RYYNÄNEN, Sirpa

PANKKITOIMIHENKILÖIDEN VIRKA-ASUT

Lopputyö 24. 3. 1993

Lopputyöni aiheena oli suunnitella virka-asu -mallisto naispuoleisille pankkitoimihenkilöille.

Lopputyöni koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsittelen kirjallisen tiedon pohjalta suomalaista työvaateteollisuutta, pankkien historiaa ja tehtäviä, virkapuvun käsitettä ja suomalaisen siviilivirkapuvun historiaa. Pankkitoimihenkilöiden toimenkuvaa käsittelen 1960-luvulta nykypäivään eli ne vuosikymmenet, jolloin ala on naisvaltaistunut yhä enemmän.

Toisessa osassa käsittelen tutkimusta, jonka tein pankkitoimihenkilöille kyselykaavakkeella. Tutkimuksessa tiedustelin taustatietoja, työtehtäviä, työasentoja, mielipiteitä nykyisestä virka-asusta ja toiveita uuden virka-asun suhteen. Mietin asioita, jotka tulisi ottaa mallistoa suunnitellessa huomioon. Näitä olivat mm. materiaalit, lämpöviihtyvyys, työasennot. Malliston suunnittelun, kaavoituksen ja valmistuksen olen käsitellyt luonnostelusta mallikappaleiden teolliseen valmistukseen. Testasin mallistooni käyttämät kankaat laitoksemme laboratoriossa, koska virka-asuihin käytettävien kankaiden on täytettävä tiettyjä laatuvaatimuksia.

Lopputyöni kolmannen osan mallisto-osuus koostuu luonnoksista, piirustuksista, valokuvista, kangasnäytteistä, mallipiirroksista ja mallien valmistuksen työnhintatiedoista.

AINEISTO: kyselytutkimus, kirjat, lehdet, haastattelut
ASIASANAT: pankkitoimihenkilö, virka-asu, työvaateteollisuus
SÄILYTYSPAIKKA: Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitos