9.5.1996
Valokuvataiteen osasto
Harri Antero Laakso
Nystagmus - Silmän Iiikkeestä parametriseen kerrontaan

Nystagmus on kolmiosainen teos, joka koostuu tekstistä, videosta ja valokuvista. Oikeammin se muodostuu osiensa välillisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta.

Tekstiosuus käsittelee silmän Iiikkeen ja kerronnan välistä yhteyttä. Uusia "fysiologisia" katsomisen muotoja vastaavat uudet kuvaamisen ja kertomisen tavat. Postmodernissa "ruumis" nousee esille uudella tavalla, uudenlaisena kokemuksena, mikä pakottaa ajattelemaan esimerkiksi elokuvaa "ruumiillisen dynamiikan kautta". Kuvat eivät ole niinkään esittäviä korvikkeita, kuin ne ovat ruumiiden kaltaisia jäänteitä; muistutuksia esittämiensä asioiden kyvyttömyydestä hävitä kokonaan. Silmän eri liiketyyppien yhteys katkoksellisiin kerronnallisiin muotoihin on voimakas. Paul Virilio puhuu mekaanisen vauhdin huimauksesta (joka on johdettavissa optokineettisen nystagmuksen käsitteeseen), ja pyknoleptisesta katkoksesta. Skitsofreenikoilla poikkeavat silmän seurantaliikkeet yhdistyvät puolestaan poikkeukselliseen kerronnalliseen tyyliin. Tuollaista tyyliä tarkastellaan tekstissa paranoidin illuusion mekaniikkana sekä surrealistien käyttämänä menetelmänä. Toisaalta skitsofreenikon kokemus palautuu elokuvan dynamismeihin esimerkiksi Gilles Deleuzen laatumerkin käsitteen kautta. Kokoavaa nimikettä etsitään David Bordwellin parametrisesta narraatiosta ja erityisesti sen tavasta herätellä tulkintaa vastustavia ja vältteleviä konnotaation haamuja. Roland Barthesin kautta avautuu näkymä tuollaisiin ylityksen paikkoihin, sekä ongelmanasetteluihin, joiden keskiössä ovat kuva, elokuvallisuus ja varsinkin Iiike.

Video-osuus (18 min 53 s) on fragmentaarisesti etenevä parametrinen kertomus. Video koostuu monentyyppisestä filmi- ja videomateriaalista, ja käsittelee havaitsemista, kerrontaa, aikaa, muistia ja liikettä.

Valokuvaosuuden muodostavat 31 mustavalkovedosta, joista rakentuu 8 "sarjaa". Sen lisäksi, että kuvat välittävät video-osuuteen, ja tekstissä esiintyvän kerronnallisiin luokituksiin, ne ovat varsinkin tekijän pojan kuvien kautta heijastuva näkemys eri sukupolvista, ajasta sekä erilailla välittyneistä ihmisen kuvaamisen tavoista. Ne käsittelevät myös still-kuvan ja Iiikkuvan kuvan välista suhdetta.

Aineisto: Tekstiosuus, VHS-videonauha, 31 diakuvaa.
Asiasanat: Parametrinen kerronta, silmän Iiike, valokuva, elokuvateoria.