TORKKI, Kaisa

SAVIRIIMUSTELIJAT - REGGIO EMILIAN KASVATUSFILOSOFIAN SOVELTAMISESTA

Lopputyö 24.3.1994

Lopputyöni käsittelee Reggio Emilian kasvatusfilosofian soveltamista suomalaisessa leikkikoulussa. Pyrkimyksenäni on teoreettisen tiedon konkretisointi ja teorian ja käytännön yhteyksien löytäminen. Työssäni on kolme tasoa, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Ensimmäiseksi jäsennän Reggio Emilian kasvatusfilosofiasta ydinkysymyksiä, joiksi seuloontuivat projektityöskentely, tutkiva pedagogiikka, käsitys lapsen oppimistavoista, muuttumisen oivaltaminen osaksi pedagogiikkaa, oppi-isien merkitys, koulujen ja opettajan työn organisointi, dokumentointi työn kehittämisen välineenä sekä ilon sisältyminen työskentelyyn. Jäsentämisessä olen luokitellut ja järjestellyt tietoja sekä etsinyt sisäisiä yhteyksiä Reggio Emiliasta kertovasta aineistosta, jonka muodostavat aiheesta julkaistu kirjallisuus sekä runsas määrä luentoja erilaisista Reggio Emiliaa käsittelevistä seminaareista. Tämä osa on lähtökohtana ja suuntana työni toisille osille.

Toiseksi kuvailen soveltamista yhteisöllisellä ja organisatorisella koulutasolla. Esimerkkinäni on espoolainen Lastentalo Eemeli ja Emilia, missä Reggio Emilian kasvatusfilosofiaa pyritään soveltamaan mahdollisimman laajasti ja syvällisesti. Erittelen soveltamisen periaatteita ja toiminnan taustoja: käsitystä lapsesta ja oppimisesta sekä ympäristöä lapsen opettajana. Kuvailen toimintaa esittelemällä lasten toimintamahdollisuuksia ympäröivässä luonnossa, erilaisissa työpajoissa ja muissa tiloissa. Kuvaus perustuu omiin havaintoihini ja keskusteluihin Lastentalo Eemelissä ja Emiliassa.

Kolmanneksi käsittelen soveltamista henkilökohtaisella tasolla, mikä pohjautuu kokemuksiini pienten lasten taideopettajana Lastentalo Eemelissä ja Emiliassa vuoden 1992 alusta kevään 1993 loppuun. Pohdinnoissani lähestyn taidekasvatuksen ja reggiolaisen pedagogiikan rajapintoja sekä taidekasvattajan ja atelieristan työkuvien erilaisuutta. Käsittelen ja pohdin myös työssä koettuja visuaalisia kysymyksiä ja ongelmia, joita ovat riimusteluihin ja esittävyyteen liittyvät kysymykset sekä savityöskentelyn tuomat mahdollisuudet pienille riimustelijoille. Lisäksi kuvailen ja arvioin Lastentalo Eemelissä ja Emiliassa tehtyä savityöskentelyprojektia, jonka aiheena ovat linnat ja jatkossa lintujen talot. Sidon kokemukseni ja pohdintani Reggio Emiliaan hakemalla vastauksia, vertailukohteita ja suuntaviivoja Reggio Emiliasta kertovasta aineistosta ja lähteistä, joihin reggiolaiset luennoissaan viittaavat.

AINEISTO: Kirja 160 s.
ASIASANAT: Taidekasvatus, varhaiskasvatus, Reggio Emilia
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos