KIELTEN OPETUSOHJELMA LUKUVUODELLE 2002-03
 

Opetukseen ja tasokokeisiin ilmoittautuminen
Opintojaksojen suorittaminen
Toinen kotimainen kieli
Vieras kieli
Äidinkieli
 

KIELIOPINNOT 2002 - 2003
 

OPETUKSEEN JA TASOKOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN

Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettavien tutkintojen kielitaitovaatimukset löytyvät Taideteollisen korkeakoulun opinto-oppaasta 2001-2003.

Tässä opetusohjelmassa on tiedot lukuvuoden 2002-2003 kielten opintojaksoista ja kielten tasokokeista, jotka järjestetään Taideteollisessa korkeakoulussa.

Kevätlukukauden 2003 opintojaksoille ilmoittautuminen alkoi keskiviikkona 27.11. kello 9.00, huone 6052.

Kielikursseille ilmoittautuessa maksetaan 9 euron monistemaksu. Ilmoittautuminen on sitova vasta sitten, kun monistemaksu on suoritettu. Opintosuoritusta ei myöskään merkitä suoritusrekisteriin ennen kuin monistemaksu on maksettu.

Tasokokeisiin on ilmoittauduttava ennakkoon. Ilmoittautumislistat ovat opintoneuvojan huoneessa 6052 ennen englannin ja ruotsin kielen tasokokeita.

Muun kuin englannin kielen pakollisena vieraana kielenä suorittavat voivat osallistua Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa järjestettäviin tasokokeisiin ja opintojaksoihin. Samoin suomen kielen toisena kotimaisena kielenä suorittavat osallistuvat Kielikeskuksessa järjestettäviin tasokokeisiin ja opintojaksoihin. Tiedot ko. kielten tasokokeista, opetuksen aikatauluista ja ilmoittautumisesta löydät Kielikeskuksen opinto-oppaasta 2002-2003, joka löytyy verkko-osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/kksc/opas/.
Kielikeskuksen opinto-opasta 2002-03 saa myös opintoasiainpalveluista, huone 6052.

Jos haluat suorittaa kieliopintoja Kielikeskuksen opetustarjonnasta, opintojen suoritusoikeutta haetaan JOO-sopimuksen hakemuskaavakkeella. Kaavakkeita on opintoasioiden aulassa ja ne löytyvät verkko-osoitteesta:
http://www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimisto/lomakkeet/joohake. PDF
 

OPINTOJAKSOJEN SUORITTAMINEN

Kielten opintojaksojen hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään vähintään 80% läsnäoloa oppitunneilla. Erityisesti intensiivi- ja periodikursseilla edetään ripeästi. Jos opintojakson suorittaminen jää kesken esim. sairauden takia, on opettajan kanssa sovittava korvaavien tehtävien toimittamisesta niin pian kuin mahdollista. Jos sovittuja tehtäviä ei ole toimitettu opettajalle 6 kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä, on opiskelijan ilmoittauduttava kurssille uudelleen.
 


 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI
 

Ruotsi

Opintojakson voi suorittaa kahdella tavalla.

 1. Opiskelija voi osallistua kurssille, jonka päätteeksi järjestetään kurssin osallistujille loppukoe, tai

 2. opiskelija voi suorittaa kurssin läpäisemällä tasokokeen. Ruotsin kielen tasokoetta suositellaan vain opiskelijoille, jotka ovat käyttäneet kieltä aktiivisesti lukion jälkeen. Koe on kaksiosainen: kirjallinen osa testaa opiskelijan taideteollisen alan sanaston hallintaa ja kykyä kirjoittaa omaan alaansa liittyvä aine/referaatti sanakirjaa apuna käyttäen. Suullinen koe mittaa opiskelijan valmiutta keskustella ruotsiksi alaansa liittyvistä kysymyksistä. Tasokokeeseen osallistuville tarkoitetun ennakkomateriaalin voi noutaa opintoneuvojalta huoneesta 6052 palveluaikana kello 12.00-15.00. Mahdollisia lisätietoja tasokokeesta antavat ruotsin opettajat.

  Tasokokeet

  Kevätlukukausi: pe 31.1. kello 9.00 - 11.30 kirjallinen koe, suullinen koe 31.1. kello 12.00 alkaen.
  Molempien tasokokeiden kirjallinen osuus pidetään suuressa luentosalissa 8. kerroksessa. Suullinen koe kielistudiossa 4. kerroksessa.


02005 Ruotsi , II kotimainen kieli

Laajuus: 2 opintoviikkoa
Tavoite: Aktiivinen kielitaito, kyky käsitellä oman alan kysymyksiä ruotsin kielellä. Opintojakso päättyy kaksiosaiseen loppukokeeseen: 1. suullinen koe (parikeskustelu), 2. kirjallinen koe (vapaa referaatti tai aine, sanakirjan käyttö sallittu)
Sisältö: Sekä yleisesti taideteolliseen alaan liittyviä että osallistujien koulutusohjelmien mukaan eriytettyjä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.
Opetus- ja työmuodot: Ryhmä- ja parityöskentelyä, opintokäyntejä, itsenäistä työskentelyä tunneilla, kotitehtäviä.
Edeltävät opinnot: Lukion ruotsin oppimäärää vastaavat tiedot.
Ryhmän koko: enintään 20 opiskelijaa
 

Syyslukukausi 2002

Ryhmä I

Ajankohta: Kerran viikossa tiistaisin ajalla 17.9. - 10.12. kello 9.00 - 12.30.
Paikka: Kielistudio. TaiK
Opettaja: Leena-Maija Åberg-Reinke

Ryhmä II

Ajankohta: Ajalla11.- 15.11. ja 18. - 20.11. klo 9.00 - 15.00. Loppukoe on 21.11.2002.
Paikka: Kielistudio, TaiK
Opettaja: Tiina Mäenpää

Ryhmä III

Ajankohta: Ajalla14.10. - 6.11., maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.15. Loppukoe on 8.11.2002.
Paikka: Kielistudio,TaiK
Opettaja: Tiina Mäenpää
 

Kevätlukukausi 2003

Ryhmä I

Ajankohta: tiistaisin14.1. - 8.4. kello 9.00 - 12.30. Loppukokeen ajankohta sovitaan erikseen.
Paikka: Kielistudio, TaiK
Opettaja: Leena-Maija Åberg

Ryhmä II

Ajankohta: 17.3. - 9.4. maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9.00 - 12.15 Loppukoe on 11.4.2003.
Paikka: Kielistudio, TaiK
Opettaja: Tiina Mäenpää

Ruotsin preppauskurssi

Laajuus: Opintojaksosta ei saa opintoviikkoja
Ajankohta: 22.4., 24.4., 5.5., ja 7.5.2003 klo 17.30 - 21.00 Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.4.2003.
Paikka: Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, sali ilmoitetaan myöhemmin. Kurssi järjestetään yhteistyössä TeaKin ja Kuvataideakatemian kanssa.
Tavoite: Tarjota opiskelijoille sellaiset perusvalmiudet, joiden turvin he voivat osallistua tutkintoon vaadittavalle toisen kotimaisen kielen, ruotsin opintojaksolle
Sisältö: Perusrakenne-, sanasto- ja puheharjoituksia sekä pieniä kirjoitustehtäviä
Opetus- ja työmuodot: Pari- ja ryhmätöitä, kotitehtäviä
Edeltävät opinnot: Peruskoulun ruotsin oppimäärä
Opettaja: Tiina Mäenpää
Ryhmän koko: enintään 15 opiskelijaa
 

Finska/Suomi toisena kotimaisena kielenä

Studierna i det andra inhemska språket, finska, avläggs vid Språkcentralen vid HU.
Nivåprov under läsåret 2002-03 vid Språkcentralen (HU):
må 16.9.2002 kl. 16.00 - 19.00

Exaktare uppgifter finns i Språkcentralens studieguide för 2002-03. Mera info finns också här: http://www.helsinki.fi/kksc/


 

VIERAS KIELI
 

Englanti

Tavoite: Englannin tekstin ymmärtämisen ja suullisen taidon integroidun opintojakson tavoitteena on sellainen englannin kielen taito, että opiskelija pystyy lukemaan oman alansa kirjallisuutta ja ammattijulkaisuja, ymmärtää puhuttua yleisluontoista ja taidealan kieltä sekä kykenee selviytymään keskustelutilanteista.

Kaikkien opiskelijoiden on osallistuttava tasokokeeseen (Placement Test) ennen kurssia. Tasokokeessa on kolme osaa: tekstinymmärtäminen, ainekirjoitus ja parihaastattelu. Tasokokeen tuloksen perusteella opiskelijalle voidaan hyväksyä 4 opintoviikon suoritus kokonaisuudessaan tai 3, 2 tai 1 opintoviikon osasuoritus.

 1. Jos opiskelija ei läpäise testiä, hänen tulee suorittaa 4 ov:n laajuinen opintojakso, joka muodostuu kahdesta osiosta: ensin Englanti A1 ja A2 ja sen jälkeen B tai C (ALMS).
 2. Ne opiskelijat, joilta vaaditaan 3 ov, suorittavat joko Englanti A2 ja B tai Englanti A2 ja C (ALMS).
 3. Ne opiskelijat, joilta vaaditaan 2 ov, voivat valita kurssin Englanti B tai C (ALMS) tai kurssit D1 ja D2.
 4. Ne opiskelijat, joilta vaaditaan vain 1 ov, voivat valita joko Englanti D1 tai D2 tai C (ALMS) kurssin.

  Tasokokeet

  Syyslukukausi: ma 25.11. kello 10.00 - 13.00, suuri luentosali, 8. kerros
  Kevätlukukausi: ti 6.5.2003 kello 10.00 - 13.00 suuri luentosali, 8. kerros

   

Syyslukukausi 2002

Opintojakso: Englanti A1
Laajuus: 1 opintoviikko
Ajankohta: Torstaisin 26.9. - 31.10. kello 9.00 - 12.00
Paikka: Kielistudio, TaiK
Tavoite: Peruskieliopin ja suullisen taidon valmiuksien parantaminen. Perehtymistä oman alan sanastoon tekstien ja yksinkertaisen keskustelun avulla.
Opetus- ja työmuodot: Ryhmätunteja ja itsenäistä työskentelyä siten, että kokonaistyömäärä on 40 tuntia. Ryhmä-, pari- ja yksilötyöskentelyä alakohtaisten harjoitusten avulla.
Opettaja: Kaija Ervola
Ryhmän koko: enintään 20 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti A2
Laajuus: 1 opintoviikko
Ajankohta: Torstaisin 7.11. - 12.12. kello 9.00 - 12.00
Paikka: Kielistudio, TaiK
Tavoite: Oman alan tekstien ymmärtäminen ja selviytyminen helposta omaan alaan liittyvästä keskustelutilanteesta.
Opetus- ja työmuodot: Ryhmätunteja ja itsenäistä työskentelyä siten, että kokonaistyömäärä on 40 tuntia. Ryhmä-, pari- ja yksilöharjoituksia. Lyhyt suullinen esitys opiskelijan valitsemasta aiheesta.
Opettaja: Kaija Ervola
Ryhmän koko: enintään 20 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti B
Laajuus: 2 opintoviikkoa
Ajankohta: Tiistaisin 24.9. - 26.11. kello 9.00-15.00
Paikka: Kielistudio, TaiK
Tavoite: To develop the students´ skills in talking, reading and writing about the field of art and design in general and their own subject in particular.
Sisältö: The main focus is on oral skills but the students will also be able to choose which skills and areas they want to develop in their independent work.
Opetus- ja työmuodot: The ten-week programme consists of 7x6 hour meetings and approx. 30 hours of independent work. The meetings will focus on speaking activities including discussion, video, group work, multi-media and individual presentations.
Opettaja: Flis Kjisik
Ryhmän koko: enintään 20 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti C ( ALMS)
Laajuus: 1-3 opintoviikkoa
Ajankohta: Ensimmäiset tapaamiset ovat pe 13.9. kello 9.00-14.00 ja ti 17.9. kello 16.00-18.00. Huom. Osallistuminen kahteen ensimmäiseen ryhmätapaamiseen on ehdottomasti välttämätöntä!
Paikka: Ensimmäinen tapaaminen on 13.9. Kielistudio/TaiK, toinen tapaaminen on 17.9. Kielikeskus, Fabianinkatu 26, ALMS-huone
Tavoite: Opintojakso antaa mahdollisuuden parantaa englannin kielen valmiuksia itsenäisesti opiskelijan oman suunnitelman pohjalta. Suunnitelma perustuu tutkintovaatimuksiin, opiskelijan tarpeisiin, oppimistyyliin ja aikatauluun.
Sisältö: ALMS-kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia analysoida ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan autenttisissa tilanteissa ja tehtävissä.
Opetus- ja työmuodot: Itsenäinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyöskentely sekä työskentely opettajan johdolla
Opettaja: Flis Kjisik, Kaija Ervola
Ryhmän koko: enintään 20 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti D
Laajuus: 1 opintoviikko
Ajankohta: Ma 16.9.-18.11. kello 9.45-12.45
Paikka: Kielistudio, TaiK
Sisältö: Writing course for more advanced students. It concerns the writing of letters, essays, CV, portfolio texts etc. In addition to the group meetings (20 hours) the group members will be expected to do writing in their own time. This course is also suitable for foreign students in the midst of writing their diplomawork.
Opettaja: Paul Graves
Ryhmän koko: enintään 12 opiskelijaa
 

Kevätlukukausi 2003

Opintojakso: Englanti A
Laajuus: 1 opintoviikko
Ajankohta: To 6.3.-17.4. kello 9.00 - 12.00
Paikka: Kielistudio, TaiK
Tavoite: Oman alan tekstien ymmärtäminen ja selviytyminen helposta omaan alaan liittyvästä keskustelutilanteesta.
Opetus- ja työmuodot: Ryhmätunteja ja itsenäistä työskentelyä siten, että kokonaistyömäärä on 40 tuntia. Ryhmä-, pari- ja yksilöharjoituksia. Lyhyt suullinen esitys opiskelijan valitsemasta aiheesta.
Opettaja: Kaija Ervola
Osanottajamäärä: enintään 20 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti B
Laajuus: 2 opintoviikkoa
Ajankohta: Ti 28.1.-1.4. kello 9.00 - 15.00
Paikka: Kielistudio, TaiK
Tavoite: To develop the students' skills in talking, reading and writing about the field of art and design in general and their own subject in particular.
Sisältö: The main focus is on oral skills but the students will also be able to choose which skills and areas they want to develop in their independent work.
Opetus- ja työmuodot: The ten-week programme consists of 7x6 hour meetings and approx. 30 hours of independent work. The meetings will focus ob speaking activities including discaussion, video, group work, multi-media and individual presentations.
Opettaja: Flis Kjisik
Osanottajamäärä: enintään 20 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti C (ALMS)
Laajuus: 1 - 3 opintoviikkoa
Ajankohta: Pe 10.1. kello 9.00-14.00 ja pe 24.1. kello 9.00-11.30. Huom. Osallistuminen ensimmäisiin ryhmätapaamisiin on ehdottomasti välttämätöntä!
Paikka: Ensimmäinen tapaaminen on 10.1. Kielistudio/TaiK, toinen tapaaminen 24.1. Kielikeskus, Fabianinkatu 26, ALMS-huone.
Tavoite: Opintojakso antaa mahdollisuuden parantaa englannin kielen valmiuksia itsenäisesti opiskellen oman suunnitelman pohjalta. Suunnitelma perustuu tutkintovaatimuksiin, opiskelijan tarpeisiin, oppimistyyliin ja aikatauluun.
Sisältö: ALMS-kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia analysoida ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan autenttisissa tilanteissa ja tehtävissä.
Opetus- ja työmuodot: Itsenäinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyöskentely sekä työskentely opettajaan johdolla.
Opettaja: Flis Kjisik, Kaija Ervola
Ryhmän koko: enintään 20 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti D1
Laajuus: 1 opintoviikko
Ajankohta: Maanantaisin 24.2. - 14.4. kello 9.00-12.00
Paikka: Kielistudio, TaiK
Sisältö: Course for more advanced students. It is a seminar-type course including reading and discussion of more specialiced or academic topics.
Opettaja: Paul Graves
Ryhmän koko: enintään 12 opiskelijaa

Opintojakso: Englanti D2
Laajuus: 1 opintoviikko
Ajankohta: Maanantaisin 24.2. - 14.4. kello 13.00-16.00
Sisältö: Writing course for more advanced students. It concerns the writing of letters, CV, portfolio texts etc. In addition to the group meetings (20 hours) the group members will be expected to do writing in their own time. This course is also suitable for foreign students in the midst of writing their diplomawork.
Paikka: Kielistudio, TaiK
Opettaja: Paul Graves
Ryhmän koko: enintään 12 opiskelijaa


 

ÄIDINKIELI
 

Äidinkieli/Suomi

Laajuus: 2 opintoviikkoa
Tavoite: Äidinkielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa sellainen taito, että hän hallitsee opintojen ja oman alansa edellyttämän äidinkielen kirjallisen ja suullisen viestinnän. Äidinkielen opinnoissa kehitetään opiskelijan omaa kirjallista ilmaisutaitoa ja kykyä dokumentoida produktioita sekä suunnittelu- ja tutkimustehtäviä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Sisältö: Tieteellisen kirjoittamisen, asiatekstin ja kielenhuollon perusteet, henkilökohtaisen ilmaisun kehittäminen.
Opetus- ja työmuodot: Luentoja 20 tuntia, kirjoitusharjoituksia sekä 3 aineopintojen alaan liittyvää esseetä. Opintojaksolle osallistuvat voivat hakea esseiden aiheet oman osastonsa amanuenssilta. HUOM. Esseiden laatimiseen on varattava riittävästi aikaa.
 

Syyslukukausi 2002

Ryhmä I

Ajankohta: Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 2. - 16.10. kello 17.00 - 19.15. Kokoontumiskerrat ovat ke 2.10., ma 7.10., ke 9.10., ma 14.10. ja ke 16.10. (17.00 - 18.30). Lisäksi kurssilla sovitaan kaksi kokoontumiskertaa, jotka ovat esseiden palauttamisen jälkeen.
Paikka: Kielistudio, TaiK
Opettaja: Tiina Airaksinen
Huom. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvataiteen osaston opiskelijoille.

Ryhmä II

Ajankohta: Perjantaisin ajalla 1.11. - 13.12. Kolmen ensimmäisen perjantain kokoontumiskerrat ovat 1.11. - 15.11. kello 9.00-12.30 ja loput kokoontumiskerrat kello 9.00-12.00. Lisäksi kurssilla sovitaan kaksi kokoontumiskertaa, jotka ovat esseiden palauttamisen jälkeen.
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Tiina Airaksinen

Ryhmä III

Ajankohta: Perjantaisin ajalla 1.11. - 13.12. Kolmen ensimmäisen perjantain kokoontumiskerrat ovat 1.11. - 15.11. kello 13.00 - 16.30 ja loput kokoontumiskerrat kello 13.00 - 16.00. Lisäksi kurssilla sovitaan kaksi kokoontumiskertaa, jotka ovat esseiden palauttamisen jälkeen. Huom. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti teollisen muotoilun osaston opiskelijoille, mutta kurssilla on tilaa myös muiden osastojen opiskelijoille
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Tiina Airaksinen

Tieteellinen kirjoittaminen

Jatko-opiskelijoille tarkoitettu kirjoittamisen kurssi alkaa 4.12.02.
Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt

Modersmålet

Studeranden som avlägger examen under årterminen 2002-03, och inte har deltagit i Modersmålet kursen tidigare, kan delta i Språkalliansens kurser i modersmål, som är speciellt utarbetade för de studerande vid konsthögskolorna. Mera info finns här: http://www.shh.fi/depts/sprak/allians/kurser
Anmälan till kursen: fyll i det elektroniska anmälningsformuläret på www sidorna eller papperversionen av anmälningsformuläret, som finns i Studiebyrån
 

Kevätlukukausi 2003

Ryhmä 1

Ajankohta: ti 7.1. – pe 10.1., ti – to klo 16.00 – 19.00 ja pe 13.00 – 15.00.
Lisäksi kolme erikseen sovittavaa kokoontumiskertaa esseiden palauttamisen jälkeen.
Paikka: kielistudio 2
Opettaja: Johanna Pentikäinen
Huom. ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti graafisen suunnittelun opiskelijoille

Ryhmä 2

Ajankohta: ma 13.1. - to 16.1. ja ma 20.1. kello 16.00 - 18.15.
Lisäksi kaksi erikseen sovittavaa kokoontumiskertaa esseiden palauttamisen jälkeen.
Paikka: kielistudio 2
Opettaja: Johanna Pentikäinen

Ryhmä 3

Ajankohta: tiistaisin 25.3. - 15.4. kello 9.00 - 12.30.
Lisäksi kaksi erikseen sovittavaa kokoontumiskertaa esseiden palauttamisen jälkeen.
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Johanna Pentikäinen

|Opinto-opas 2001 - 2003| |Opintoasiainpalvelut| |Taideteollinen korkeakoulu|
 
Päivitetty 3.12.2002
virpi.riissanen@uiah.fi