PYÖTSIÄ, Airi

KATUTILAN SUUNNITTELU

Lopputyö 3. 3. 1993

Lopputyössäni olen perehtynyt katutilan kalustamiseen vaikuttaviin tekijöihin ja ideoinut erilaisia katutiloja, joihin liittyy toimintana katukahvila ja oleskelu- ja virkistymispaikka.

Kirjallisessa osassa kerrotaan kaupunkitilassa vaikuttavista eri tekijöistä, jotka yhdessä muo- dostavat ihmisen havaitseman kaupunkikuvan perusolemuksen. Lähtökohtana on kaupungin perushahmo: asemakaava. Asemakaava vaikuttaa siihen, minkälaisia ja minkä muotoisia tiloja ja kulkuväyliä kaupunkiin muodostuu.

Seuraavana esitellään kaupunkitilan fyysisiä puitteita: kadun pintaa, pystypintoja, kadun irrallisia elementtejä ja niiden vaikutusta tilan luonteeseen. Kaupungit tiivistyvät esim. tonttimaan puutteen vuoksi. Tiiviimpi kaupunki koetaan usein kaupunkikuvaltaan elävämmäksi ja rikkaammaksi. Valmiita kaupunkitiloja, joissa on jo perustekijät olemassa, voidaan tiivistää rakennelmien, istutusten, kadunkalusteiden ja muiden irrallisten elementtien avulla. Tällöin saadaan aikaan yhtenäistävä ja kaupunkikuvaa rikastuttava vaikutelma.

Ihmisen suhde ympäristöön ja hänen käyttäytymisensä kaupunkitilassa vaikuttavat myös suunnitteluun. Ympäristön oikealla suunnittelulla voidaan vaikuttaa ihmisten mielialoihin ja käyttäytymiseen, esimerkiksi aktivoimalla ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla.

Lopputyöni suunnitteluosuudessa olen ideoinut Mikonkadulle kokonaissuunnitelman, jossa olen esittänyt tiloja erilaisille toiminnoille.

AINEISTO: kirjallinen osa 40 s + liitteet, suunnitelmapiirustukset
ASIASANAT: katutila
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos