Konstindustriella högskolan
Studieservicen

ANSÖKAN TILL EXTRAORDINARIE STUDERANDE

 

Det är möjligt att söka sig till Konstindustriella högskolan för studier presenterade i handböcker för grundexamen eller forstsättningsexamen, som en s.k. extraordinarie studerande. Då har den studerande inte rätt att avlägga examen utan enbart de studier (även kallade fristående studier), som han har fått studierätt för. Studier som extraordinarie studerande är avgiftsbelagda och betalningsgrunderna kommer fram i ansökningsanvisningarna, där även en ansökningsblankett är bifogad.

Det finns ett s.k. FSR-avtal (= flexibel studierätt) mellan universiteten i huvudstadsregionen, på basen av vilket de studerande vid universiteten (vetenskapliga och konstindustriella högskolor i huvudstadsregionen) kan söka sig till ett annat universitet för att avlägga fristående studier eller biämnesstudier. Förutom Konstindustriella högskolan ingår även Helsingfors universitet, Bildkonstakademin, Sibelius Akademin, Svenska handelshögskolan, Teaterhögskolan, Tekniska högskolan, Helsingin kauppakorkeakoulu och Försvarshögskolan i avtalet.

Man har strävat till att göra ansökningsförfarandet så flexibelt som möjligt. Det finns en egen blankett för studier enligt FSR-avtalet, som finns på studieservicen vid respektive universitet. Bifall från den egna undervisningsenheten bör skaffas på blanketten. Den vedebörligen ifyllda blanketten skall föras till studieservice-enheten vid den högskola som den studerande ämnar söka sig till.

Då en studerande ansöker som FSR-studerande till Konstindustriella högskolan skall arbetsprov bifogas till ansökningen. Den sökande kan själv avgöra hur många och hurudana arbetsprov han vill bifoga till sin ansökan. Vanligtvis bifogas 2-4 arbetsprov och de kan inlämnas i ett kuvert.

Information om undervisningsutbudet vid universiteten finns i studiehandböckerna, vilka för flere universiteters del finns även på nätet.
Det bör dock noteras att universiteten kan begränsa antalet FSR-studerande och besluta om de kurser/studieperioder där en FSR-studerande kan antagas.


FSR-hemsida

Linker till universiteten
Bildkonstakademin
Försvarshögskolan
Helsingfors handelshögskola
Helsingfors universitet
Sibelius Akademin
Svenska handelshögskolan
Teaterhögskolan
Tekniska högskolan

 

Uppdaterat 18.4.2002