WARINOWSKI-KALLIO, Tea

KUVASTA KASVATUKSEEN. ANNIKKI AROLA-ANTTILAN TYÖELÄMÄNKAAREN KUVAUS

Lopputyö 23.3.1994

Kuvasta kasvatukseen on kuvaus Annikki Arola-Anttilan työn kehitysvaiheista kuvaamataidonopettajana. Menetelmänä olen käyttänyt teemahaastattelua sekä keskustelua. Aineistoa kertyi myös kirjallisuuslähteistä, joita referoin. Ensimmäisessä varsinaisessa luvussa (luku 2) esittelen Arola- Anttilan henkilötaustaa, perhettä, koulu- ja opiskeluvuosia. Luku 3 käsittelee opettajantyön vaiheita, opetuksen tavoitteiden ja sisällön kehittymistä sekä eräitä Arola- Anttilan opettajantyöhön vaikuttaneita yhteiskunnallisia tekijöitä, kuten sodanjälkeisen yhteiskunnan rakennemuutosta, taideteollisuuden nousua 1950-luvulla, joukkotiedotuksen lisääntymistä ja poliittisesti kiihkeää 1960-lukua. Annikki Arola-Anttilan opettajantyö alkaa vuodesta 1945 ja päättyy 1977. Hän opetti ensimmäiset kahdeksan vuotta Someron yhteiskoulussa keskittyen kuvaamisen opetukseen ja piirtämisen tekniikkaan.

Arola-Anttila siirtyi vuonna 1953 Helsingin II lyseoon, poikakouluun ja opetti siellä eläkevuosiin asti. Sommitteluopetuksen kehittäminen ja yhteistyö historian ja matematiikan opettajien kanssa alkoivat alkuvuosina Helsingin II lyseossa. Yhteistyö liittyi taidehistorian opetukseen sekä perspektiivi- ja projektio-opetukseen.

1960-luvulla Annikki Arola-Anttila kiinnostui luovasta ongelmanratkaisusta, joka oli kehittynyt liike-elämän parissa. Siihen liittyi luovan ajattelun kehittäminen, sekä ryhmätyön käyttö. Annikki Arola-Anttila kehitti luovaan ongelmanratkaisuun perustuvan probleemiopetusmenetelmän, jonka tavoitteena oli oppilaiden itsenäinen visuaalinen ajattelu, ajattelun joustavuuden kehittäminen ja erilaisuuden hyväksyntä. Opettajan johtajataidot luovassa, oppilaskeskeisessä opetuksessa nousivat esiin erityisesti 1970-luvulla, jolloin teiniliike aiheutti kuohuntaa kouluissa. Tarvittiin avaraa asennekasvatusta. Arola-Anttila laati ryhmätyönä oppikirjan Ympäristön kuvakieli keskiasteen koulutuksen käyttöön kooten siinä keskeiset kuvalliset perustiedot. Annikki Arola-Anttilan opetus oli edistyksellistä, sille oli ominaista tulevaisuuteen suuntautuminen, ongelmakeskeisyys ja yhteistoiminta - se oli kansalaiskasvatusta.

AINEISTO: 75 tekstisivua, joilla 30 kuvaa
ASIASANAT: Annikki Arola-Anttila, luova ongelmanratkaisu, probleemiopetus, kuvaamataidon historia
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen laitos
MUITA TIETOJA: Ohjaaja Pirkko Pohjakallio