Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Virta - kuvataideopettajien pätevöitymiskoulutus
Tekijä: Merimaa, Henry
Työn nimi: Projekti taiteessa ja oppimisessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 64

Tiivistelmä:

Lopputyössä tarkastellaan projektimenetelmän käyttökelpoisuutta taiteen tekemisessä ja -opiskelussa. Projektista on kertaluontoisena ja rajattuna toimintatapana tullut työmenetelmä myös nykytaiteen alueelle. Museot, yhteisöt ja taiteilijat toimivat yhdessä jonkin laajemman hankkeen aikaansaamiseksi. Tämä edellyttää taiteilijoilta projekti- ja ryhmätyöskentelytaitoja hankkeen sujuvan toiminnan ja onnistumisen kannalta. Projektityöskentelytaitojen omaksuminen ja harjoittelu taidekoulutuksen aikana on tärkeää muodostuvan ammattikuvan kannalta.

Työssä kartoitetaan taiteelliseen projektityöskentelyyn liittyvää teoriaa ja viitekehystä. Erityisesti hahmotetaan projektihallintaan kuuluvia perusnäkemyksiä, omaksuttavien taiteilijakäsityksien vaikutusta projektityöskentelyhalukkuuteen sekä projektioppimista tukevia oppimiskäsityksiä. Projekti voidaan nähdä oppimisympäristönä ja oppimismenetelmänä ammatillisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavassa koulutuksessa.

Lopputyön yhteyteen perustettiin viiden taiteilijan työstämä kokeiluprojekti, jonka tehtävänä oli tuottaa yhdessä toteutettuja, ennalta määrittelemättömiä teoksia. Yhteistyökumppanina oli Lönnströmin taidemuseo, jossa projektin tuotokset julkistettiin syksyllä 2003. Projektin aikana syntynyt prosessi tuotti kokemuksellista ja kuvallista aineistoa, jonka perusteella lopputyössä tulkitaan ja tarkastellaan, minkälainen oli projektin prosessi, mitä siinä tapahtui. Lopputyössä pohditaan kokeiluprojektin tuottamien kokemuksien perusteella menetelmän käyttökelpoisuutta taiteen tekemisessä ja oppimisessa sekä heijastellaan niitä viitekehyksenä toimivaan teoriaan.

Tuloksellinen kokeiluprojekti osoitti projektimenetelmän soveltuvuuden taiteellisena työmenetelmänä, siinä pystyttiin rakentavasti yhdistämään yksilöllisiä pyrkimyksiä yhteisöllisiin tavoitteisiin. Saatujen kokemusten ja teoriataustan pohdinnan perusteella projekti soveltuu oppimismenetelmänä erityisesti taitojen soveltamiseen ja syventämiseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Aineisto: Kirjallinen lopputyö
Asiasanat: Projekti, prosessi, taiteilijakäsitys, oppimiskäsitys.
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: