordplus och Fulbright utbytesprogrammen och vi har avtal med utbildningsinstitut världen över. IAC offentligör med jämna mellanrum ansökningar till utbyteshögskolor och informerar aktivt om det internationella samarbetet på anslagstavlorna samt både fysiskt och elektroniskt på Intranet (www.uiah.fi) samt via e-mail till avdelningarnas Sokrates koordinatorer och amanuenser. Tilläggsinformation från International Affairs, 6. vån., tel: 7563 0314, 7563 0575 eller 7563 0534.

 

Erasmus/Sokrates till EU-länderna

Avdelningarna på Konstindustriella högskolan har knutit utbytesavtal för studerande med flere olika europeiska konst- och designskolor.
Ansökningstid: en gång under höstterminen och två gånger under vårterminen
Tilläggsinformation: International Affairs, int.kurator och avdelningarnas Sokrates-koordinatorer.

 

Nordplus till Skandinavien

Utbytesavtal finns med följande skolor:

Sverige: Konstfack (Stockholm), Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet, Fotohögskolan vid Göteborgs Universitet, Designhögskolan (Umeå Universitet), Dramatiska Institut (Stockholm)

Norge: Arkitetskolen i Oslo, Statens Håndverks- og kunstindustriskole (Oslo), Statens Högsole for Kunsthåndverk og Desing (Bergen)

Danmark: Arkitektskolan i Aarhus, Danmarks Designskole (Köpenhamn), Kunsthåndvaerkerskolen (Kolding), Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole (Köpenhamn), Det Danske Filmskole (Köpenhamn)

Island: Myndlista- og Handidaskoli Islands (Reykjavik)

Ansökningstider: Två gånger årligen, på för utbyte för våren och för hela läseåret, på hösten för följande vår.

 

Asla-Fulbright till USA

Stipendierna kan ansökas av fortsättningsstuderande vid Konstindustriella högskolan som ännu inte har bedrivit fortsättningsstudier i USA. Resultatet i TOEFL-provet bör bifogas i ansökningen och gärna även GRE-provets resultat. Ansökan kan avhämtas från FUSEEC, Elisabethsgatan 6 A. Tilläggsinformation från International Affairs och FUSEEC. Ansökningarna returneras till IAC. Om ansökningstiden meddelas det separat, vanligen i slutet av maj. Förutom de tidigare nämnda stipendierna och utbytesprogrammen har Konstindustriella högskolan och dess olika avdelningar egna utbytesarrangemang med olika högskolor. Det är möjligt att finansiera studier i Östra Europa och utanför Europa med anslag specificerade i program för kulturutbytesavtal. IAC har information om kulturutbytesavtal. Information om olika universitet kan man få från amanuenserna på avdelningarna eller från den int.kuratorn och International Affairs. Biblioteket har allmänna ansökningsguider samt olika skolors broschyrer och guider.

 

Övrigt utbyte

Högskolan har utbyte till Södra Korea, Japan, Indien, Syd-Amerika, USA, länder i mellersta och östra Europa m.m. Tilläggsinformation från International Affairs.

 


 

11 Övrigt beträffande studierna

 

Övervakning och användning av apparaterna i lokaliteterna

Huvudingången till högskolans lokaliteter, Tavastvägen 135 C-trappan, öppnas vardagar kl. 7.30 och stängs kl. 20.00 (fredagar 7.30-17.00). Under sommaren stängs huvudingången kl. 16.30. Promenadporten på innergården öppnas kl. 6.30 och stängs kl. 18.00 medan körporten öppnas kl. 6.30 och stängs kl. 8.30. Dörrarna till trappuppgången öppnas vardagar kl.7.30 och stängs kl. 20.45. Hissarna öppnas vardagar kl. 6.30 och stängs kl. 20.45. Under lördagar, söndagar samt vardagshelger är dörrarna och portarna stängda. Avdelningen för filmkonst, Styrmansgatan 29-31 B är öppen kl. 9.00-16.00.

Högskolan har Timecon-passerstyrningssystem och videoövervakning i bruk. Detta innebär flexibla möjligheter att arbeta i högskolans utrymmen även utanför de egentliga öppethållningstiderna och sålunda effektivera användningen av lokaliteterna. Högskolans lokaliteter kan användas endast till aktiviteter som berör den undervisning som ges i högskolan. Avdelningen som ansvarar för undervisning ger enligt eget övervägande de studerande passerrätt till sina utrymmen samt användarkoder till sina ADB-system. Det behövs alltid ett separat tillstånd till att använda andra än den egna avdelningens utrymmen vilket skall begäras av resp. avdelning. Vaktmästaren vid C-trappans kontrollpunkt ger den berörda en magnetnyckel med vilket stängda portar och hissar kan användas.

Då nyckeln avhämtas bör identitetsbevis uppvisas tllsammans med ett intyg om passerrätten och giltighetstiden för denna, undertecknat av den undervisande avdelningens ledare eller dennes ställföreträdare. En pant på 100 mk skall betalas för nyckeln som återbetalas då nyckeln returneras. Nyckeln är personlig och får inte överlåtas till någon annan. Om nyckeln förkommer begärs en ersättning på 150 mk för en ny nyckel. Nyckeln skall returneras då studierna vid högskolan avslutas. Apparaterna i högskolans utrymmen har märkts för att förebygga stölder. Övrig användning av inreding/apparatur i lokaliteterna skall alltid avtalas med avdelningens ledare. Det finns en väktare vid huvudingångens kontrollpunkt kl. 21.00-7.00 (tel: 7563 0554 eller alarmcentralcentralen 0202912600).

 

Utställningsverksamhet och Galleri Into

På högskolans 8. våning finns utställningslokaliteten Galleria Atski där utställningar av studeranden och lärare på de olika avdelninagrna och gästande konstnärer arrangeras året runt. Galleria Atski är öppet må-fre 9-17. Förutom Atski kan som utställningslokalitetr användas aulautrymmena i 4. och 7. våningen, Merita Privatbanks 5 m långa Ikkuna-Galleria på Fabiansgatan 29, matsalen vid Training Merenda Center, Tavastvägen 135 (från Antiikkilinjas dörr), Galleria Lauritzon Galleri, Tavastvägen 111. Tilläggsinformation, bokningar och praktiska arrangemang sköts av avdelningssekreterare Inka Finell, Konstavdelningen, 8. vån. rum 829, tel: 7563 0360, fax: 7563 0577, e-mail: inka.finell@uiah.fi.

Studentkåren TOKYO har en galleri-butik INTO (Bulevarden 22) där det finns en permanent försäljning av studerandes arbeten samt övrig utställningsverksamhet som byts månatligen. Tilläggsinformation från INTO, tel: 621 1261, fax: 6124 1261. Information om utställningarna finns bl.a. i dagstidningarnas utställningskalendrar.

 

Upphovsrätten

Upphovsrätten till arbetet har enligt lagen om upphovsrätt den ursprungliga upphovsmannen till arbetet. Upphovsrätten innefattar de s.k. moraliska rättigheterna och ekonomiska rättigheterna. Med de moraliska rättigheterna avses rätten att bli uppgiven som upphovsman till arbetet och att arbetet inte får användas på ett sätt som sårar upphovsmannen. Med de ekonomiska rättigheterna avses upphovsmannens rätt att bestämma över arbetets användning, överlåtande och distribution. Mera information om upphovsrätten ger högskolesekreteraren Tapani Hiironen, tel: 7563 0388.

Då arbetet kommit till i samband med studierna och med högskolans finansiering har högskolan rätt, utan hinder från upphovsrätten, att använda arbetet i sin undervisnings-, forsknings- och informationsverksamhet. Arbetet somm uppkommit i samband med studierna förblir då i högskolans besittning. En studerande kan dock återinlösa sitt arbete. I tolkningsfrågor avgör avdelningens ledare. Tilläggsinformation om de ekonomiska frågorna rörande arbetena ges av kontorschef Paula Lahti, tel: 7563 0216.

 

Den studerandes ansvar

En studerande, som inom universitet gjort sig skyldig till överträdelse riktat mot undervisnings- eller forskningsverksamheten, kan disciplinärt betraffas med en varning eller relegering på bestämd tid, dock för högst ett år. Rektorn bestämmer om varningen och högskolans styrelse om relegeringen. Före disciplinärendets behandling skall den studerande medelst bevis informeras vilken överträdelse han är anklagad för samt bereda honom tid att bli hörd i sitt ärende.

En studerande som under ett tentamen för studieprestationer gör sig skyldig till fusk kan avlägsnas direkt tentamenstillfället av övervakaren och studieprestationen underkänns. Om fusket uppmärksammas först efter tentamenstillfället kan läraren som utför bedömingen eller nämnden underkänna studieprestationen.

 

Arbetsskydd

Konstindustriella högskolan har som syfte att skapa en sådan studie- och forskningsmiljö där den studerandes säkerhet eller hälsa inte riskeras och där förutsättingarna att utföra ett skapande och framgångsrikt arbete är säkrade. De nya studerandena får De konststuderandes arbetsskddsdagbok då de inleder sina studier. Arbetsskyddsdagboken ifylls under studierna och den behandlas på avdelningarna med de ansvarige lärarna. Arbetsskyddsdagböcker fås vid behov från Studieservicen. Som resultat av en omfattande arbetsskyddsundersökning har ett åtgärdsprogram utarbetats i högskolan, som innehåller bl.a. arbetsskyddsskolning för de studerande. Tilläggsinformation om arbetsskydd ger förvaltningsdirektör Ilkka Huovio, tel: 7563 0202.

 

Arbetsskyddsnämnd

Ordförande: fastighetschef, arbetsskyddschef Risto Keski-Nisula
Medlemmar: skolningssekreterare Raija Louhivaara, planerare Pertti Sirviö, representant för de studerande Ninna Siipola, timlärare Maija Forss. Arbbetsskyddsombudsmän: vaktmästare Heikki Luiro, övningsmästare Mikko Tuori.

 


 

12 Övriga studier vid Konstindustriella högskolan

Fristående studier: Det är möjligt att som fristående studerande vid högskolan avlägga studier som inte leder till en examen inom den konstindustriella branschen. Ansökan till fristående studier sker med blanketter som fås aula i 6. vån.

De som ansöker på basen av ett samarbetsavtal mellan Kontindustriella högskolan och en annan högskola har företräde. Studierna är avgiftsbelagda för andra än studerande vid samarbetshögskolor. Tilläggsinformation: tel: 7563 0214.

Skolningscentralen vid Konstindustriella högskolan anordnar kompletterande utbildning för personer som har avlagt en examen inom den konstindustriella branschen, som är yrkesmässigt verksamma eller behöver kunskaper och färdigheter inom branschen i sitt arbete. Skolningen anordnas som kortkurser och som långa kompletteringsskolnigsprogram. Skolningen är avgiftsbelagd. Arbetskraftspolitisk kompletteringsskolning är dock avgiftsfri för arbetslösa och för personer som står under hot om arbetslöshet. Information om skolningsutbudet fås från Skolningscentralen och från olika brochyrer om kompletteringsskolning.

Det öppna univeristet erbjuder undervisning på högskolenivå avsett för den vuxna befolkningen som motsvarar den undervisning som ges på de olika avdelningarna på Konstindustriella högskolan. Studierestationerna vid det öppna universitetet kan senare inkluderas i grundexamen för konstindustriella branschen. Studierna är till sin natur yrkesmässiga kopletteringsskolningar eller allmänbildande vuxenutbildning. Information om skolningsutbudet fås från Skolningscentralen och från handboken hör den öppna högskolan. Byrån för det öppna universitet, tel: 7563 0238.