Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Pallas - kuvataiteiden maisteriohjelma
Tekijä: Väisänen, Minna
Työn nimi: Matkamuistot - jälkiä liikkeestä maan pinnalla. Taiteilijan rooli julkisen tilan muovaajana.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 57

Tiivistelmä:

Lopputyöni kuvataiteellisessa osassa toteutin helsinkiläisen Pukinmäen aseman alueelle kaksiosaisen taideteoksen "Matkamuistot" ja kirjallisessa osassa esittelen teosprojektin eri vaiheita sekä pohdin siihen liittyviä käytännöllisiä ja teoreettisia kysymyksiä.

Teokseni on syntynyt omasta aloitteestani, ilman tilaajaa. Itsenäisyyden ansiosta pystyin testaamaan projektissa yhteiskunnallisen valveutuneisuuden liittämistä taiteelliseen työskentelyyn. Työhöni liittyy esimerkiksi pohdintoja taiteen paikoista sekä siitä, miten taiteilijalähtöiset teosideat otetaan vastaan eri virastoissa ja toisaalta paikallisten taholta. Lopputyöni onkin pikemminkin prosessi kuin pelkkä julkiseen tilaan toteutettu teos, vaikka teos onkin sen näkyvin jälki.

Lopputyöni kirjallinen osa koostuu kuudesta luvusta ja liiteosiosta. Sen kolme ensimmäistä lukua selvittävät teosideani teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia sekä valitsemani teospaikan erityispiirteitä. Ensimmäisessä luvussa esittelen teosideani taustoja eli esimerkiksi halua tuottaa taidetta lähiötilaan - pois galleria- ja museoympäristöstä. Tähän teemaan liittyen esittelen toisessa luvussa lyhyesti paikkasidonnaisuuden käsitteen ja paikkasidonnaisen taiteen kehitysvaiheita etenkin yhdysvaltalaisten Miwon Kwonin ja Rosalyn Deutschen teorioiden pohjalta. Kolmannessa luvussa selvitän vielä teokseni pystytyspaikan luonnetta ja kehitystä liikenteen ja kaavoituksen näkökulmasta.

Kirjalliseni kahdessa seuraavassa luvussa esittelen teosideani kehittymistä ja teosprosessin käytännön vaiheita; neljännessä luvussa esittelen kolme työskentelyyni vaikuttanutta taiteilijaa/taiteilijaryhmää ja viidennessä teosideaa ja sen kehittymistä. Viidennen luvun lopuksi käyn vielä lyhyesti läpi teoksen pystyttämiseen vaadittua lupa- ja tiedonhankintaprosessia sekä teokseen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Kuudennessa luvussa pohdin teoksen suhdetta tekopaikkaansa, sen elämää alueella ja erityisesti sen suhdetta taiteen paikkasidonnaisuuteen. Koska teosta on sen ripustamisen jälkeen turmeltu, esittelen tässä yhteydessä lyhyesti myös sen ulkomuodossa tapahtuneita muutoksia. Kirjallisen työn loppuun olen koonnut muutamia teosprosessiin liittyviä asiapapereita sekä kuvia valmiista teoksesta.

Aineisto: kierresidottu kirja
Asiasanat: paikkasidonnainen taide, paikkasidonnaisuus, kaupunkitaide, ympäristötaide, kierrätystaide, taide ja liikenne, Kwon, Deutsche
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Visuaalisen kulttuurin osasto
Salassapitoaika päättyy: