Konstindustriella högskolan
Studieservicen

 

Avtal om flexibel studierätt

Helsingfors handelshögskola, Helsingfors universitet, Bildkonstakademin, Försvarshögskolan, Sibeliusakademin, Svenska handelshögskolan, Konstindustriella högskolan, Teaterhögskolan och Tekniska högskolan avtalar om studerandes rätt att studera vid ett annat avtalsuniversitet. Avtalet följer nedan.

1. Innebörden av den flexibla studierätten (JOO)

En studerande som har rätt att avlägga examen vid ett av avtalsuniversiteten kan söka rätt att vid ett av de andra avtalsuniversiteten få utöva studier som är avsedda att inbegripas i examen. Till avtalet hör studerande som studerar för grund- och postgradual examen. Därtill kan de utbyteselever, som via officiella internationella utbytesprogram studerar vid ett av avtalsuniversiteten, få studierätt i enlighet med detta avtal.

Detta avtal gäller inte handledning för lärdomsprov, byte eller köp av undervisningspaket samt inte heller studier, som det avsändande universitetet inte förordar i den studerandes examen. För varje byte eller köp av undervisningspaket bör ett skriftligt avtal göras.

2. Avgifter för JOO-studier mellan universiteten

Avtalsuniversitetet betalar ersättning till det mottagande universitetet i enlighet med de studieprestationer som finns i avtalet. Ersättning betalas på basen av de genomförda och registrerade studieveckorna. En studievecka motsvarar en ersättning på 400 mk.

Då ersättningen betalas följs den avtalade bruttoprincipen mellan universiteten. Universiteten kan även avtala om ett förhandsbetalningssystem. Därtill kan universiteten avtala om hur man ersätter de kostnader som använts för studerande som avbrutit studierna.

Det mottagande universitetet fakturerar det avsändande universitetet i enlighet med det statistiska material av studieprestationer som samlats för det rådande kalenderåret till den 15 februari följande år. Faktureringen av ovanstående period sker senast den sista mars.

3. Ansökan om studierätt och studiernas godkännande

Det mottagande universitetet kan bevilja studierätten, ifall den studerandes eget universitet så förordar. I och med att den studerandes eget universitetet förordar studierätt förbinder det sig samtidigt att betala en ersättning för studierna i enlighet med detta avtal.

Det mottagande universitetet ger ett betyg för studieprestationerna åt den studerande. Sålunda bokförs dessa uppgifter i studieregistret vid den studerandes eget universitet såsom studier på annat håll.

Frågor om bedömningsskalorna och studiernas omfattning bedöms från fall till fall i samarbete med de ansvariga enheterna.

4. Avtalets giltighet och uppföljning

Avtalet gäller fr.o.m. 1.1.1999 tillsvidare. Varje part har rätt att säga upp avtalet skriftligt, senast den 31 juli; uppsägningen träder i kraft den 1 januari följande år. De studierättigheter som beviljats före uppsägningen är dock giltiga för hela den beviljade tiden.

Ifall något av de nio avtalsuniversiteten vill göra justeringar i avtalet bör detta göras årligen senast den 30 april.

Avtalet ersätter det ramavtal gällande den flexibla studierätten som ingicks mellan avtalsuniversiteten den 13 november 1997.

Avtalet är uppgjort i nio likalydande exemplar, ett för varje avtalsuniversitet.

Helsingfors den 19 maj 1998

Bildkonstakademin
Försvarshögskolan
Helsingfors universitet
Helsingin kauppakorkeakoulu
Konstindustriella högskolan
Sibelius Akademin
Svenska handelshögskolan
Teaterhögskolan
Tekniska högskolan