Pvm: 28.04.1999

Osasto: Teollisen muotoilun osasto

Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu

Tekijä: Viippola Irina Ilona

Työn nimi: European design an image issues for Nissan : today and tomorrow

 

Irina Viippolan lopputyön pohjana on tutkimusprojekti, joka tehtiin International Design Business Management (IDBM) -ohjelman alaisuudessa 1.6.1998 - 31.1.1999. IDBM -ohjelma on Helsingin Kauppakorkeakoulun (HKKK), Taideteollisen Korkeakoulun (TAIK) ja Teknillisen Korkeakoulun (TKK) yhteinen opetus- ja tutkimusohjelma. Projektiryhmään kuului Irina Viippolan lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija Toni Karjalainen (HKKK). Professori Jukka Ranta (TKK)

toimi projektin vetäjänä, ja Markku Salimäki (HKKK) neuvonantajana. Tutkimusprojektin toimeksiantaja oli Nissan Design Europe GmbH.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää ja kartoittaa eurooppalaiseen tuote- ja automuotoiltuun vaikuttavia tekijöitä. Päämääränä oli tuottaa automuotoilua ja elämäntyylisuuntauksia käsitteleviä skenaarioita valituissa Euroopan maissa. Viisi maata, Suomi, Ruotsi, Italia, Saksa ja Ranska, valittiin tarkemman tarkastelun kohteeksi.

Irina Viippolan lopputyö sisältää analyysin ja johtopäätökset kerätystä materiaalista sekä varsinaisen toimeksiantajalle suunnatun englanninkielisen loppuraportin (CD- ROM)ja sen suunnittelun.

Tutkimuksen loppuraportti koostuu viidestä osasta. Ensimmäinen osa on tutkielma viiden valitun Euroopan maan historiasta ja kulttuurista. Toinen osa on tiivistelmä kohdemaissa suoritettujen asiantuntija haastatteluiden materiaalista. Kolmas osa on

teoreettinen tutkimus kuluttajien arvoista ja tuotehavainnoista viidessä kohdemaassa automuotoilun kannalta. Tämä osa pohjautuu Toni Karjalaisen HKKK:lle tekemään lopputyöhön. Neljäs osa tuo esille autovalmistajan brandin rakentamiseen liittyviä ongelmia ja tarkastelee Nissanin imagoa kussakin kohdemaassa. Viides osa esittää auton tulevaisuuden rooliin ja asemaan liittyvät kolme skenaariota sekä visuaalisesti että kirjallisesti. Skenaarioissa tiivistyvät kaikki tutkimuksen aikana koottu materiaali ja niistä vedetyt johtopäätökset.

Osat yksi, kaksi ja viisi on koostanut Irina Viippola, osat kolme ja neljä Toni Karjalainen. Cd-romin käsikirjoitus ja käyttöliittymän suunnittelu on ollut kokonaisuudessaan Irina Viippolan vastuulla. CD-ROM raportin suunnittelu oli tärkeä osa projektia, koska raportti , toimii välittäjänä tutkimuksen käyttäjän ja tutkimusmateriaalin välillä.

 

Aineisto: CD-Romja kirjallinen esittelyvihko

Asiasanat: skenaario rakentaminen, imago, Nissan, automuotoilu, IDBM-ohjelma