SIVUAINEKOKONAISUUDET 2001-2003

Hakeutuminen

Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat hakevat oikeutta suorittaa sivuaineopintokokonaisuuksia käyttämällä korkeakoulun hakulomaketta. Suoritusoikeuteen tarvitaan sekä oman kotiosaston että sivuainekokonaisuudesta vastaavan osaston johtajan puolto. Hakemus toimitetaan opintoasiainpalveluihin. Opintojen suoritusoikeutta anotaan erillisellä lomakkeella, jonka saa osaston toimistosta, opintoasiainpalvelujen aulasta tai verkosta osoitteesta http://www2.uiah.fi/opintoasiat/sivuaineohje/sivuainelomake.html. Yleensä hakuaika syksyllä alkaviin opintokokonaisuuksiin päättyy 31.7. Sivuainekokonaisuuksista vastaavilla osastoilla voi olla kuhunkin opintokokonaisuuteen liittyviä omia valinta- tai hakeutumiskriteereitä, joista osasto ilmoittaa erikseen. Ks. myös opinto-oppaan kohta sivuaineopiskelu.

Elokuvataiteen osasto

Elokuvahistorian sivuaineopintokokonaisuus (14 ov)

Elokuvahistorian sivuaineopintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista (ks. myös elokuvataiteen osasto):
Elokuvahistoria I, II, III (3 ov)
Elokuvahistorian kirjatentti (2 ov)
Elokuvan tyylilajien historia - case -seminaari (1 ov)
Moderni elokuva (1 ov)
Elokuva kansallisena perinteenä (1 ov)
Television historia (1 ov)
Suomalaisen elokuvan historia (1 ov)
Dokumenttielokuvan historia (2 ov)
Elokuvahistorian proseminaari (2 ov)

Graafisen suunnittelun osasto

Graafisen suunnittelun sivuaineopintokokonaisuus (10 ov)

Tavoitteet ja sisältö: Sivuaineopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa yleiskuva graafisen suunnittelun ja viestinnän perusteista ja valmiudet ymmärtää ja tunnistaa graafisen suunnittelun alueen erityispiirteitä. Opintokokonaisuus muodostuu graafisen viestinnän perus-, historia- ja menetelmäopinnoista.
Kohderyhmä: Graafisen suunnittelun perustietoja oman ammattinsa tukena tarvitsevat.
Hakumenettely: Hakuaika lukuvuonna 2001-2002 järjestettävään sivuaineopintokokonaisuuteen päättyy 31.7.2001. Hakemukset jätetään graafisen suunnittelun osastolle tai opintoasiainpalveluihin. Hakemukseen liitetään joko portfolio tai työnäytteitä ao. opintojen alalta sekä kirjallinen perustelu, miksi hakee koulutukseen.

Graafisen suunnittelun sivuaineopintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
24002 Graafisen viestinnän historia I (1 ov)
24117 Graafisen suunnittelun perusteet (2 ov)
24077 Typografian perusteet (2 ov)
Julkaisu- ja kuvankäsittelyohjelmat I (2 ov)
24108 Visuaalinen journalismi (3 ov)

Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto

Keramiikka- ja lasisuunnittelun sivuainekokonaisuus 15 ov

Ajankohta: Syksyllä 2001 alkavan keramiikka- ja lasisuunnittelun 15 ov sivuaineopintokokonaisuuteen sisältyvät opinnot järjestetään lukuvuoden 2001-2002 aikana.
Tavoite: Keramiikka- ja lasisuunnittelun sivuaineopinnot ovat johdatus keramiikka- ja lasisuunnitteluun, materiaaleihin ja valmistustekniikoihin. Sisältö: Tutustutaan keramiikka- ja kipsityöpajatyöskentelyyn sekä työskentelyyn lasihytissä, saadaan perustiedot tuotantoteknologioista, materiaalista sekä tuotesuunnittelusta. Myös itsenäisen projektin tekeminen on mahdollista
Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat
Hakumenettely: Keramiikka- ja lasisuunnittelun sivuainekokonaisuuteen haetaan erillisellä hakulomakkeella 30.4.2001 / 2002 mennessä, jonka sekä oman osaston että keramiikka- ja lasisuunnittelun osaston osastonjohtajat ovat allekirjoittaneet ennen opintojen alkua. Lisäksi hakijoiden on toimitettava hakulomakkeen yhteydessä motivaatiokirje, jossa he selvittävät perusteitaan keramiikan sivuaineopinnoille. Sivuainekokonaisuuteen hyväksytyt päätetään toukokuun 2001 / 2002 opettajakokouksessa.

Sivuainekokonaisuuteen kuuluvat kurssit (kts. kurssikuvaukset osaston opetusohjelmasta):
08078 Muottitekniikat I (4 ov)
08083 Keramiikan materiaalit I (4 ov)
08002 Tuotesuunnittelun perusteet (2 ov)
08101 Keramiikan valmistustekniikat (2 ov)
08084 Lasin materiaalit I (4 ov)
08107 Tuotefilosofia ja kulttuurihistoria (2 ov)
08102 Lasin valmistustekniikat (2 ov)
08061 Projekti (1-5 ov)

Lavastustaiteen osasto

Taiteellisen ennakkosuunnittelun sivuaineopintokokonaisuus (5 ov)

Tavoitteet: Perehdyttää teatterin taiteelliseen ennakkosuunnitteluun ja ryhmätyöhön.
Sisältö: Ohjaaja- dramaturgi-, lavastaja,- pukusuunnittelija- sekä valo- ja äänisuunnittelijaopiskelijoiden yhteinen ennakkosuunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen.
Kohderyhmä: MTO:n teatteripukusuunnitteluun suuntautuneet opiskelijat. Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.
Opintojaksot:
Taiteellinen ennakkosuunnittelu 4 ov
Produktio II 6 ov

Teatterihistorian sivuaineopintokokonaisuus (6 ov)

Tavoitteet: Antaa perustiedot länsimaisen teatterin sekä skenografian historiasta
Sisältö: Eurooppalaisen teatterin, teatterin arkkitehtuurin, teatteritekniikan ja skenografian historia antiikista 1900-luvulle.
Kohderyhmä: Eri osastojen opiskelijat, joiden henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ko. opintokokonaisuus tukee.
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Opintojaksot:
Teatterihistoria 4 ov
Skenografian historia I 1 ov
Skenografian historia II 1 ov

Dramaturgian sivuaineopintokokonaisuus (5 ov)

Tavoitteet: Perehtyä dramaturgisiin rakenteisiin, kehittää analyysikykyä ja vapaata assosiointia sekä tarinan ja tilan välisen suhteen hahmottamista.
Sisältö: Dramaturgisten peruskäsitteiden opiskeleminen näytelmän analysoimisen kautta sekä tilan ja tarinan suhteen hahmottaminen oman kirjallisen työskentelyn kautta.
Kohderyhmä: Eri osastojen opiskelijat, joiden henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ko. opintokokonaisuus tukee.
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Opintojaksot:
Dramaturgia (3 ov)
Tila luo dramaturgiaa (2 ov)

Lavastustekniikkojen sivuaineopintokokonaisuus (5 ov)

Tavoitteet: Tutustua lavastamoiden käyttämiin perusmateriaaleihin ja -tekniikoihin, kaksi- ja kolmiulotteisten elementtien valmistuskeinoihin sekä elastisten maalattujen lavastepintojen maalaustekniikoihin.
Sisältö: Eri rakennus-, pinnanmuotoilu-, pinnoitus-, maalaus- ja patinointitekniikoilla valmistettuja harjoitustöitä sekä tutustumista materiaaleihin ja työvälineisiin.
Kohderyhmä: Eri osastojen opiskelijat, joiden henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ko. opintokokonaisuus tukee.
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Opintojaksot:
Materiaalioppi (2 ov)
Teatterimaalaus- ja plastiikka tai vaihtoehtoisesti fondimaalaus (3 ov)

Valosuunnittelun ja projisoinnin sivuaineopintokokonaisuus (5 ov)

Tavoitteet: Antaa perusvalmiudet teatterivalosuunnittelusta ja projisoinnista.
Sisältö: Tutustutaan Lumeen studionäyttämön valaistusjärjestelmään, valosuunnittelun metodeihin, estetiikkaan ja historiaan.
Kohderyhmä: Eri osastojen opiskelijat, joiden henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ko. opintokokonaisuus tukee.
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Opintojaksot:
Valaisun perusteet (1 ov)
Valosuunnittelu (2 ov)
Projisointi (2 ov)

Manuaalisten esitystekniikkojen sivuaineopintokokonaisuus (5 ov)

Tavoitteet: Perehdyttää pienoismallitekniikan perusteisiin sekä lavastussuunnitelman toteuttamisen vaatimiin piirustuskäytäntöihin.
Sisältö: Harjoitustyönä valmistettu pienoismalli sekä piirustussarja, joka kattaa tarvittavat pohjapiirustukset, projektiot, leikkaukset ja aksonometriset esitykset.
Kohderyhmä: Eri osastojen opiskelijat, joiden henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ko. opintokokonaisuus tukee.
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Opintojaksot:
Pienoismallitekniikka (2 ov)
Skenografinen ammattipiirustus I (3 ov)

Lavastustaiteen MA -sivuaineopintokokonaisuudet (6 ov)

6 ov:n sivuaineopintokokonaisuudet toteutetaan osaston opetusohjelman mukaisesti erikoistumiskokonaisuuksina eli "kioskeina", joita järjestetään vuorovuosina mm. seuraavilta alueilta: Esitys ja teknologia, Pukusuunnittelu, Tanssin valo- ja ääni, Nukketeatteri, Näyttelysuunnittelu, Tutkimus.
Tavoitteet: Syventyä erikoistumiskokonaisuuden aihealueeseen.
Sisältö: Teoriaopinnot ja käytännön harjoitustyöt, jotka muodostavat yhdessä temaattisen kokonaisuuden.
Kohderyhmä: Eri osastojen opiskelijat, joiden henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ko. opintokokonaisuus tukee.
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Elokuvan erikoisefektien sivuaineopintokokonaisuus (5 ov)

Tavoitteet: Tutustua elokuvan efektitekniikoihin.
Sisältö: Perehdytään erilaisiin menetelmiin (animaatio, miniatyyrit, digimatte, bluescreen, kompositointi), joita käytetään efektien teossa. Kohderyhmä: GSO, MLAB, ETO
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Opintojaksot:
Miniatyyrit (2 ov)
Digitaaliset erikoisefektit (3 ov)

Digitaalisen lavastuksen sivuaineopintokokonaisuus (5 ov)

Tavoitteet: Tutustua videon kuvakerronnan mahdollisuuksiin.
Sisältö: Perehdytään kuvankäsittelyyn videokuvan osana ja televisiografiikkaan.
Tehdään Lumeen tv-studiossa erilaisia miniohjelmia, kuten tanssivideo ja uutisohjelma.
Kohderyhmä: VTO, MLAB, GSO, TKO, ETO
Hakumenettely: Ympäri vuoden korkeakoulun hakulomakkeella. Osanottajamäärä rajoitettu.

Opintojaksot:
Virtuaalilavastus (2 ov)
Virtuaalilavastuksen mallintaminen (2 ov)
Digitaalinen estetiikka (1 ov)

Medialaboratorio

Minor subject studies (8-12 ov / 20 ov)

Application procedure and requirements
 • current enrollment in a masters level degree programme
 • background and experience in areas relating to the study project applied for
 • experience in working with digital media is recommended
 • open mind, skills in communication and collaboration
 • fluent spoken and written English
 • working professionals may apply but if accepted will be required to cover study costs according to a separate contract
Send an application by the indicated deadline in email to the following addresses:
INFORMATION DESIGN (ID) = IDminor@mlab.uiah.fi
DIGITAL AUTHORING (DA) = DAminor@mlab.uiah.fi
NEW MEDIA MANAGEMENT (NMM) = NMMminor@mlab.uiah.fi
with the following information:
As the subject of the message, enter: your name / application / acronym of the project applied for, for example "John Doe/application/NMM" In the body of the message, enter:
 1. Your name, address, phone, email.
 2. Describe your studies in general: university, program, courses, credits so far.
 3. Explain in detail your experience in and relationship to new media including the following: background, studies, practical projects.
 4. Explain why you would like to participate in the intended study project, indicating your special areas of interest and experience in the field.
 5. Include a study plan indicating the courses you would like to include in your minor subject studies in the Media Lab. (See our curriculum in the web, please.)
  Based on the information submitted in the applications, the applicants will be invited for interviews, through which the selection process will be finalized. (Schedule 31.7. - application deadline, August - interviews)

Minor subject studies (8-12 ov / 20 ov)

Objectives: Minor subject studies at UIAH Media Lab offer an opportunity for MA level students of various fields to enhance and deepen their professional skills in a ultidisciplinary design and research environment, in collaboration with students and professionals of new media design. 8-12 cr (focus area studies for MA in New Media students), 20 cr (for minor subject students)
Contents: The minor subject study areas are Interaction / information Design (ID), Digital authoring (DA) and New Media Management (NMM). The Media Lab will provide the tools and development environments (network, computers and the relevant interactive media authoring tools) and the accepted students may get the opportunity to participate in other Media Lab activities and courses, up to 20 credits. Participation in the minor subject studies can offer opportunities for additional collaboration in Media Lab research projects or further studies.

Interaction / Information Design (ID) (20 ov)

Objectives: The study module in interaction / information design aims at an understanding of the complex problems of mediated interaction as well as the development of skills for successful design of interactive systems.
Contents: The focus of the study module is on design, and its central aim is to promote professionalism in the design process. The common ground for the study module is provided by an examination, a seminar on information design, as well as intensive workshops on interface, information and interaction design. Besides usability and cognitive psychology, emphasis is laid on the social, communicative and dramatic aspects of interaction. Information environmets, graphic design, visualization, HCI, usability.

25242 Examination in Interaction / information design (2 cr)
25243 Interaction / information design seminar (2cr)
Workshops (2-3 cr)
Study project (4-6 cr)
Prerequisite & optional courses from the Media Lab and UIAH curriculum (7-10 cr)

Digital authoring (DA) (20 ov)

Objectives: Minor subject studies in digital authoring aim at a multidisciplinary understanding of the field of interactive content production and at the development of specialized skills in the production contexts and formats of interactive audiovisual media (eg. Interactive television, computer games, multimedia, virtual communities). Contents: The focus of the study module is on content authoring and production. The common ground for the study module is provided by an examination, a seminar on narrative design, as well as workshops relating to games, interactive cinema and television. The topics relate to the different genres of interactive media, as well as the aesthetic and historical aspects of audiovisual and interactive media production.

25196 Examination in digital authoring (2 cr)
25244 Digital authoring seminar (2cr)
Workshops (2-3 cr)
Study project (4-6 cr)
Prerequisite & optional courses from the Media Lab and UIAH curriculum (7-10 cr)

New Media Management (NMM) (20 ov)

Objectives: The minor subject in New Media Management aims at providing an extensive view of digital media production and marketing contexts as well as enhancing skills in managing cutting edge media projects. Sisältö: The focus of the study module is on production and marketing, and emphasis is placed on the development of skills in managing innovations and strategic design. A part of the studies is conducted in the context of New Media Professional Programme, a two-year part-time programme for new media professionals organized jointly by the Media Lab and The Centre for extended studies.

25245 Series of lectures and introductory days (1 ov)
25159 Examination (3 ov)
25160 Seminar (2 ov)
25161 Web Publishing strategies (1 ov)
25162 Brand Identity Workshop (2 ov)
25246 Personal study project (5 ov)
25074 Industrial Placement (5 ov)
Prerequisite & optional courses from the Media Lab and UIAH curriculum, 7-10 cr. Prerequisite courses from the Media Lab: Media management, some of Media culture studies.

Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto

Käsityö- ja taidealojen monitieteinen opintokokonaisuus (15 ov)

Opintokokonaisuus järjestetään Helsingin yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun yhteistyönä. Opetusta tarjoavat Taideteollisen korkeakoulun taideosasto, tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun osasto, Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos ja kotitalous- ja käsityötieteen laitos. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö on käsityötieteen professori.

Tavoitteet: Opiskelun tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus laajentaa tietojaan omaa tieteenalaa lähellä olevilla mutta erilaisilla ulottuvuuksilla ja nivoa yhteen tieteellisestä oppimisesta kohoavia teemoja oman taidollisen ilmaisun kanssa. Opiskelijat suunnittelevat jaksojen opettajien kanssa opintokokonaisuutta yhdistävän teeman, jonka yksilöllinen toteutus näkyy kokoavassa projektityössä.

Kohderyhmä: Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi yhteistyölaitosten opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet oman pääaineensa perusopinnot (15-20 ov). Opiskelija voi myös suorittaa opintokokonaisuudesta vain jonkin valitsemansa kurssin. Jos kursseilla on tilaa, opintokokonaisuuden voi suorittaa myös muun kuin yhteistyölaitoksen opiskelija. Sellaisilla kursseilla, joilla ryhmäkoolla on rajoittava merkitys, etusija annetaan yhteistyölaitosten opiskelijoille, jotka suorittavat koko opintokokonaisuuden.

Opintokokonaisuuden sisältö: Opintokokonaisuus koostuu eri laitosten tarjoamasta opetuksesta, jota tarjotaan toisten yhteistyölaitosten opiskelijoille sekä tätä kokonaisuutta varten kaikille yhteisesti järjestettävistä jaksoista. Opiskelijan tulee esittää koordinaattorille suunnitelma siitä, miten hän aikoo koota tarjotuista kursseista 15 opintoviikkoa.

Ilmoittautumisohjeet myöhemmin.

Polar Visions - tulevaisuusennusteiden opintokokonaisuus (16 ov)

Tavoitteet: Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa alan koulutus- ja suunnittelutarpeisiin projektien, lopputöiden ja tutkimuksen avulla sekä kehittää opetus- ja opiskelumuotoja. Tulevaisuusennusteiden sivuaineopintokokonaisuuteen voivat hakeutua opiskelemaan sekä kaikki Taideteollisen korkeakoulun että muiden yliopistojen maisterikoulutusohjelmien opiskelijat. Polar Visions -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ennustamisen ajatteluun, havainnoimaan ympäröivän maailman viestejä ja luomaan suuntaa ennustamiselle; ennusteiden toteuttamiseen, ennustamiseen liittyvän käsitteistön ja metodien hallintaan. Tavoitteena on taiteiden välinen tutkimus- ja koulutusohjelma, jonka tunnusmerkkejä ovat yrityslähtöisyys, kansainvälisyys (opinnot, harjoittelu), eri oppilaitosten välinen yhteistyö ja yhteiset seminaari-, harjoitus- ja lopputyöt sekä yritysten yksilöllistä tuotekehittely- ja asiantuntijapalvelua.

Opiskelijoilla on mahdollisuus muodostaa Polar Visions-kokonaisuudesta 16 ov:n laajuinen sivuainepaketti, johon liittyy itsenäinen työskentely ja kehittämisprojekti. Koulutuksessa vältetään vetämästä tiukkoja rajoja eri ammattialueiden välille. Opiskelijat työskentelevät osin yhdessä ja hyödyntävät toistensa ammatillista tieto-taitoa. Polar Visions-ennustekoulutus muodostaa monitieteisen kokonaisuuden, jonka teoreettisia sisältöalueita ovat mm.

 1. Ennustamisprosessin teoreettiset ja käytännölliset mallit
 2. Ennustamisprosessin sovellutukset (pilottiprojektit, tilaustyöt, kaupalliset ennusteet), jotka voivat määräytyä esim. seuraavilla tavoilla:
  a) Ulkopuolisen toimeksiantajan tarve uudistua ja kehittyä
  b) Taideteollisen korkeakoulun tai muiden yliopistojen tarjoama alaan liittyvä kehittämisprojekti
  c) Osaston tarpeesta nouseva projekti
  d) Opiskelijan oma kehittämisprojekti
  e) Työharjoittelu alan merkittävissä yrityksissä
 3. Ennustamisen dokumentointi ja esitystekniikat
 4. Ennustajan ammatti-identiteetti/ammattikuva
 5. Seminaarit
 6. Julkaisutoiminta
Vuosittain julkistetaan seuraavia tuotteita:

Ilmoittautumisohjeet myöhemmin.

Taideosasto

Taideteoria (16 ov)

Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun ja Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeluoikeuden saaneet muiden yliopistojen opiskelijat.
Tavoite: Antaa yleiskuva nykyisen taideteoreettisen keskustelun lähtökohdista: mitä käsitellään, miten ja miksi.
Sisältö: Sivuainekokonaisuudessa taideteoriaa lähestytään kolminaisesti: luetaan ja tentitään alan keskeisiä kirjoituksia, seurataan taideteoreettisia kysymyksiä selvitteleviä ja pohdiskelevia luentoja sekä keskustellaan seminaareissa teoreettisista ongelmanasetteluista ja niiden konteksteista annetun kirjallisuuden ja esimerkkiaineiston pohjalta. Taideteollisuutta lähestytään kokonaisuutena, tarkasteltavana on sekä esineellinen että visuaalinen kulttuuri. Opintojaksoilla käytetään ja käsitellään taiteesta 'puhumisen' eri tapoja ja tasoja.
Ajankohta: Taideteorian opintokokonaisuuteen sisältyvät luennot ja seminaarit sijoittuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Erillinen kirjatentti suoritetaan yleisinä tenttipäivinä.
Hakumenettely: Opintokokonaisuuteen on ilmoittauduttava syyskuun 15 päivään mennessä. Hakeminen tapahtuu korkeakoulun lomakkeella.
Opettajat: Opettajina ja kuulustelijoina toimivat Yrjänä Levanto, Ossi Naukkarinen ja Susann Vihma

Opintojaksot:
Estetiikan ja taiteenfilosofian perusteet (2 ov)
Taide jälkeen 1945 (3 ov)
Muodon merkitys (3 ov)
Kytkin (2 ov)
Tentittävä kirjallisuus (4 ov)

Kuvataiteen opintokokonaisuus (16-24 ov)

Tavoite: Syventää opiskelijan kuvataiteellista ilmaisua ja taideteoreettista ajattelua. Kehittää opiskelijoiden kykyä taiteelliseen monialaisuuteen
Sisältö: Omavalintaisia opintojaksoja piirustuksen, maalauksen tai kuvataiteen teorian opetusalueilta (myös projektit ja työpajat). Pakollinen kirjallinen opintojakso.
Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun ja Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeluoikeuden saaneet muiden yliopistojen opiskelijat.
Ajankohta: Syys- ja kevätlukukausi. Erillinen kirjatentti suoritetaan yleisinä tenttipäivinä.
Hakumenettely: Opintokokonaisuuteen on ilmoittauduttava syyskuun 15 päivään mennessä. Hakeminen tapahtuu korkeakoulun lomakkeella.
Opettajat: Opintokokonaisuudesta vastaa prof. Sakari Marila ja referaatit tarkastaa Ossi Naukkarinen.

Opintojaksot (esim.):

Maalaus (18 ov)
Työpajat/ Studiot (12 ov)
Kuvataiteen teoria (2 ov)
Tentittävä kirjallisuus (4 ov)
Kuvataideprojektit (18 ov)
Maalaus ja tila (4 ov)
Valoprojekti (4 ov)
Kuvataiteen teoria (2 ov)
Muut projektit (4 ov)
Kirjallisuus (4 ov)

Värin opintokokonaisuus (12-16 ov)

Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun ja Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeluoikeuden saaneet muiden yliopistojen opiskelijat.
Tavoite: perehdyttää opiskelija laajasti väriin ja sen käyttöön taiteessa ja muotoilussa

 • lisätä opiskelijan tietoa väristä ja valosta fyysisenä ja optisena ilmiönä
 • syventää opiskelijan taitoa ja herkkyyttä värien käytössä ja värivalinnoissa
Ajankohta: Syys- ja kevätlukukausi. Erillinen kirjatentti suoritetaan yleisinä tenttipäivinä.
Hakumenettely: Opintokokonaisuuteen on ilmoittauduttava syyskuun 15 päivään mennessä. Hakeminen tapahtuu korkeakoulun lomakkeella.
Opettajat: Opintokokonaisuudesta vastaa Harald Arnkil.
Sisältö: Värin opintokokonaisuus koostuu alla mainituista kursseista ja kirjallisuudesta.

Värin peruskurssi (2ov)
Värin jatkokurssi (2 ov)
Väri ja valo (2 ov)
Valoprojekti (2-4 ov)
Maalauksen värit ja materiaalit (2 ov)
Väriteorian päivä (1-2 ov)
Tentittävä kirjallisuus (2 ov)

Ympäristötaiteen opintokokonaisuus (20 ov)

Tavoite: Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan ympäristötaiteen moniulotteiseen kenttään myös käytännöllisen työpajatyöskentelyn avulla ja antaa valmiudet visuaaliseen ilmaisuun ympäristön / taiteen näkökulmasta sekä ympäristöestetiikan teoreettisen viitekehyksen. Opintokokonaisuuden kurssit, seminaarit ja työpajat voidaan suorittaa myös erillisinä suorituksina osana Taideosaston valinnaisia kursseja. Seminaarijakson kirjallisuus on pakollinen koko opintokokonaisuuden suorittajalle.
Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun ja Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeluoikeuden saaneet muiden yliopistojen opiskelijat.
Hakumenettely: Opintokokonaisuuteen on ilmoittauduttava syyskuun 15 päivään mennessä. Hakeminen tapahtuu korkeakoulun lomakkeella.
Opettajat: Opintokokonaisuudesta vastaa professori: Markku Hakuri Sisältö: Opintokokonaisuus koostuu alla mainituista kursseista:

Opintojaksot:
Ympäristötaiteen perusteet (2 ov)
Ympäristötaiteen seminaari (4+2) ov
Ympäristötaiteen työpajat, 4 ov (yhteensä 3 työpajaa tai vastaavaa)

Taidegrafiikan sivuainekokonaisuus (20 ov)

Tavoite: Syventää opiskelijan taidegraafista ilmaisua ja visuaalista ajattelua. Kehittää opiskelijoiden kykyä taiteelliseen monialaisuuteen taidegrafiikan välineiden hallinnan avulla.
Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun ja Taideteollisessa korkeakoulussa opiskeluoikeuden saaneet muiden yliopistojen opiskelijat.
Hakumenettely: Opintokokonaisuuteen on ilmoittauduttava syyskuun 15 päivään mennessä. Hakeminen tapahtuu korkeakoulun lomakkeella.
Opettajat: Opintokokonaisuudesta vastaa taidegrafiikan lehtori Kari Laitinen
Sisältö: Taidegrafiikan opintokokonaisuus koostuu alla mainituista kursseista, kirjallisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojaksot:
Taidegrafiikan perusteet (2 ov)
Taidegrafiikan tekniikat (4 ov)
Tentittävä kirjallisuus (2 ov)
Valinnaiset opinnot yhteensä (12 ov)

Teollisen muotoilun osasto

IDBM - International Design Business Management (16-24 ov)

Tavoite: IDBM -ohjelma on kolmen suomalaisen korkeakoulun Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) yhteinen opetus- ja tutkimusohjelma, jonka tarkoituksena on tuoda eri alojen osaajat yhteen jo opiskeluvaiheessa. IDBM -ohjelman tavoitteena on kouluttaa osaajia kansainvälisen liiketoiminnan avaintehtäviin. Ohjelmassa painotetaan muotoilun merkitystä kilpailutekijänä muiden kilpailutekijöiden, kuten esim. teknologian rinnalla.
Sisältö: IDBM -ohjelmassa opiskelijat suorittavat kursseja oman korkeakoulunsa lisäksi kahdessa muussa korkeakoulussa yhteensä noin kahdenkymmenen opintoviikon verran. Suoritettavat kurssit ovat pääasiassa kunkin korkeakoulun normaaleja kursseja, joten opiskelijat pääsevät tutustumaan toisten alojen opiskeluun ja laajentamaan näkökulmaansa. Osa kursseista on intensiivikursseja, joissa ratkotaan käytännön liike-elämän tilanteita case-harjoitusten ja projektitöiden avulla.

 1. Opintojaksot TKK:ssa tuotantotalouden osastolla (8 ov)
 2. Opintojaksot HKKK:ssa erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osoastoilla (8 ov)
 3. Opintojakso IDBM -seminaari (HKKK) (4 ov)
 4. Opintojaksot TaiK:in teollisen muotoilun osastossa:
Design and Creative Teamwork (2 ov)
Toimintatutkimus (2 ov)
Muotoilun prosessitaidot (4 ov)
Design and Product/Brand Identity Workshop (2 ov)
Muotoilu ja kulttuuri (2 ov)
Tuote, tekijä, käyttö (2 ov)
Modernin taideteollisuuden historia (2 ov)
Suomen taideteollisuuden historia (2 ov)

Käytettävyyskoulu (20 ov)

Tavoite: Käytettävyyskoulu on Teknillisen korkeakoulun (TKK), tietotekniikka, Helsingin yliopiston (Hyo), kognitiotiede, ja Taideteollisen korkeakoulun (TaiK), teollinen muotoilu, yhteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota näiden yliopistojen opiskelijoille mahdollisuus saavuttaa ammatillinen erityispätevyys ja jatkokoulutuskelpoisuus älykkäiden tuotteiden ja kuvapohjaisten käyttöliittyminen ja käytettävyyden alueella erityisesti tuotekehityksen alkuvaiheessa.
Sisältö: Käytettävyyskoulu tarjoaa valituille opiskelijoille noin 20 opintoviikon käytettävyyteen painottuvia opintoja, jotka kootaan eri yliopistoissa tarjotuista kursseista.

Käytettävyyskoulu koostuu seuraavista opintosuorituksista:
Käyttöliittymät (4 ov)
Käytettävyystutkimus (4 ov)
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan ja konstruktivistiseen psykologiaan (2 ov)
Kokeellinen harjoituskurssi (2 ov)
Kognitiivisen psykologian jatkokurssi (2 ov)
Design and Creative Teamwork (2 ov)
käytettävyys -kurssi(t) (2 ov)
Ergonomia (4 ov)

Tila- ja kalustesuunnittelun osasto

Puustudio (8-10 ov)

Puustudio on lukukausittain toteutettava studiomaisesti työskentelevä opintojakso. Puustudio toimii osana sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osastoa ja sen koulutusta. Puustudioon otetaan opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa - hakuaika keväällä järjestettävään jaksoon päättyy 1.12. ja syksyllä järjestettävään jaksoon 15.5. korkeakoulun hakulomakkeella. Opiskelijoiden oikeudesta sisällyttää puustudion suoritus omiin pääaineopintoihinsa tai sivuaineena tutkintoonsa on pyydettävä lupa omasta koulutusohjelmasta jo hyvissä ajoin ennen puustudion koulutuksen alkamista.

Puustudion toiminta ja tavoitteet: Puustudio pyrkii toiminnallaan lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta puu-materiaalia kohtaan sekä lisäämään puun käyttötapoja koko puukulttuurin alueella. Puustudio keskittyy puumateriaalin korkealaatuiseen ja laaja-alaiseen soveltamiseen sisustusarkkitehtuurissa, huonekaluissa ja pienesineissä. Puustudio pohtii ja seuraa niin konkreettisella kuin abstraktillakin tasolla metsän ja puun tilaa.
Sisältö: Puustudio tarjoaa jo perusopinnot suorittaneille opiskelijoille syventymisjakson. Opintojakson sisällöt ja opintoviikkojen määrä vaihtelevat kunkin jakson aikana toteutettavan puukulttuuriin liittyvän projekti- tai tutkimustyön mukaan.
Puustudion johtaja Professori Simo Heikkilä, puh. 0400-503 462, vastaanotto sopimuksen mukaan, assistentti Karola Sahi, puh. 7563 0324, vastaanotto sopimuksen mukaan

Valokuvataiteen osasto

Valokuvauksen sivuaineopinnot (14 ov)

Kohderyhmä: osaston ulkopuoliset opiskelijat

Valokuvataiteen osastolla voi suorittaa sivuaineopintoina valokuvauksen historiaa ja teoriaa yhteensä 10 ov, valokuvauksen perusteita 2 ov, digitaalisen valokuvauksen perusteita 1 ov ja väri-ilmaisua 1 ov.

Historia ja teoria (10 ov)
Aika: Syyslukukaudella 2001 alkavaan valokuvauksen Historia ja teoria -opintokokonaisuuteen sisältyvät opinnot järjestetään lukuvuoden 2001-2002 ja syyslukukauden 2002 aikana.
Tavoite ja sisältö: Antaa opiskelijalle perustiedot valokuvauksen historiasta, sen nykytilanteesta ja teoriasta suhteessa muihin taidelajeihin.
Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun ja muiden yliopistojen opiskelijat.
Hakumenettely: Korkeakoulun lomakkeella 31.7. mennessä.

Historia ja teoria muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
Valokuvauksen historia I (4 ov)
Valokuvauksen historia II (4 ov)
Valokuvan teoria (2 ov)

Lisäksi valokuvauksen sivuaineopintoina voi suorittaa seuraavat opintojaksot:
Valokuvauksen perusteet (2 ov)
Digitaalisen valokuvauksen perusteet (1 ov)
Väri-ilmaisu (1 ov)

Muut sivuainekokonaisuudet

Kansainvälinen sivuainepaketti: International Design Education (10 ov)

Kohderyhmä: vapaasti valittava sivuainepaketti kaikille kansainvälisiin tehtäviin suuntautuville opiskelijoille

Hakumenettely: sivuainepakettia koskeviin tiedusteluihin ja sen koordinoinnista ja opinto-ohjauksesta vastaa Kansainväliset asiat (IAC).

Tavoitteet: antaa valmiuksia toimia kansainvälisessä työympäristössä ja oman alansa kansainvälisissä tehtävissä. Kansainvälinen sivuainepaketti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden täydentää vaihto-opiskelussa tai kv. harjoittelussa hankittua kansainvälistä kokemusta kieli-, viestintä- ja kulttuuriopinnoilla sekä työelämässä tarvittavaa osaamista kehittävillä opinnoilla. Kv. sivuaine sopii myös niille opiskelijoille, jotka suorittavat koko tutkinnon kotimaassa ja haluavat kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Sisältö: sivuaine koostuu opiskelijan valinnan mukaan seuraavista opintojaksoista

 1. ulkomailla tapahtuva harjoittelu tai vaihto-opiskelu
 2. ylimääräiset viestintä- ja kieliopinnot
 3. kulttuurin tutkimukseen ja/tai tuntemukseen johtavat opinnot
 4. ulkomailla työskentelyyn ja toimimiseen liittyvät opinnot
Sivuaineen suorittaminen ei edellytä opiskelua / harjoittelua ulkomailla.

Sivuaine suoritetaan valitsemalla opintoja seuraavista opintojaksoista yhteensä 10 opintoviikon verran:
 • Ulkomailla tapahtuva harjoittelu tai vaihto-opiskelu (0-5 ov)
  Sisältö: ulkomailla suoritetun opiskelu- tai harjoittelujakson voi sisällyttää sivuaineeseen, mikäli ulkomailla tehdyillä suorituksilla ei voi korvata mitään tiettyä tutkintovaatimusten kohtaa.
 • Ylimääräiset viestintä- ja kieliopinnot (2-5 ov)
 • Tavoitteet: kehittää monikulttuurisessa työympäristössä tarvittavia kieli- ja viestintätaitoja
  Sisältö: viestinnän ja vieraiden kielten opintoja joko Taideteollisen korkeakoulun tai muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen koulutustarjonnasta, esimerkiksi
  • keskustelutaito/conversational language studies
  • neuvottelutaito/negotiation skills
  • esiintymistaito/presentation skills
  • business writing
  • vieraan kielen perusopinnot ja syventävät opinnot
  • kulttuurienvälinen viestintä
 • Kulttuurin tutkimukseen ja/tai tuntemukseen johtavat opinnot (2-5 ov)
  Tavoitteet: syventää jonkin tietyn alueen kulttuurin tuntemusta ja lisätä ymmärrystä toisia kulttuureja kohtaan
  Sisältö: opintojaksoon voi sisällyttää opintoja (luentokurssit, kirjatentit jne.) joko Taideteollisen korkeakoulun, muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen tai Itä- ja Kaakkois-Aasian koulutusverkoston koulutustarjonnasta, esimerkiksi
  • kulttuuriantropologia
  • Asian, African, Ibero-American studies
  • globalisaatio
  • taiteen ja designin erityisalojen kulttuurinen tuntemus
 • Ulkomailla työskentelyyn ja toimimiseen liittyvät opinnot (0-3 ov)
  Tavoitteet: vahvistaa kv. työtehtävissä tarvittavaa osaamista sekä valmentaa opiskelijoita työskentelyyn ulkomailla
  Sisältö: opintojaksoon voi sisällyttää Taideteollisen korkeakoulun kursseja tai muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa järjestettäviä kursseja, esimerkiksi: kansainvälinen markkinointi, kansainvälinen sopimus- ja työoikeus, tekijänoikeuskysymykset, EUn työmarkkinat, työnhaun taidot, portfolio ulkomailla.

Tulevaisuudentutkimuksen sivuainekokonaisuus (15 ov)

Vastuuyksikkö: Tutkimusinstituutti

Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemian järjestämä opintokokonaisuus tarjoaa laadullisesti korkeatasoisen tulevaisuudentutkimuksen sivuainekokonaisuuden perus- ja syventäviin opintoihin. Lähiopetuksessa opintoryhmät perehtyvät harjoitustehtävin erityisesti taideteollisen alan kysymyksiin. Koko Verkostoa koordinoi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja siihen kuuluu 16 yliopistoa. Lisätietoa VerkostoAkatemiasta löytyy osoitteesta http://www.tukkk.fi/tutu/tva/

Ajankohta: Syksyllä 2001 alkavaan opintokokonaisuuteen sisältyvät opinnot järjestetään lukuvuoden 2001-2002 ja syyslukukauden 2002 aikana.
Tavoite: Tulevaisuudentutkimus on uusi tiedonala, joka pyrkii ymmärtämään, miten päätöksemme voivat vaikuttaa toteutuvaan todellisuuteen. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus ohi osastorajojen syventää alan tuntemusta, hankkia parempia käsitteellisiä valmiuksia ja antaa perusteita oman koulutusohjelman tulevaisuutta sivuavien teemojen ymmärrykselle. Sisällön tuntemuksen ohella opetus edistää opiskelijoiden verkottumista usean orkeakoulun muodostaman virtuaaliyliopiston sisällä.
Sisältö: Opintokokonaisuudessa perehdytään erilaisiin tulevaisuus-ajattelun osa-alueisiin kuten suunnittelu, ympäristö, hyvinvointi, talous ja tietoyhteiskunta. Pyrkimyksenä on tarjota välineitä tulevien muutostrendien hahmottamiseen. Opetuksen keskeiset periaatteet ovat monitieteisyys, kansainvälisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus.
Opetusmenetelmät: Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti uusia välineitä ja metodeja hyväksikäyttäen 1) etäopiskeluna käyttäen uusia tele- ja tietoliikenne-kommunikaation muotoja, joiden välityksellä ollaan yhteydessä eri yliopistojen opettajiin ja asiantuntijoihin 2) lähiopiskeluna opintoryhmissä, joihin opiskelijat kokoontuvat opetusyhteistyöhenkilön kanssa viikoittain tekemään erilaisia erityisesti taideteolliseen alaan sovellettuja yksilö- ja ryhmätehtäviä. 3) itseopiskeluna Web Course Tools verkko-oppimisympäristössä.
Kohderyhmä: Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat.
Hakumenettely: haku syksyn opetukseen 6.9.mennessä korkeakoulun lomakkeella.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavia opintoja:
Miten tutkimme tulevaisuutta? (5 ov)
Tulevaisuuden tutkimuksen tieteelliset menetelmät (5 ov)
Tieteellisten menetelmien harjoituskurssi (5 ov)