Det nuvarande yrket och en eventuell arbetsgivare
 
Arbetserfarenhet (en utförligare utredning som bilaga)
 
 
 

BILAGOR

1.    

        Portfolio och en lista över innehållet
2.             Skriftliga grunder
3.             Betygskopior på tidigare erlagda examina
4.             Ett studerandeintyg eller någon annan utreding om studierna av en studerande vid andra högskolor (bifall av den egna institutionens professor på denna blankett eller på en skild bilaga)
5.             Annat, vad
 
 

Ort     ___________________________________   _____/_____   __________
 

Den ansökandes underskrift ________________________________________
 

UTLÅTANDE AV UNDERVISNINGSENHETEN
 
      Bifalls enligt ansökan                         Bifalls inte
 
Studierätten är i kraft läseåret/-åren _________ - _________
 
Studiernas omfattning _______ sv
 
Motivering till avböjande beslut
 
 
 
Helsingfors _____/_____ 20_____
 
Underskrift av utbildningsprogrammets chef _____________________________________

BESLUT
 
      Godkänns enligt ansökan                         Godkänns inte
 
Helsingfors _____/_____ 20_____
 
Avdelningschefens underskrift _____________________________________
 
Både de godkända som de ickegodkända studerandenas ansökningsblanketter returneras till studieservicen.