OPETUSOHJELMA
LUKUVUOSI 2002 - 2003

Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto
Avdelningen för keramik- och glasdesign
Department of Ceramics and Glass
Hämeentie 135 C, 4. krs, 00560 Helsinki
Puh (09) 756 30564
Faksi henkilökunta (09) 756 30373 (4. krs) (09) 756 30549 (7. krs)

Henkilökunta, perustietoa
Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma, TaK
Perusopinnot
Aineopinnot
Keramiikka- ja lasisuunnittelun koulutusohjelma, TaM
Syksyn 2002 perustutkintojen aikataulu
Kevään 2003 perustutkintojen aikataulu
Syksy 2002, II vuosikurssi
Syksy 2002, III vuosikurssi
Syksy 2002, MA-opinnot
 

Osastonjohtaja

Professori Tapio Yli-Viikari, h. 4115, puh. 756 30310, tapio.yli-viikari@uiah.fi
Varalla lehtori Airi Hortling, h. 7043, puh. 756 30505, airi.hortling@uiah.fi

Opetushenkilökunta

Professori Tapio Yli-Viikari, h. 4115, puh. 756 30310, tapio.yli-viikari@uiah.fi
Lehtori Airi Hortling, h. 7043, puh. 756 30505, airi.hortling@uiah.fi
Teollisen tuotesuunnittelun lehtori Nathalie Lahdenmäki, h. 4114, puh. 756 30397 / 050 3844695, nathalie.lahdenmaki@uiah.fi
Päätoiminen tuntiopettaja Kazushi Nakada (lasi), h. 183 puh. 756 30550, kazushi.nakada@uiah.fi
Tuntiopettaja Matti Sorsa, matti.sorsa@designor.com
Tuntiopettaja Rauno Träskelin, rauno.traskelin@saunalahti.fi
Tuntiopettaja Riikka Latva-Somppi, riikka.latva-somppi@uiah.fi, riikkals@hotmail.com
Tuntiopettaja Pekka Paikkari, 0400-766716, paikka@nettilinja.fi

Tutkimushenkilökunta

Assistentti Mirja Niemelä, h. 4101, puh. 756 30406, mirja.niemela@uiah.fi
Assistentti Dessie Sevelius, h. 4104, puh. 756 30396, dessie.sevelius@uiah.fi
Tutkija Helena Leppänen, h. 4102, puh. 756 30395, helena.leppanen@uiah.fi
Tutkija Maarit Mäkelä, h. 40274, maarit.makela@uiah.fi
Tutkija Tiina Veräjänkorva, h. 4111, puh. 756 30443, tiina.verajankorva@uiah.fi
Tutkija Raija Siikamäki, h. 4101B, puh. 756 30249, raija.siikamaki@uiah.fi

Muu henkilökunta

Amanuenssi Iina Ekholm h. 7049, puh. 756 30564 iina.ekholm@uiah.fi
Osastosihteeri Marica Lönnqvist h. 7046, puh. 756 30398 marica.lonnqvist@uiah.fi, faksi 756 30549
Atk-tukihenkilö Janne Lummaa, puh. 756 30380, janne.lummaa@uiah.fi
Keramiikan harjoitusmestari Hannu Koski, h. 7048, puh. 756 30275. hannu.koski@uiah.fi

Opettajatutorit

BA-opiskelijat: Airi Hortling (ks. yhteystiedot yllä)
MA-opiskelijat: Tapio Yli-Viikari (ks. yhteystiedot yllä)

Opiskelijatutorit

BA: Pilvi Kari p. 040 595 4593, pilvi.kari@uiah.fi
MA: Eeva Jokinen p. 050 369 4163, eeva.jokinen@uiah.fi
Ulkomaalaiset: Anni Paunila p. 044 350 8899, apaunila@uiah.fi

Lukuvuoden 2002 - 2003 aikataulut

Vihreät viikot

Syyslukukauden vihreä viikko on viikko 46
Kevätlukukauden vihreä viikko on viikko 8

Publiikit (todistusten jako)

perjantai 18.10.2002
perjantai 13.12.2002
perjantai 21.3.2003
perjantai 23.5.2002

Huomioitavaa osastolla

Osaston kritiikit

II vsk
Kritiikki on henkilökohtainen ja kestoltaan noin 40 min. /opiskelija (15 min. projektin esitte-lyä, 15 min. keskustelua ja 10 min. opettajien keskustelua. Kritiikkiä varten jokainen opis-kelija asettaa ajankohtaiset työt esille. Kritiikkipäivät syksyllä 2002 ovat 2. ja 4.12 klo 9-15. Ilmoittautuminen kritiikkeihin ilmoitustaululla.

III vsk
III vsk:n kritiikit tapahtuvat portfolio-ohjauksen ja portfolioesittelyn yhteydessä.

MA
Kritiikki on henkilökohtainen ja kestoltaan noin ½ h/opiskelija. Kritiikkiä varten jokainen opiskelija asettaa ajankohtaiset työt esille. Kritiikki järjestetään keväällä 2003.

Osaston "tee- / kahvihetki"

"Tee- / kahvihetken" tarkoituksena on koota muutaman kerran lukukaudessa koko osaston henkilökunta ja opiskelijat yhteiseen keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen 7. kerroksen ryhmätyötilaan. Tilaisuuksien ajankohdat ilmoitetaan ilmoitustaululla.

Materiaalimaksu ja avaimet

Keramiikka- ja lasisuunnittelun osaston materiaalimaksu on lukuvuonna 2002-2003 85 €. Maksu kattaa mm. opetuksessa käytettävät materiaalit kuten savet, kipsit ja lasipintit. Osaston opettajalle tulee aina kertoa, jos tuot omia materiaaleja ja mitä ne ovat. Materiaa-limaksu maksetaan lukukauden alussa osastosihteeriltä saadulla pankkisiirtolomakkeella. Maksettaessa on ehdottomasti käytettävä pankkisiirtolomakkeessa olevaa viitenumeroa.

Myös osaston avaimista (opiskelija-avain ja oman kaapin avain) peritään 17 € suuruinen pantti, jonka saa takaisin kuittia vastaan avaimen palauttamisen yhteydessä Jani Björkrothilta hallintovirastosta. Pyydä kuittaus palautuksesta osastosihteeriltä tai amanuenssilta. Säilytä siis maksun yhteydessä saamasi kuitti huolellisesti!! Avaimia saa osastosihteeriltä, huone 7046.

Näyttelytoiminta ja osaston näyttelytilat

Näyttelyistä tulee ilmoittaa aina osastonjohtajalle ja tiedottaa koko osastolle. Kutsukortit ja lehdistötekstit, joissa mainitaan Taideteollinen korkeakoulu tai keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto, tulee ehdottomasti hyväksyttää osastonjohtajalla ennen painamista. Aktiivinen näyttelytoiminta on tärkeää osaston näkyvyyden kannalta. Esimerkiksi opinnäytteisiin liittyvien näyttelyiden yhteydessä tulee aina mainita osaston nimi ja TaiK.

7. kerroksen näyttelytiloja suositellaan käytettävän jatkuvasti opiskelijoiden töiden esittelyyn. Ajan voi varata aina kahdeksi viikoksi kerrallaan amanuenssilta. Osaston näkyvyyden ja viihtyvyyden kannalta on mukavaa, etteivät tilat ole tyhjinä.

Opintojen vanheneminen

Taideteollisen korkeakoulun perustutkintoihin eli taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin tutkintoihin sisällytettävät aine- ja syventävät opinnot eivät saa olla viittä (5) vuotta van-hempia. Muut opintojaksot ovat voimassa rajoittamattoman ajan. Tämä on opetussuunnitelmiin sisältyvä yleinen ohje, joka on myös ilmaistu tutkintovaatimukset sisältävässä opinto-oppaassa.

Koulutusohjelmat

Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma TaK 120 ov
Keramiikka- ja lasisuunnittelun koulutusohjelma TaM 60 ov

Taiteen kandidaatin tutkinnon tavoitteet

Keramiikka- ja lasitaiteen kolmevuotisessa taiteen kandidaatin koulutusohjelmassa painottuvat perustaidot ja -tiedot keramiikan ja lasin suunnitteluun liittyvistä tekniikoista ja materiaaleista, sekä valmistusmenetelmistä. Kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot koostuvat suunnittelu-, taide-, teoria-, taito- ja tekniikka-aineista. Taideopinnot yhdistetään keramiikan ja lasin opintoihin siten, että materiaaliosaaminen ja taiteellinen ilmaisu muodostavat kokonaisuuden. Suunnittelutaitojen ja -prosessien hallintaan opitaan mm. harjoitustöissä ja ajankohtaisissa yhteistyöprojekteissa. Tavoitteena on saavuttaa monipuoliset alan amma-teissa tarvittavat perustaidot. Ohjaajan kanssa sovittu itsenäinen työskentely korostuu kandidaatin tutkinnon 3. vuonna projektien yhteydessä.

Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelmasta valmistuneet toimivat vapaina taiteilijoina, teollisina suunnittelijoina ja itsenäisinä yrittäjinä. Lisäksi opetus, markkinointi ja tutkimus tarjoavat uusia työmahdollisuuksia. Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on mahdol-lisuus syventää opintojaan maisterin koulutusohjelmassa.

Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteet

Keramiikka- ja lasisuunnittelun kaksivuotisen taiteen maisterin koulutusohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja materiaalituntemusta sekä kriittistä näkemystä. Opiskelussa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely valitsemallaan suun-tautumisen alueella. Opiskelija voi suuntautua tuotesuunnitteluun, taiteelliseen ilmaisuun tai tutkimukseen. Opinnot painottuvat seminaarityöskentelyyn, opiskelijakohtaisiin projekteihin ja suuntautumista tukeviin sivuaineopintoihin.

Keramiikka- ja lasisuunnittelun koululutusohjelmasta valmistuneet taiteen maisterit toimivat vapaina taiteilijoina, teollisina suunnittelijoina ja itsenäisinä yrittäjinä. Lisäksi opetus, markkinointi ja tutkimus tarjoavat uusia työmahdollisuuksia. Maisterin koulutusohjelma antaa valmiudet alan jatko-opintoihin.


 

KERAMIIKKA- JA LASITAITEEN KOULUTUSOHJELMA, TaK

Koulutusohjelman opintojen rakenne

KERAMIIKKA- JA LASITAITEEN KOULUTUSOHJELMA, TaK
120 ov
Opinto-
kokonaisuudet
O p i n t o j a k s o t
1. opintovuosi 2. opintovuosi 3. opintovuosi
PERUSOPINNOT:
Taideopinnot 28 ov
 
Elävän mallin piirustus 4 ov
Kuvanveisto 4 ov
Värin peruskurssi 2 ov
Piirustus ja maalaus I 4 ov
 
Taideaine II 4 ov
Taidehistoria I 3 ov
 
Valinnaiset taideaineet 4 ov
Taidehistoria II 3 ov
Opiskeluun orientoivat opinnot 3 ov Atk:n perusteet 1 ov
Opintojen orientaatio 1 ov
Opintojen ohjaus 1 ov
Opintojen ohjaus Opintojen ohjaus
Kieliopinnot 8 ov Toinen kotimainen 2 ov Englanti 4 ov
Äidinkieli 2 ov
 
 
AINEOPINNOT:
Tuotesuunnittelu 7 ov
 
Tuotesuunnittelun perusteet 2 ov
 
 
Esinesuunnittelu 5 ov
 
Taiteellinen työskentely 7 ov Keramiikka- ja lasitaiteen perusteet 2 ov Taiteen tekeminen ja prosessointi 5 ov
 
 
Muotoilun ja taiteen tekniikat Keramiikan perusteet 4 ov
Lasin perusteet 4 ov
Muottitekniikat I 4 ov
Muottitekniikat II (keram. tai lasi) 2 ov
Valmistustekniikat (keram. tai lasi) 2 ov
Keramiikan ja lasin pintatekniikat 3 ov
Tuotefilosofia ja kulttuurihistoria 2 ov
Markkinointi 2 ov
Ammattikäytännöt 1 ov
Materiaalintuntemus Keramiikan materiaalit I 1 ov
Lasin materiaalit I 1 ov
Keramiikan materiaalit IIn/ Lasin materiaalit II 4 ov Keramiikan materiaalitutkimus / Lasin materiaalitutkimus 2 ov
Projektit ja harjoitustyöt 8-16 ov     Taide / Muotoilu
Portfolio-opinnot Portfolio-ohjaus 1 ov
CAD I 2 ov
Esitystekniikat 1 ov
Portfolio-ohjaus 1 ov
Valokuvaus 1 ov
CAD II 2 ov
Portfolio 4 ov
Pakolliset sivuaineopinnot 15-20 ov     Taide / Muotoilu
SIVUAINEOPINNOT , ks. opinto-opas

 


 

PERUSOPINNOT

Osaamisalue A (Keramiikka- ja lasiPERUSOPINNOT)

Taideopinnot 28 ov

Tavoite: Tukea keramiikka- ja lasisuunnittelua, taiteellista työskentelyä ja tutkimusta.
Sisältö: kts. Taideosaston opetus

01053 Elävän mallin piirustus 4 ov
01042 Kuvanveisto 4 ov
01035 Värin peruskurssi 2 ov
01023 Piirustus ja maalaus I 4 ov
Taideaine II 4 ov
01010 Taidehistoria I 3 ov
01011 Taidehistoria II 3 ov
Valinnaiset taideaineet 4 ov

Kieliopinnot 8 ov

Ks. kielikeskuksen ohjelma
Toinen kotimainen (suomi tai ruotsi) 2 ov
Englanti 4 ov
Äidinkieli 2 ov
02048 Kypsyysnäyte

Opiskeluun orientoivat opinnot 3 ov

08075 Opintojen orientaatio 1 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: luokka 7051
Tavoite: Opintojakso johdattaa keramiikka- ja lasialan korkeakouluopintoihin sekä ammattikulttuuriin. Jakson aikana tutustutaan osaston tiloihin, kerrotaan käytännön järjestelyistä ja annetaan tärkeimmät työturvallisuusohjeet.
Sisältö: Opetusohjelma, työtavat osastolla, työskentelyluvat ja ohjeet, työturvallisuusperusteet, ammattikulttuuri.
Opetus- ja työmuodot: Osaston esittely ja tapaaminen
Opettaja: Amanuenssi ja osaston virkaopettajat
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08091 Atk:n perusteet 1 ov

Aika: syksy 2003
Paikka: 7050 Tavoite: Perehdyttää opiskelija Mac:n ja PC:n käyttöjärjestelmiin, käyttöön sekä tulostimiin, tekstinkäsittelyyn (Microsoft Word), internetiin (Netscape ja Explorer), intranetiin ja sähköpostiin.
Sisältö: Mac:n ja Pc:n käyttöjärjestelmät, tekstinkäsittely, internet ja sähköposti
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Janne Lummaa
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08110 Opintojen ohjaus 1 ov

Aika: sl + kl ke klo 15 - 17, alkaen 11.9.
Paikka: 7051
Tavoite: Opintojen ohjauksella osaston henkilökunta tukee opiskelijoita suuntaamaan opintonsa henkilökohtaisten intressien ja kykyjen mukaan. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman monipuolinen opintojen kokonaisuus kaikille opiskelijoille.
Sisältö: Säännölliset ohjaustapaamiset ja keskustelut opintojen tilanteesta.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: osaston virkaopettajat
Arviointi: hyväksytty / hylätty

 


 

AINEOPINNOT

Osaamisalue B (Keramiikka- ja lasiMUOTOILU)

Tuotesuunnittelu 7 ov

Tavoite: Tuote- ja yrityssuunnittelun perustaidot
Sisältö: Opiskelija kykenee itsenäiseen tuote- ja konseptisuunnitteluun, sekä ymmärtää yritys - managementia ja strategioita.

08002 Tuotesuunnittelun perusteet 2 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: 7051
Tavoite: Antaa yleistiedot keramiikka- ja lasiteollisuuden tuotesuunnitteluammateista. Perehdyttää suunnitteluprosessiin ja yritystoimintaan. Suunnittelutaitojen ja piensarjatuotannon perusteiden oppiminen. Kolmiulotteisen havainnon esittäminen.
Sisältö: Tuotteelle asetettavat vaatimukset keramiikka- ja lasiteollisuudessa sekä pientuotannossa. Ongel-man ratkaisu ideasta esineeksi. Keramiikan ja lasin muotoilun filosofia.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Tapio Yli-Viikari
Arviointi: Arvosana 1-5

08081 Esinesuunnittelu 5 ov (pakollinen)

Aika: sl + kl ma klo 9 - 15 alkaen 2.9.
Paikka: 7051
Tavoite: Opiskelijan tuotesuunnitteluvalmiuksien ja -näkemyksen kehittäminen.
Sisältö: Esine viestinä. Ideoinnin menetelmät. Tuotesuunnittelijan toiminta keramiikka- ja lasiteollisuudessa.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Nathalie Lahdenmäki
Arviointi: Arvosana 1-5

Osaamisalue C (Keramiikka- ja lasiTAIDE)

Taiteellinen työskentely 7 ov

Tavoite: Taiteellinen työskentely
Sisältö: Kehitetään taiteellista ilmaisua keramiikan ja lasin materiaalien kautta.

08001 Keramiikka- ja lasitaiteen perusteet 2 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: ilm. myöhemmin
Tavoite: Antaa perustiedot keramiikka- ja lasialan taiteellisesta ilmaisusta. Opintojaksolla tutustutaan keramiikka- ja lasialan taiteilijoihin, alan traditioon ja kritiikkiin.
Sisältö: Taiteellinen ilmaisu ja sen välineet, ongelmat ja suuntaukset.
Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustyöt
Opettaja: Tapio Yli-Viikari ja Kazushi Nakada, opetuskieli suomi/englanti
Arviointi: Arvosana 1-5

08095 Taiteen tekeminen ja prosessointi 5 ov (pakollinen)

Aika: sl+ kl ke klo 9 - 12, alkaen 4.9.
Paikka: 4. kerros, luentotila + työtilat lasi ja keramiikka
Tavoite: Kehittää kriittistä ja luovaa ajattelua oman persoonallisen ilmaisun löytämiseksi. Antaa valmiutta taiteelliseen työskentelyyn ammatissa.
Sisältö: Lähtökohtana on henkilökohtainen taiteellinen työprosessi. Työn sisältö ja taiteellinen ilmaisu saavat kurssilla keskeisen sijan valmistusmateriaalien jäädessä välineelliseen arvoon. Oman produktion avulla syvennytään taiteilijan ammattikuvaan. Opiskelijan taiteellisen kommunikaation syntymistä ja kehittymistä pyritään tukemaan yksilöohjauksen ja toisaalta ryhmädialogin kautta.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Tapio Yli-Viikari, Pekka Paikkari ja Kazushi Nakada, opetuskieli suomi/englanti
Arviointi: Arvosana 1-5

Muotoilun ja taiteen tekniikat 24 ov

Tavoite: Perustaidot keramiikan ja lasin suunnittelusta ja valmistusmenetelmistä.
Sisältö: Opitaan keramiikan ja lasin muotti- sekä valmistustekniikat. Kurssilla on myös mahdollisuus tutustua muihin materiaaleihin, kuten metalli ja puu. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja kaksiulotteiseen esittämiseen, sekä tuntee keramiikan ja lasin kulttuurihistoriaa.

08076 Keramiikan perusteet 4 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: keramiikan työtila, 7. krs
Tavoite: Tavoitteena on saada yleiskuva keramiikan työtavoista ja peruskäsitteistä. Kurssi ohjaa saven tuntemukseen ja käyttöön sekä antaa perustietoa raaka-aineista, valmistusmenetelmistä ja tuoteominaisuuksis-ta valmiudeksi itsenäiselle työskentelylle.
Sisältö: Keramiikan perustyötavat ja materiaalien valmistus.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Nathalie Lahdenmäki
Arviointi: Arvosana 1-5

08077 Lasin perusteet 4 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: lasipaja
Tavoite: Kurssi antaa perustiedot lasin tuntemuksesta ja käytöstä sekä perustietoa raaka-aineista ja valmistusmenetelmistä valmiudeksi itsenäiselle työskentelylle.
Sisältö: Lasin peruskäsitteet. Työskentely lasipajassa ja lasihiomossa.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Riikka Latva-Somppi
Arviointi: Arvosana 1-5

08078 Muottitekniikat I 4 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: 7022
Tavoite: Tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia muotteja.
Sisältö: Keramiikan ja lasin muottitekniikat. Kipsin käyttö malli- ja muottimateriaalina. Muottien antamat rajoi-tukset ja mahdollisuudet tuotesuunnittelun kannalta.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Nathalie Lahdenmäki
Arviointi: Arvosana 1-5

08079 Muottitekniikat II 2 ov (lasi tai keramiikka vaihtoehtoisesti)

Aika: sl keramiikka, to klo 13-15
Paikka: 7022
Tavoite: Studiotyöskentelyssä ja pientuotannossa tarvittavien muottien suunnittelu- ja valmistustaidon saavuttaminen.
Sisältö: Esimerkkejä käsiteltävistä aiheista: muovausmuotit, muovausterän tekeminen, valettava kannumuotti, kaksipuolinen valumuotti, epäsäännölliset muodot mallineessa. Lasin puhallusmuotit puusta / grafiitista.
Opettaja: Matti Sorsa (15.10. alkaen) ja Nathalie Lahdenmäki
Arviointi: Arvosana 1-5

08101 Keramiikan valmistustekniikat 2 ov (vaihtoehtoinen lasin valmistustekniikoiden kanssa)

Aika: kl, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Paikka: 7022
Tavoite: Sarjatuotantomenetelmien oppiminen pientuotantoa varten.
Sisältö: Käsitellään keramiikkatuotteiden pientuotannon ja teollisuuden keskeiset valmistus- ja koetuotantomenetelmät.
Opetus- ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt.
Opettaja: Matti Sorsa
Arviointi: Arvosana 1-5

08102 Lasin valmistustekniikat 2 ov (vaihtoehtoinen keramiikan valmistustekniikoiden kanssa)

Aika: sl pe klo 13 - 15 alkaen 6.9.
Paikka: lasipaja
Tavoite: Teknisten valmiuksien antaminen studiotyöskentelyyn ja pientuotantoon.
Sisältö: Perehdytään lasituotteiden studio- ja pientuotantoon ja niiden soveltamiseen harjoitustehtävien avulla.
Opetus- ja työmuodot: Demonstraatiot ja harjoitustyöt
Opettaja: Kazushi Nakada, opetuskieli englanti
Opetus- ja työmuodot: Harjoitustyöt
Arviointi: Arvosana 1-5

08032 Keramiikan ja lasin pintatekniikat 3 ov (pakollinen)

Aika: kl tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin
Paikka: 7051
Tavoite: Koristelun käytön ymmärtäminen keramiikka- ja lasituotannossa. Eri koristelumenetelmien hallinta.
Sisältö: Koristeen funktio, väriin ja pintarakenteeseen vaikuttaminen, yleisesti käytettävät koristelumenetelmät, väriaineet ja niiden käyttö, koristeen suunnittelu ja koristelumenetelmien soveltaminen.
Opetus- ja työmuodot: Luennot, vierailut, harjoitustyöt
Opettaja: Mirja Niemelä ja Riikka Latva-Somppi (lasin osuus 1 ov)
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

08107 Tuotefilosofia ja kulttuurihistoria 2 ov (pakollinen)

Aika: sl + kl, sl ti klo 13 - 15 alkaen 11.9.
Paikka: 4. kerros, luentotila
Tavoite: Antaa yleiskuvan keramiikan ja lasin muotoilun ja tekniikan kehityksestä, merkityksestä ja asemassa kulttuurihistoriassa.
Sisältö: Kulttuurin synty. Keramiikan ja lasin historia Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkimuksessa toimivien eri henkilöiden esittely.
Opetus- ja työmuodot: Seminaari, vierailevat luennoitsijat ja tutustumiskäynnit.
Opettaja: Tapio Yli-Viikari ja vierailevat luennoitsijat
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

08111 Markkinointi 2 ov (pakollinen)

Aika: kl erikseen ilmoitettavana ajankohtana
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Tavoite: Opitaan perustaidot ja -tiedot keramiikka- ja lasituotteiden ja taideteosten markkinoinnista.
Sisältö: Markkinoinnin teoria ja käytäntö, markkinointiviestintä, yrittäjyys ja yritystoiminnan perusteet.
Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitukset
Opettaja: Nathalie Lahdenmäki
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08063 Ammattikäytännöt 1 ov (pakollinen)

Aika: kl 2003
Paikka: 7051
Tavoite: Perehdyttää opiskelija sopimuskäytäntöihin ja niiden tekemiseen. Annetaan ohjeita työnhakuun ja oman osaamisen kartoittamiseen sekä oman osaamisen markkinointiin.
Sisältö: Harjoitellaan sopimusten tekemistä käytännön esimerkkien avulla. Keskustellaan työnhaun menetelmistä.
Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitukset
Opettaja: Tapio Yli-Viikari
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Materiaalintuntemus 8 ov (pakollinen)

Tavoite: Keramiikka- ja lasimateriaalien tuntemus
Sisältö: Opiskelijalla on kurssin jälkeen keramiikan ja lasin materiaaliopin perustuntemus ja hän hallitsee tutkimuspainotteista materiaalin käsittelyä.

08093 Keramiikan materiaalit I 1 ov (pakollinen)

Aika: sl ke klo 13 - 15
Paikka: 7044
Tavoite: Keramiikan raaka-aineiden esittely ja itsenäisen käytön ohjaus.
Sisältö: Keramiikan perusmateriaaleihin tutustuminen.
Opetus- ja työmuodot: Luennot ja kirjallinen harjoitustyö.
Opettaja: Airi Hortling
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08094 Lasin materiaalit I 1 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: 7051
Tavoite: Lasiin materiaalina ja sen työstöön liittyvien peruskäsitteiden esittely, työturvallisuus lasimateriaaleja käytettäessä.
Sisältö: Lasimateriaalin ominaisuudet, sulatus - ja jäähdytysprosessien esittely ja käytettäviin perusraaka-aineisiin tutuminen.
Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät
Opettaja: Raija Siikamäki
Suoritusmuodot: Luennot, harjoitustyö ja sen esittely
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

08083 Keramiikan materiaalit II 4 ov (vaihtoehtoinen lasin materiaalit I:n kanssa)

Aika: sl to klo 9 - 12, alkaen 5.9.
Paikka: 7044
Tavoite: Annetaan valmius suunnitella ja suorittaa keramiikan materiaalitutkimusta ja laboratoriokokeita.
Sisältö: Raaka-aineiden ominaisuudet massoissa ja lasitteissa. Kemian perusteet. Massojen ja lasitteiden suunnittelu ja testaaminen. Materiaalitutkimuksen perusteet.
Opetus- ja työmuodot: Luennot, laboratoriotyöt, kirjallinen ja suullinen esitys
Kirjallisuus: Rado, An Introduction to the Technology of Pottery
Opettaja: Airi Hortling
Suoritusmuodot: Hyväksytyt harjoitustyöt, tentti.
Arviointi: Arvosana 1-5

08084 Lasin materiaalit II 4 ov (vaihtoehtoinen keramiikan materiaalit I:n kanssa)

Aika: kevät 2003
Paikka: 7051
Tavoite: Antaa valmiudet lasimateriaalien käyttöön itsenäisessä työskentelyssä ja lasiesineiden tuotesuunnittelussa..
Sisältö: Lasimateriaalin ominaisuudet ja niiden yhteydet eri valmistustekniikkoihin ja valmiiden tuotteiden vaatimuksiin, lasin sulatus- ja jäähdytysprosessit erilaisissa lasinvalmistusprosesseissa, lasikappaleiden viimeistely materiaalin näkökulmasta.
Opetus- ja työmuodot: Luennot, kirjallisuushaut, harjoitustyöt, tentti
Opettaja: Raija Siikamäki
Arviointi: Arvosana 1-5

08085 Keramiikan materiaalitutkimus 2 ov (vaihtoehtoinen lasin materiaalitutkimus II:n kanssa)

Aika: sl to klo 13 - 15, alkaen 5.9
Paikka: 7044
Tavoite: Keramiikassa käytettävien raaka-aineiden ja kemian tuntemus tuntemuksen syventäminen omassa työskentelyssä. Opiskelija pystyy itsenäisesti soveltamaan materiaalitietoutta tutkimusprojekteissa.
Sisältö: Materiaalien ja raaka-aineiden testausta, vertailua, tutkimusta ja soveltamista.
Opetus- ja työmuodot: Luennot, laboratoriotyöt, seminaari ja tutkimusraportti
Opettaja: Airi Hortling
Arviointi: Arvosana 1-5

08086 Lasin materiaalitutkimus 2 ov (vaihtoehtoinen keramiikan materiaalitutkimus II:n kanssa)

Aika: sl to klo 9 - 12, alkaen 5.9.
Paikka: 7051
Tavoite: Syvennetään materiaalitietämystä ja materiaalin hallintaa.
Sisältö: Seminaarityöskentely
Opetus- ja työmuodot: Luennot, itsenäinen työskentely, seminaariesitelmä
Opettaja: Raija Siikamäki
Arviointi: Arvosana 1-5

Projektit ja harjoitustyöt 8-16 ov (pakollinen)

Tavoite: Ammattialueen ajankohtaisen ongelman ratkaiseminen, projektikokonaisuuden ja prosessin hallinta.
Sisältö: Tehdään itsenäinen tai vuorovaikutteinen projektityö keramiikka- tai lasiMUOTOI-LUN tai keramiikka- ja lasiTAITEEN alueelta vaihtoehtoisesti. Harjoitustyöt tukevat kera-miikan ja lasin perusteita. Projektit voivat olla myös yhteistyöprojekteja muiden osastojen kanssa (esim. teollinen muotoilu tai taideosasto)

08113 Taideprojekti
08114 Muotoiluprojekti

Portfolio-opinnot 12 ov (pakollinen)

Tavoite: Oman kehittymisen ja töiden esittäminen Sisältö: Ohjataan portfolion suunnitteluun ja tekemiseen sekä luovan ja tutkivan tekstin kirjoittamiseen.

08112 Portfolio-ohjaus I, 1 ov (pakollinen)

Aika: syksy 2003
Paikka: 7051
Tavoite: Opitaan ymmärtämään, mitä kandidaatin tutkinnon portfolio tarkoittaa ja mitä se voi sisältää.
Sisältö: Tutustutaan erityyppisiin portfolioihin esimerkkien avulla.
Opetus- ja työmuodot:
Opettaja: Airi Hortling, Mirja Niemelä ja Tapio Yli-Viikari
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08112 Portfolio-ohjaus II, 1 ov (pakollinen)

Aika: Ensimmäinen ohjaustapaaminen 2.10. klo 13-15 luokassa 7051, ensimmäinen portfolio-esittelytilaisuus 18.9., portfolio jättöpäivä 9.9.
Paikka: 7051
Tavoite: Opiskelun dokumentointi, opintojen pedagoginen ohjaaminen ja palautteen antaminen opiskelijan edistymisestä.
Sisältö: Keskustelun ja rakentavan palautteen avulla yksilölliset portfoliot löytävät muotonsa.
Opetus- ja työmuodot: Säännölliset tapaamiset ja työvaiheiden esittelyt
Opettaja: Osaston virkaopettajat
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08070 Portfolio 4 ov (pakollinen)

Tavoite: Näyteportfolion suunnittelu, toteuttaminen ja esittely.
Sisältö: Oman taiteellisen ja ammatillisen näkemyksen esittely, ansioluettelon laatiminen ja oman oppimisprosessin kuvaaminen. Esiintymistaitojen kehittäminen.
Arviointi: Arvosana 1-5 ja sanallinen arvolause

08103 CAD I 2 ov (pakollinen)

Aika: syksyn vihreä viikko 46
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Tavoite: Perehdyttää opiskelija graafisen suunnittelun tietokonejärjestelmiin ja tulostusmenetelmiin ja niiden sovellutuksiin (painotuotteet, koristesuunnittelu ja esinesuunnittelu).
Sisältö: Graafisen suunnittelun ohjelmat (Freehand ja PhotoShop), vektorigrafiikka ja digitaalinen kuvankäsit-tely. Tulostusmenetelmät.
Opetus- ja työmuodot: Harjoitukset ja harjoitustyöt.
Opettaja: Miika Westman
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

08104 CAD II 2 ov (pakollinen)

Aika: kevään 2003 vihreä viikko
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Tavoite: Perehdyttää opiskelija tietokoneavusteisen suunnittelun periaatteisiin, 3D-mallinnukseen ja mallinnusohjelmiin kuten MicroStation Modeler.
Sisältö: Tietokoneavusteinen suunnittelu ja 3D-mallinnus (3D-verkkopinnat ja solidi-mallit) ja tulostaminen (piirustukset ja renderöinnit).
Opetus- ja työmuodot: Harjoitukset ja harjoitustyöt. Kurssin aikana opiskelijat tekevät itsenäisesti ohjatun harjoitustyön joko jostain omasta esinesuunnittelun projektistaan tai annetun tehtävän mukaan.
Harjoitustyön tulostus: Mittapiirustukset ja renderöinnit
Opettaja: Miika Westman, 040-504 2592.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

08041 Esitystekniikat (luonnos- ja piirrostekniikat) 1 ov (pakollinen)

Aika: syksyllä 2003
Paikka: 7051
Tavoite: Kehittää havaintokykyä, antaa valmiudet luonnosteluun suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja töiden esittämiseen kuvallisesti eri tekniikoita käyttäen.
Sisältö: Viivapiirustus, geometriset perusmuodot, perspektiivi, perusteet "skissitekniikalle", geometristen perusmuotojen käyttäminen luonnostelussa, pyöreät esineet/perspektiivi, varjostaminen, rastertekniikkaa.
Opetus- ja työmuodot: Henkilökohtaisesti ohjattu harjoitustyö, alustukset, demonstraatiot ja yhteiset arvioinnit.
Opettaja: Camilla Moberg Arviointi: Hyväksytty/hylätty

08005 Valokuvaus 1 ov (pakollinen)

Aika: keväällä 2003
Paikka: luokka 7051
Tavoite: Opiskelija osaa valokuvauksen perusteet järjestelmäkameralla ja digitaalikameralla.
Sisältö: Opiskelijoille annetaan käytännöllinen perusta valokuvaamisesta esim. portfolion tekemistä ja oman osaamisen markkinointia varten.
Opetus- ja työmuodot: luennot, harjoitustyöt, demonstraatiot
Opettaja: Rauno Träskelin
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Pakolliset sivuaineopinnot 15-20 ov

Tavoite: Opiskelija laajentaa tutkintonsa sisältöä sivuaineopintojen avulla. Keramiikka- ja lasitaiteen kandidaatin tutkintoa tukevat hyvin esim. sivuainekokonaisuudet teollisen muotoilun alueelta tai taideosaston opinnoista riippuen opiskelijan omasta ammatillisesta suun-tautumisesta. Mahdollisuus sivuaineopintoihin on myös muissa pääkaupunkiseudun kor-keakoulussa JOO-sopimuksen puitteissa. Opiskelija voi keskustella sivuaineopinnoistaan mm. opintojen ohjauksen yhteydessä.
Sisältö: Sivuaineopinnot tukevat ja laajentavat opiskelijan tutkintoa ja siten myös profiloivat opiskelijan persoonallista osaamista.

 


 

KERAMIIKKA- JA LASISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA, TaM

Koulutusohjelman opintojen rakenne

KERAMIIKKA- JA LASISUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA, TaM
60 ov
O p i n t o-
k o k o n a i s u u d e t
O p i n t o j a k s o t
SYVENTÄVÄT AINEOPINNOT
 

Tutkimukseen suuntautuvat opinnot
 
 

Metodiseminaari
Keramiikan ja lasin tutkimusohjaus (+tutkimus)
Keramiikka- ja lasisuunnittelun teoria ja historia
 
 

4 ov
2+(4) ov
2 ov
Tuotemuotoiluun ja studiotuotantoon suun-tautuvat opinnot Muotoiluprojekti
Pakolliset sivuaineopinnot
Ammatillisen suuntautumisen ja projektien ohjaus
8 ov
15 ov
1 ov
Taiteelliseen työsken-telyyn suuntautuvat opinnot Taideprojekti
Pakolliset sivuaineopinnot
Ammatillisen suuntautumisen ja projektien ohjaus
8 ov
15 ov
1 ov
Muotoiluosastojen yhteiset opinnot COMMA
Yhteistyöprojekti
Teoreettinen ja konseptuaalinen seminaari I
"Kestävä kehitys"
Lopputyöseminaari I
Teoreettinen ja konseptuaalinen seminaari II
"Teoreettinen viite-kehys"
Lopputyöseminaari II
2 ov
2 ov
1 ov
 
1 ov
1 ov
 
1 ov
Lopputyö Lopputyö 20 ov
SIVUAINEOPINNOT, ks. opinto-opas
PERUSOPINNOT JA TUTKINTOA TÄYDENTÄVÄT OPINNOT, ks. opinto-opas

 

Taiteen maisterin tutkinnon osaamisalueet

Osaamisalue A on pakollinen, B ja C ovat keskenään vaihtoehtoisia.

A Keramiikka- ja lasiTUTKIMUS koostuu materiaalitutkimukseen suuntautuvista opinnois-ta, teoriaopinnoista ja tutkimusmenetelmäopinnoista.

B Keramiikka- ja lasiMUOTOILU koostuu tuotemuotoiluun ja studiotyöskentelyyn suuntau-tuvista opinnoista, teoriaopinnoista, projekteista, sivuaineopinnoista ja muotoiluosastojen yhteisistä opinnoista.

C Keramiikka- ja lasiTAIDE koostuu taiteelliseen työskentelyyn ja uniikkituotantoon suun-tautuvista opinnoista, teoriasta, projekteista, sivuaineopinnoista ja muotoiluosastojen yh-teisistä opinnoista.

Osaamisalue A (Keramiikka- ja lasiTUTKIMUS)

Tutkimukseen suuntautuvat opinnot 8 ov (pakollinen)

Tavoite: Opiskelijat tuntevat keramiikan ja lasin raaka-aineet, materiaalit ja tuoteominaisuuksien laatuvaatimukset. Syvennetään opiskelijoiden tietoa silikaattikemiasta sekä ke-ramiikan ja lasin teknologiasta. Opiskelijat pystyvät itsenäiseen tutkimustyöhön ja rapor-tointiin. Opetuksessa hyödynnetään ajankohtaisia alan tutkimusaiheita.
Sisältö: Silikaattikemian, mineralogian ja keramiikka- ja lasiteollisuuden teknologian keskeiset käsitteet, prosessit ja niiden käyttäminen luovan suunnittelun perustana. Kestävä kehitys ja elinkaarianalyysi suunnittelun perusteina. Laboratoriotyöskentelyn perusteet. Opiskelijat tekevät itsenäisen tutkimustyön joka raportoidaan ja esitellään materiaaliseminaarissa.

08115 Metodiseminaari 4 ov (pakollinen)

Aika: sl + kl ma klo 9 - 12, alkaen 16.9., joka toinen maanantai
Paikka: 7044
Tavoite: Seminaarissa tutustutaan erilaisiin laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja -käytäntöihin muotoilututki-muksen alueella. Opintojaksolla käsitellään luentojen, keskustelujen ja kirjallisten tehtävien avulla lopputöihin liittyviä käytännöllisiä, teknisiä, taiteellisia ja teoreettisia kysymyksiä. Lopputyösuunnitelman rakenne ja laatiminen.
Sisältö: Laadullisen tutkimuksen kirjallisuuteen tutustuminen, lopputyötä koskevat säädökset ja määräykset, tavoitteet sekä vaatimukset. Tiedonhankintamenetelmät. Kirjallisen lopputyösuunnitelman ja toteutusaikataulun laatiminen sekä esittäminen. Etenemisen raportointi.
Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät (mind map, kirjoitusohjeet -moniste, tiedonhaku sekä sisällysluettelon, aikataulun sekä lopputyösuunnitelman laatiminen)
Opettaja: Dessie Sevelius
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08116 Keramiikan ja lasin tutkimusohjaus 2 ov (pakollinen) + Keramiikan (080117) tai lasin (08118) tutkimus 4 ov (valinnainen)

Aika: sl + kl pe klo 9 - 12, alkaen 20.9.
Paikka: 7051
Tavoite: Keramiikka- ja lasituotannossa käytettävien raaka-aineiden ja materiaalien tuntemuksen syventäminen omassa työskentelyssä. Erilaisten tutkimuksellisten näkökulmien esittely ja itsenäisen materiaalitutkimuksen suorittaminen sekä oman tutkimustyön raportointi ja esittely.
Sisältö: Ajankohtaiset materiaalitutkimukseen liittyvät aiheet.
Opetus- ja työmuodot: Seminaarityöskentely, alustukset, itseopiskelu, tiedonhankinta, tutkimusraportti.
Vastuuopettaja: Airi Hortling ja Raija Siikamäki
Arviointi: Arvosana 1-5

08071 Keramiikka- ja lasisuunnittelun teoria ja historia 2 ov (pakollinen)

Aika: sl ke klo 9-12, alkaen 20.9
Paikka: 7051
Tavoite: Syventää tietämystä keramiikka- ja lasitaiteen historiallisesta kehityksestä. Virittää tutkimusintressiä ja herättää mielenkiintoa alan teoreettiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Esitellään alaan liittyviä ajankohtaisilmiöitä.
Sisältö: Taidekeramiikan historia: Studio-Pottery -liike, Amerikan ekspressionismi, nykykeramiikka. Lasitaiteen kiinnostavat historialliset ilmiöt, moderni lasitaide.
Opetus- ja työmuodot: Seminaarityöskentely, kirjallisuusesseet ja -esitelmät. Tiedonhaku lopputyötä varten.
Opettaja: Helena Leppänen
Suoritusmuodot: Harjoitustyöt
Arviointi: Arvosana 1-5

Osaamisalue B (Keramiikka- ja lasiMUOTOILU) Tuotemuotoiluun ja studiotuotantoon suuntautuvat opinnot 24 ov (vaihtoehtoinen Taiteelliseen työskentelyyn suuntautuvien opintojen kanssa)

Tavoite: Opiskelijat tuntevat ja soveltavat tuotesuunnittelun menetelmiä siten että pystyvät itsenäiseen luovaan tuote ja konseptisuunnitteluun. Opiskelijat tuntevat teolliseen tuotan-toon ja studiotuotantoon liittyvät yritystoiminnan perusteet ja ymmärtävät muotoilun yhteyden design managementiin, brandisuunnitteluun ja muotoiluyrityksen strategiseen suunnitteluun.
Sisältö: Seminaarityöskentelyssä käsitellään tuotesuunnittelun teorian ja käytännön analyysejä sekä suunnittelu- ja optimointimenetelmiä. Opiskelijan tietoutta tuotesuunnittelun menetelmistä ja esitystekniikoista syvennetään. Käsitellään valmistuksen ja markkinoinnin rajoitukset teollisessa ja studiotuotannossa. Opintoihin liittyy vähintään yksi laaja pakolli-nen tuotesuunnitteluprojekti osana yhteisiä opintoja.

08114 Muotoiluprojekti 8 ov

Aikataulu: Projektien seuranta järjestetään erikseen sovittuna ajankohtana (kts. Ammatillisen suuntautumi-sen ja projektien ohjaus)
Tavoite: Itsenäisen projektin toteuttaminen muotoilun alueelta. Projektisuunnitelman laatiminen. Opiskelijan osaamisalueen teoriatietojen ja taitojen vahvistaminen käytännön sovellutuksen ja tekemisen avulla. Projekti-työskentelyn taitojen kehittäminen ja soveltaminen.
Sisältö: Projektisuunnitelman mukainen työskentely ja kritiikkitilaisuuksiin osallistuminen. Kirjallinen projekti-raportti. Työskentelyssä pyritään ratkaisemaan ammatillisesti ajankohtaisia ongelmia.
Arviointi: Arvosana 1-5

Pakolliset sivuaineopinnot 15 ov

Sivuaineopinnot tukevat opiskelijoiden suuntautumista ja yksilöllisiä tarpeita sekä tekevät tutkinnosta mah-dollisimman monipuolisen. Sivuainekokonaisuuksia suositellaan valittavan mm. teollisen muotoilun osastolta (kts. opintotoimiston sivuainekokonaisuuksien julkaisu ) sekä JOO-sopimuksen piiriin kuuluvista pääkaupunkiseudun korkeakouluista (lisätietoja osastonjohtajalta tai amanuenssilta). Kullekin opiskelijalle sopivimmasta sivuainekokonaisuudesta tulee keskustella ammatillisen suuntautumisen ohjauksen (kuvaus myöhemmin tekstissä) yhteydessä osaston opetushenkilökunnan kanssa.

08119 Ammatillisen suuntautumisen ja projektien ohjaus 1 ov

Aika: sl + kl ma klo 13 - 17, alkaen 16.9.
Paikka: 4. krs, luentotila
Tavoite: Opintojaksolla on tapaamisia, joissa keskustellaan projektien etenemisestä, ongelmakohdista ja sivuaineopintojen mahdollisuuksista tukea kunkin opiskelijan tutkinnon profiloitumista. Vuorovaikutustaitojen parantaminen ja oman osaamisen kuvaaminen sekä profilointi.
Sisältö: Rakentavat palautekeskustelut säännöllisten tapaamisten yhteydessä.
Opetus- ja työmuodot: Projektien seurantatapaamiset ja keskustelut.
Opettaja: Tapio Yli-Viikari
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Osaamisalue C (Keramiikka- ja lasiTAIDE)

Taiteelliseen työskentelyyn suuntautuvat opinnot 24 ov (vaihtoehtoinen Tuotemuo-toiluun ja studiotuotantoon suuntautuvien opintojen kanssa)

08113 Taideprojekti 8 ov

Aikataulu: Projektien seuranta järjestetään erikseen sovittuna ajankohtana (kts. Ammatillisen suuntautumisen ja projektien ohjaus)
Tavoite: Itsenäisen projektin toteuttaminen taiteen alueelta. Projektisuunnitelman laatiminen. Opiskelijan osaamisalueen teoriatietojen ja taitojen vahvistaminen käytännön sovellutuksen ja tekemisen avulla. Projektityöskentelyn taitojen kehittäminen ja soveltaminen.
Sisältö: Projektisuunnitelman mukainen työskentely ja kritiikkitilaisuuksiin osallistuminen. Kirjallinen projektiraportti. Työskentelyssä pyritään ratkaisemaan ammatillisesti ajankohtaisia ongelmia.
Arviointi: Arvosana 1-5

Pakolliset sivuaineopinnot 15 ov

Sivuaineopinnot tukevat opiskelijoiden suuntautumista ja yksilöllisiä tarpeita sekä tekevät tutkinnosta mahdollisimman monipuolisen. Sivuainekokonaisuuksia suositellaan valittavan mm. taideosastolta (kts. opintotoimiston sivuainekokonaisuuksien julkaisu) sekä JOO-sopimuksen piiriin kuuluvista pääkaupunkiseudun korkeakouluista (lisätietoja osastonjohtajalta tai amanuenssilta). Kullekin opiskelijalle sopivimmasta sivuainekokonaisuudesta tulee keskustella ammatillisen suuntautumisen ohjauksen (kuvaus myöhemmin tekstissä) yhteydessä osaston opetushenkilökunnan kanssa.

08119 Ammatillisen suuntautumisen ja projektien ohjaus 1 ov (kts. tarkemmat tiedot yllä)

Tavoite: Opintojaksolla on tapaamisia, joissa keskustellaan projektien etenemisestä, ongelmakohdista ja sivuaineopintojen mahdollisuuksista tukea kunkin opiskelijan tutkinnon profiloitumista. Vuorovaikutustaitojen parantaminen ja oman osaamisen kuvaaminen sekä profilointi.
Sisältö: Rakentavat palautekeskustelut säännöllisten tapaamisten yhteydessä.

Muotoiluosastojen yhteiset opinnot 8 ov (pakollinen)

Tuotteiden ja esineiden muotoilun ja suunnittelun käytännön kannalta nähtynä perinteinen osastojen ja niiden osaamisalueiden välinen jako on vanhentumassa. Suunnittelijat ja muotoilijat j outuvat, muotoiluprojektien monimutkaisuuden vuoksi, etsimään uudenlaisia yhteistyön tapoja. Aiemmin rinnakkaisten ammattien rajat hämärtyvät kuvien ja esineiden, kuvauksen ja todellisuuden, tapahtuman ja ikuisuuden sekoittuessa toisiinsa. Tämän vuoksi nykyisten muotoilu- ja suunnitteluosastojen osaaminen muuttuu yhä enemmän perinteiset osaamisalueiden rajat ylittäväksi.

Muotoiluosastojen yhteisissä opinnoissa "materiaalisen kulttuurin" -käsite nousee kuvaamaan kokemusta tämänhetkisen ammattimuotoilijan tai suunnittelijan toiminnasta.
Materiaalinen kulttuuri on esineen kulttuurinen kenttä, kaikki meitä ympäröivä aineellinen. Muotoilussa ja suunnittelussa se viittaa pikemminkin kulutukseen kuin esineen käyttöön tai toimintaan. Se kuvastaa ihmisen esinesuhdetta kokonaisuudessaan, mitä ihmiset esineiden kanssa tekevät, miksi niitä ostetaan ja miten muoto, ja muoti, vaikuttavat niiden tuottamiseen, koko arjen sosiaalista konstruointia.

Omaksumalla "materiaalisen kulttuurin" käsite on mahdollista:
-tunnistaa, kehittää ja arvioida kulttuurisesti relevantteja projekteja ja projektikonsepteja
-jakaa tietoa, jonka avulla yhteistyötä voidaan tehdä

Muotoiluosastojen yhteiset opinnot painottavat lisäksi ideoiden roolia sekä nostavat esiin konseptin merkityksen suunnitteluprosessissa ja sen suhteen sekä mielikuvitukseen että asioita koskevien ideoiden välitykseen.

06021 COMMA 2 ov (pakollinen)

Aikataulu: aloitus ma 2.9.2002 klo 10. Klo 12 korkeakoulun avajaiset ja n. klo 13 Comma jatkuu SAMPO-salissa. Kurssin ajankohta 2.-13.9. kts. tarkempi ohjelma ilmoitustaululta.
Tavoitteet: Vauhdittaa ja lähentää eri koulutusohjelmien MA-opintoja ja saattaa designosastojen opiskelijat yhteen sekä kehittää opiskelijoiden valmiuksia tiimityöskentelyyn, konseptuaaliseen ja analyyttiseen ajatteluun. Tavoite on myös auttaa ajattelemaan muotoilua laajemmissa yhteyksissä ja hahmottamaan niitä nopeita muutoksia, joita tapahtuu opiskelussa ja ammattikäytännöissä. Kurssilla luodaan perusta välittömästi kurssin jälkeen alkaville designosastojen välisille yhteistyöprojekteille. Lisäksi opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat Director -ohjelmaan suunnittelu- ja presentaatiovälineenä.
Sisällöt: Opiskelijat harjoittelevat erilaisia tiedonkeruu- ja havainnointimenetelmiä, laativat yhteisen toimek-siannon mukaisen konseptin. Konsepti visualisoidaan ja esitetään Director -ohjelman avulla.

06022 Yhteistyöprojekti 2 ov (pakollinen)

Aikataulu: aloitus välittömästi Comman jälkeen, esittely 13.9. välitsekkaus 15.11. ja loppuraportointi & esittely 12.12. klo 13-18
Tavoitteet: Tukea analyyttista ja konseptuaalista ajattelua, kehittää muotoilukonseptin käsitteeseen liittyviä menetelmiä, kehittää prosessiorientoituvaa työskentelytapaa, yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Sisältö: Muotoiluosastojen opiskelijat muodostavat työryhmiä, jotka työskentelevät itsenäisesti yritysyhteistyöprojektien kanssa. Projektien vetäjinä toimivat osastojen professorit ja tutorit, joiden kanssa on säännölliset tapaamiset. Projektityössä käytetään sähköistä oppimisympäristöä FLE:ta (future learning environment)

06023 Teoreettinen ja konseptuaalinen seminaarit I: 4 E -muotoilu 1 ov (pakollinen)

Aikataulu: vko 46/2002
Tavoitteet: Soveltaa kestävän kehityksen periaatteet sisältävä 4E-muotoilun (ekologia, ekonomia, etiikka, estetiikka) konsepti omaan tuotesuunnitteluprosessiin.
Sisältö: 4E-muotoilun periaatteet huomioonottava tuotesuunnitteluprojekti (sovelletaan comma-projektiin). Tietolähteenä 4E-muotoilu www -sivut, joiden sisältöjä mm. kestävä kehitys, ekotehokkuus, elinkaariajattelu ja -arviointi, materiaalitehokkuus, materiaalitietoutta, 4E-muotoilun työkalut, eettinen tuotanto, kuluttajatietoa ja ympäristömarkkinointi.

06007 Lopputyöseminaari I 1 ov (pakollinen)

Aika: 7.-10.1.2003 (ti-pe)
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Tavoite: Seminaarin tavoitteena on saada osallistujat hahmottamaan lopputyön aiheita, tavoitteita ja suoritusta. Opintojakso kehittää lopputyön tekemisessä tarvittavia käytännön taitoja, tietoja ja vaatimuksia.
Sisältö: Seminaarissa käsiteltäviä aiheita ovat mm lopputyön aiheen valinta, ongelmanasettelu, rakenne ja suunnittelu, lopputyön tekeminen prosessina, työn aikataulutus, tiedon hankinta ja lähdekritiikki, dokumentointi ja raportin laatiminen. Lopputyön graafinen ulkoasu ja suullinen esitystaito. Korkeakoulun / osastojen lopputyöohjeet.
Opetus- ja työmuodot: Lopputyösuunnitelman esittely ja hyväksyminen sekä harjoitustyöt.
Opettaja: Muotoiluosastojen opettajat
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

06024 Teoreettinen ja konseptuaalinen seminaari II : Teoreettinen viitekehys 1 ov (pakollinen)

Aikataulu: vko 8 (kl 2003)
Tavoitteet: Perehdyttää osallistujat oman lopputyön kannalta keskeisiin teoreettisiin ja käsitteellisiin mahdollisuuksiin ja lähteisiin.
Sisältö: Muotoiluosastojen opettajat ja ulkopuoliset asiantuntijat luennoivat muotoilussa käytettävistä teoriakehyksistä ja käsitteistä sekä käsitteenmuodostuksesta. Kurssi kattaa keskeisten oppiaineiden tärkeimmät perinteet ja kuvaa, miten niitä on hyödynnetty muotoilussa ja muotoilun tutkimuksessa. Näitä oppiaineita ovat taidehistorian lisäksi yhteiskuntatieteet, ergonomia ja tekniset tieteet.

08039 Lopputyöseminaari II 1 ov (pakollinen)

Aika: kts. osaston oma aikataulu
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Tavoite: Toisena lukuvuotena opiskelijat osallistuvat lopputyöseminaari II:een. Seminaarin tavoitteena on auttaa osallistujia lopputyön aiheen tarkentamisessa, suunnittelussa ja tavoitteiden saavuttamisessa.
Sisältö: Lopputyöseminaari II suoritetaan osallistumalla seminaarityöskentelyyn. Seminaarissa esitetään lopputyösuunnitelma. Suunnitelman esittely antaa osallistujille valmiuden valmistella ja analysoida laajoja produktioita. Työvälineenä sähköinen oppimisympäristö FLE. Lopputyöseminaariin sisältyy muotoiluosasto-jen kolmen lopputyöesittelyn seuraaminen ja raportointi.
Opettaja: Mirja Niemelä
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

08040 Lopputyö 20 ov (pakollinen)

Tavoite: Harjaannuttaa opiskelija tietojen ja taitojen kriittiseen soveltamiseen. Valmentaa opiskelijaa itsenäiseen taiteelliseen ja/tai tieteelliseen työskentelyyn keramiikka- ja lasisuunnitteluun liittyvissä taiteellisissa, tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä sekä kehittää opiskelijan suullista ja kirjallista esitystaitoa.
Sisältö: Lopputyön aihe valitaan opiskelijan osaamisalueen mukaisesti. Lopputyösuunnitelma valmistellaan lopputyöseminaarin yhteydessä ja suunnitelman hyväksyy koulutusohjelman professori. Opiskelija toteuttaa lopputyösuunnitelmansa. Lopputyö on opinnäyte, joka voi olla taiteellinen projekti, näyttely ja kirjallinen do-kumentointiosa tai pelkästään tieteellinen tutkielma. Lopputyölle määrätään ohjaaja ja kaksi tarkastajaa, jotka arvioivat työn tarkastus- ja esittelytilaisuudessa sekä antavat työstä kirjallisen lausunnon. Katso lisäksi erillinen lopputyöohje.

 


 

SYKSYN 2002 PERUSTUTKINTOJEN AIKATAULU

HUOM! AIKATAULU ON SUUNNITELTU TIUKAKSI, JOTEN NOUDATA SITÄ, JOS AIOT VALMISTUA JOULUNA 2002 !

Välipubliikki on 18.10.2002 klo 13.00. Jos ajattelet valmistuvasi tuolloin, käy sopimassa aikataulusta opintojen alkaessa osaston amanuenssin kanssa.

 
Vko

 
Päivä

 
Työvaihe

Osallistujat,
ketä koskee


 
40   Jätettävä lopputyöstä luonnos osaston professorille.
 
  MA
42 14.10. Lopputyökirjat jätettävä
täysin valmiina!
Lopputöiden
ohjaajat
 
42 18.10 VÄLIPUBLIIKKI (opintosuoritukset oltava n. 1 kk ennen)
 
  BA
44 28.10. Portfolio jätettävä
täysin valmiina
 
  MA
44 6.11. Lopputyöesittelyt.
Näyttelyaikaa varattaessa
huomioitava esittelyaika!
Arvioitsijat,
muu yleisö
 
  BA
45 20.11. Portfolioiden esittelytilaisuus
/ -tilaisuudet
Portfolioiden käsittely
Arvosanaesitykset
Portfolioryhmä,
muu yleisö
 
  MA
46 15.11. Arvioitsijoiden kirjalliset lausunnot
jätettävä amanuenssille
Arvioitsijat
amanuenssi
 
  BA / MA
47 19.11. Arvostelukokous
Arvosanat
Lopputyöpöytäkirjat
Arvosteluryhmä
 
Amanuenssi
 
  BA / MA
47 22.11. Kaikki dokumentit
opintotoimistoon
Amanuenssi
 
50 13.12. Päättäjäiset,
publiikki
Kaikki

 


 

KEVÄÄN 2003 PERUSTUTKINTOJEN AIKATAULU

HUOM! AIKATAULU ON SUUNNITELTU TIUKAKSI, JOTEN NOUDATA SITÄ, JOS AIOT VALMISTUA KEVÄÄLLÄ 2003 !

Välipubliikki on 21.3.2003 klo 13.00. Jos ajattelet valmistuvasi tuolloin, käy sopimassa aikataulusta opintojen alkaessa osaston amanuenssin kanssa.

 
Vko

 
Päivä

 
Työvaihe

Osallistujat,
ketä koskee


 
9   Jätettävä lopputyöstä luonnos osaston professorille.
 
  MA
11 14.3. Lopputyökirjat jätettävä
täysin valmiina!
Lopputöiden
ohjaajat
 
12 21.3. VÄLIPUBLIIKKI (opintosuoritukset oltava n. 1 kk ennen)
 
  BA
14 4.4. Portfolio jätettävä
täysin valmiina
 
  MA
15 10.4. Lopputyöesittelyt.
Näyttelyaikaa varattaessa
huomioitava esittelyaika!
Arvioitsijat,
muu yleisö
 
  BA
16 16.4. Portfolioiden esittelytilaisuus
/ -tilaisuudet
Portfolioiden käsittely
Arvosanaesitykset
Portfolioryhmä,
muu yleisö
 
  MA
17 25.4. Arvioitsijoiden kirjalliset lausunnot
jätettävä amanuenssille
Arvioitsijat
amanuenssi
 
  BA / MA
18 2.5. Arvostelukokous
Arvosanat
Lopputyöpöytäkirjat
Arvosteluryhmä
 
Amanuenssi
 
  BA / MA
19 9.5. Kaikki dokumentit
opintotoimistoon
Amanuenssi
 
21 23.5. Päättäjäiset,
publiikki
Kaikki

 


 

SYKSY 2002
Opetus alkaa viikolla 36

II vuosikurssi

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Klo 9-12 Esinesuunnittelu
alkaen 2.9.
Nathalie Lah-
denmäki

7051
Valinnaiset taide- /
muotoiluopinnot
kts. Taideopintojen
opetusohjelma ilm.
taululta tai netistä
Taiteen tekeminen
ja prosessointi

alkaen 18.9.
Tapio Yli-Viikari,
Pekka Paikkari ja
Kazushi Nakada

4. krs. luentotila
Keramiikan mate-
riaalit II
alk. 5.9.
Airi Hortling
7044
Valinnaiset tai-
de- / muotoi-
luopinnot
Klo 12-13          
Klo 13-15 Esinesuunnittelu
jatkuu
  Vierailuluennot
Ajankohdat ilmoi-
tetaan ilmoitustau-
lulla tarkemmin
7051
Muottitekniikat II
(ohjaus)
Nathalie Lahden-
mäki, Matti Sorsa
15.10.alkaen
Lasin valmistus-
tekniikat

alkaen 6.9.
Kazushi Nakada
Lasipaja
Klo 15-17   Taidehistoria I
klo 15-17
alkaen 10.9.
ls, 8. krs
Opintojen ohjaus
alkaen 11.9.
osaston virkaopet-
tajat ja assistentit

7051
   

Valokuvaus Rauno Träskelin keväällä 2003
CAD perusteet syksyn vihreällä viikolla 46

Kaikille vuosikursseille II-III yhteinen portfolio-ohjaustapaaminen 2.10. klo 13-15 luokassa 7051

 


 

SYKSY 2002
Opetus alkaa viikolla 36

III vuosikurssi

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Klo 9-12 Valinnaiset taide-
/ muotoiluopinnot
Valinnaiset taide-
/ muotoiluopinnot
Taidehistoria II
klo 8.30-10.00
alkaen 11.9.
ls. 8. krs
  Valinnaiset tai-
de- / muotoi-
luopinnot
Klo 12-13          
Klo 13-15   Tuotefilosofia ja
kulttuurihistoria

alkaen 17.9.
Tapio Yli-Viikari
4. krs. luentotila
Vierailuluennot
Ajankohdat ilmoi-
tetaan ilmoitustau-
lulla tarkemmin
7051
Keramiikan mate-
riaali-
tutkimus
alkaen
5.9.
Airi Hortling
7044
 
Klo 15-17   Projektit
10.9 alkaen
osaston virka-
opettajat

7051
Opintojen ohjaus
alkaen 11.9.
7051
osaston virkaopet-
tajat ja assistentit
Yleinen keramiikan
materiaalien ohja-
us /konsultointi

Airi Hortling
 

Kaikille vuosikursseille II-III yhteinen portfolio-ohjaustapaaminen 2.10. klo 13-15 luokassa 7051
Ensimmäinen portfolioesittely -tilaisuus 18.9. klo 13-15 luokassa 7051. Portfolion jättöpäivä 9.9.2002.

 


 

SYKSY 2002

MA-opinnot

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Klo 9-12 Metodiseminaari /
Lopputyöseminaari

(MA 2) vuoroviikoin
alkaen 16.9.
Dessie Sevelius
7044
Valinnaiset taide-
/muotoiluopinnot
Keramiikka- ja
lasisuunnittelun
teoria ja historia

alkaen 18.9.
Helena Leppänen
7051
Valinnaiset taide-
/muotoiluopinnot
Keramiikan ja
lasin tutkimusoh-
jaus

alkaen 20.9.
Airi Hortling ja
Raija Siikamäki

7051
Klo 12-13          
Klo 13-17 Ammatillinen suun-
tautuminen ja pro-
jektiohjaus / taide

alkaen 16.9.
Tapio Yli-Viikari
4. krs. luentotila
Lopputyöseminaari
(jatko) ensimmäi-
nen tapaaminen 3.9
klo 13
Mirja Niemelä
7051
     
Klo 15-17     Opintojen ohjaus
alkaen 11.9.
7051
osaston virka-
opettajat ja as-
sistentit