Osasto: Valokuvataiteen osasto

Tekijä: Anttonen Petri

Työn nimi: Ajan kosketus; liikkeen kuvaamisen problematiikan tarkastelua ajan ja tilan rinnastavan kuvausmenetelmän avulla

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Tutkielma avaa uusia näkökulmia liikkeen valokuvaamiseen. Työssä nojaudutaan suoran valokuvauksen perinteeseen, mutta uutta on itse suunniteltu ja rakennettu kuvausmenetelmä, ns. hitaasti liukuva verhosuljin. Tämän menetelmän avulla otetut valokuvat toimivat tutkimuksen aineistolla. Kuvien kautta lähestytään valokuvan ontologisuuteen, paradoksaalisuuteen sekä aikaulottuvuuteen liittyviä kysymyksiä.

Keskeinen tutkimuskysymys on ajan ja liikkeen valokuvaaminen. Liukuvan verhosulkimen avulla otetuissa kuvissa kuvan todellisuusyhteys muuttuu. Menetelmän avulla otettua kuvaa voi tarkastella tavanomaisen valokuvan tapaan, mutta siitä on myös mahdollista lukea esiin uudenlainen aika-ulottuvuus. Erilaisiin kuvankatsomistapoihin liittyy kysymys toisaalta kuvien luonnollisuudesta, toisaalta kuvien sopimuksenvaraisuudesta. Näitä kysymyksiä lähestytään tutkimuksessa semioottisten teorioiden kautta.

Työn valokuva-aineiston jäsennyksen apuna on kolme erityyppistä kuvauksissa käytettyä työskentelytapaa: impulsiivinen, suunnitelmallinen sekä näitä yhdistelevä kuvaustapa. Eri kuvaustapojen erojen tarkasteleminen hahmottaa valokuvan ottajan ja kuvan katsojan välisiä näkökulmaeroja.

Aineistona olevista kuvista muodostuu kolmen valokuvanäyttelyn kokonaisuus, ns. aikatrilogia. Ensimmäinen näyttely Ajan arvoitus oli esillä valokuvagalleria Finnfotossa 1993. Toinen kokonaisuus Ajan kosketus oli esillä valokuvagalleria Laterna Magieassa 1996. Kolmas näyttely Ajan kudos oli esillä valokuvagalleria Hippolytessä 1999.

Tutkielmassa käytetty tutkimusmenetelmä on luonteeltaan hermeneuttinen: kuvaustekniikan kehittäminen ja kuvamateriaali sekä näihin liittyvät päätelmät kietoutuvat työssä lopulta kaikki yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

Aineisto: kuvitettu tutkimusraportti, kolme valokuvanäytteluyä, kuvauksia varten kehitetty kuvausmenetelmä eli ns. Hitaasti liikkuva verhosuljin

Asiasanat: värivalokuvaus, aika, liike, kuvausteksniikka hitaasti liikkuva verhosuljin