Konstindustriella högskolan
Studieservicen
 
ANSÖKAN TILL EXTRAORDINARIE STUDERANDE


Ansökningsgrunderna
Studierätt
Ansökningsförfarande
Avgifter
Studiekort och betyg
Tilläggsinformation
Ansökningsblankett

Ca. 200 studerande som avlägger en examen vid en annan högskola i Finland eller utomlands, studerar årligen vid Konstindustriella högskolan som extraordinarie studeranden. En förhållandevis stor andel extraordinarie studerande jämfört med högskolans storlek är ett tecken på Konstindustriella högskolans öppna och flexibla förhållande till studier över högskolegränserna. Högskolan är även intresserad av att utveckla samarbetet med andra inhemska högskolor för att förbättra möjligheterna för biämnesstudier.

Extraordinarie studerande vid Konstindustriella högskolan är de personer som avlägger fristående studier utan att avlägga en examen vid högskolan. Den bifogade ansökningsblanketten är avsedd för dem som söker sig till Konstindustriella högskolan som extraordinarie studeranden. För studeranden vid högskolorna i huvudstadstrakten finns en särskild blankett (FSR-avtalet). En särskild blankett med anvisningar finns på engelska för utländska studeranden.


Ansökningsgrunderna

Som extraordinarie studerande kan antagas:

  1. en person som ansökerå basen av internationellt studerandeutbyte eller något annat avtal
  2. en person som studerar vid en annan högskola som ämnar inkludera studierna avlagda vid Konstindustriella högskolan i sin egen universitets-/högskole-examen
  3. en person som studerar vid en annan högskola eller läroinrättning som kompletterar sina studier
  4. en person med andra godtagbara grunder för antagning.
  5. Vid urvalet ställer Konstindustriella högskolan de ansökande i förtur som förverkligar högskolestuderandenas fria flyttning över högskolegränserna och ansöker studierätt för studier som inkluderas i examen.

Studierätt

En extraordinarie studerande får följa med föreläsningarna och utföra övningsarbeten i de studieperioder han har erhållit studierätt för. I allmänhet beviljas studierätt för högst två studieperioder per läseår. Studierätten för ett biämne kan vara 15-35 studieveckor till sin omfattning och studierätten kan vara i kraft, beroende på studiernas omfattning, 1-3 år. Giltighetstiden för studierätten kommer fram i studiekortet för de antagna studerandena.

Ansökningsförfarandet

Studierätten bestäms på basen av arbetsproven för de studieperioder som innehåller övningar eller annan handledd undervisning. Den ansökande skall då bifoga 1-3 arbetsprov från respektive studier till ansökningshandlingarna samt en skriftlig klarläggning om orsakerna till ansökan.

En särskild blankett finns för ansökan till extraordinarie studerande. För studerande vid högskolorna i huvudstadsregionen finns en egen ansökningsblankett i anslutning till det s.k. FSR-avtalet. Ansökningarna skall inlämnas till studieservicen vid Konstindustriella högskolan. Ansökningstiden för studier som inleds i september går ut 31.7.

Studerande vid övriga högskolor som ansöker studierätt till biämnesstudier som ingår i examen eller till studie-enheter som är mindre till omfattningen, skall till sin ansökan bifoga ett godkännade till att studierna vid Konstindustriella högskolan skall kunna räknas tillgodo vid den studerandes egen examen av professorn på den egna institutionen.

Planerings- och bedöminingsgrupperna för utbildningsprogrammens studerandeurval kan vid behov kalla den sökande till en intervju eller be den sökande att komplettera sina arbetsprov.

Avdelningschefen på respektive avdelning fattar beslutet om antagandet till extraordinarie studerande. Besked om antagning eller avslag meddelas till alla de sökande per post.

Avgifter

Studierna är avgiftsbelagda. Den studerande skall avlägga betalningarna för inledandet av studierna enligt följande tabell:
1 studievecka 200 EUR
2 - 5 sv 450 EUR
6 - 10 sv 750 EUR
11 - 35 sv 1.500 EUR
över 36 sv 2.550 EUR
 

(Universitetet betalar de s.k. FSR-studerandes studier , vilket avtalas årligen i det s.k. FSR-avtalet.)

Studiekort och betyg

En studerande som har antagits som extraordinarie studerande kan om han så vill få ett studiekort. Studiekortet är nödvändigt om den studerande vill få betyg över de studieperioder han avlagt vid Konstindustriella högskolan. Det är skäl att hålla kortet à jour och samla in noteringarna om godkända studieperioder.
Om den studerande vill få ett betyg över sina studieprestationer kan han få det från studieservicen.

Tilläggsinformation

Undervisningsutbudet vid högskolan har presenterats i Konstindustriella högskolans studiehandbok som kan köpas från Gaudeamus-butiken belägen vid högskolan, Tavastvägen 135 D, eller beställas per telefon från studieservicen 6.vån. Tel: 7563 0214 och 7563 0507.

Ansökningsblanketten för extraordinarie studerande

Sid. 1
Sid. 2

Uppdaterat 10.1.2003