Logo

Taideteollinen korkeakoulu
Opintoasiainpalvelut

SOPIMUS JOUSTAVASTA OPINTO-OIKEUDESTA

Osoitetiedot

Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto,
Kuvataideakatemia, Maanpuolustuskorkeakoulu,
Sibelius-Akatemia, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen
korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu
sopivat opiskelijoidensa oikeudesta opiskella toisessa
sopimusyliopistossa seuraavaa.

1. Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sisältö

Tämän sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon
suorittamisoikeus sopimusyliopistossa, voi hakea oikeutta
suorittaa tutkintoon liitettäviä opintoja toisessa
sopimusyliopistossa. Sopimuksen piiriin kuuluvat perus- ja
jatkotutkinto-opiskelijat. Lisäksi virallisten kansainvälisten
vaihto-ohjelmien kautta sopimusyliopistoon tulleet
vaihto-opiskelijat voivat saada tämän sopimuksen mukaisen
opinto-oikeuden.

Tämä sopimus ei koske opinnäytetöiden ohjausta,
opetuspakettien vaihtoa tai ostamista eikä opintoja, joita
kotiyliopisto ei puolla opiskelijan tutkintoon. Jokaisesta
opetuspakettivaihdosta tai paketin ostamisesta on tehtävä
kirjallinen sopimus.

2. JOO-opintojen maksut yliopistojen välillä

Sopimusyliopisto maksaa sopimuksessa tarkoitettujen
opintosuoritusten perusteella korvausta toiselle yliopistolle.
Korvaus maksetaan suoritettujen ja rekisteröityjen
opintoviikkojen perusteella. Yhden opintoviikon osalta
korvaus on 67 euroa.

Korvauksen maksamisessa noudatetaan yliopistojen välillä
bruttoperiaatetta. Yliopistot voivat sopia myös
etumaksumenettelystä ja opinto-oikeuden voimassaoloajan
päättyessä keskeneräisiin opintoihin käytettyjen voimavarojen
korvaamisesta.

Sopimusyliopisto laskuttaa toista sopimusyliopistoa
kalenterivuodelta laskettuna seuraavan vuoden helmikuun 15.
päivän opintosuoritustilastojen mukaan maaliskuun loppuun
mennessä.

3. Opinto-oikeuden hakeminen ja opintojen hyväksyminen

Kohdeyliopisto voi myöntää opinto-oikeuden, jos opiskelijan
kotiyliopisto sitä puoltaa. Puoltaessaan opinto-oikeutta
kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opinnoista tämän
sopimuksen mukaisen korvauksen.

Kohdeyliopisto antaa opiskelijalle opintosuorituksista
todistuksen, jonka perusteella ne kirjataan opiskelijan
kotiyliopiston opintorekisteriin muualla suoritettuina
opintoina.

Arvosteluasteikkojen ja opintojen mitoituksen eroihin liittyvät
kysymykset ratkaistaan tapauskohtaisesti opetuksesta
vastanneiden yksiköiden yhteistoimin.

4. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa 1.1.2002 lähtien toistaiseksi. Kullakin
osapuolella on oikeus irtisanoutua sopimuksesta kirjallisesti
viimeistään heinäkuun 31. päivänä, jolloin irtisanominen astuu
voimaan seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä. Ennen
irtisanomista myönnetyt opinto-oikeudet ovat kuitenkin
voimassa opinto-oikeuden kestoajan loppuun.

Jos sopijayliopisto haluaa sopimukseen tarkistuksia, ne on
otettava esille vuosittain huhtikuun 30. päivään mennessä.

Sopimus korvaa sopijapuolten välillä 19. toukokuuta 1998
tehdyn puitesopimuksen joustavasta opiskeluoikeudesta.

Sopimusta on laadittu yhdeksän samansisältöistä kappaletta,
yksi kullekin sopijapuolelle.

Helsingissä, 5. päivänä joulukuuta 2001

Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Kuvataideakatemia
Maanpuolustuskorkeakoulu
Sibelius-Akatemia
Svenska handelshögskolan
Taideteollinen korkeakoulu
Teatterikorkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu

Päivitetty 5.6.2002