Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Uusitalo, Ari
Työn nimi: Tuotemuotoilun tavoitteenasettelu liikkuvia työkoneita valmistavassa yrityksessä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 49

Tiivistelmä:

Lopputyö on kirjallinen raportti metsäkoneita valmistavan Ponsse Oyj:n
tuotemuotoilun tavoitteenasetteluprosessista.

Työn lähtökohtana on ollut selkeyttää tuotemuotoilun tavoitteenasettelua ja tehdä se näkyväksi kaikille tuotekehityksessä mukana oleville osapuolille. Tällä tavoin pyritään parantamaan tuotemuotoiluprojektien onnistumisen todennäköisyyttä, vähentämään sattuman mahdollisuutta ja nopeuttamaan prosessia. Lopputyö keskittyy tarkastelemaan muotoilua yleisen suunnittelun välineenä. Lopputyön ydin on yrityksen asemointitavoitteen tarkastelu ja täsmentäminen esinekulttuurin ja tuotemuotoilun näkökulmasta. Opinnäytteen tavoite on liiikkeenjohdon ja esinekulttuurin näkökulman yhdistäminen.

Lopputyö muodostuu kahdesta osasta; teoriaosasta ja toteutusosasta.

Teoriaosassa käydään läpi kolmesta eri näkökulmasta muotoilun hyödyntämismahdollisuuksia liikkuvia työkoneita valmistavassa yrityksessä. Nämä näkökulmat ovat: tuotemuotoilun vaikutusmahdollisuudet, muotoilu yleisen suunnittelun välineenä sekä muotoilu toimialan ja tuotelajin kehitysvaiheen näkökulmasta. Lisäksi selvitetään skenaariomenetelmän mahdollisuuksia liiketoiminnan, tuotekehityksen ja muotoilun tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksien hahmottamisvälineenä. Lopuksi tarkastellaan koetun Iaadun ja merkkituotteen merkitystä työkonemarkkinoilla, selvitetään markkinoinnin segmentointi- ja asemointikäsitteet ja lopputyön viitekehys.

Toteutusosassa yrityksen profiloitumistavoitteita eli segmentointi- ja asemointitavoitteita tarkastellaan ja täsmennetään esinekulttuurin ja tuotemuotoilun näkökulmasta. Näiden perusteella Iuodaan tuotemuotoilun tavoitteenasettelu; muotoilubrief ja alustava muotoilukonsepti. Lopuksi yrityksen tuotteiden tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia tarkastellaan eri aikajänteillä Iuotujen skenaarioiden ja visualisoinnin avulla.

Koska sanallinen ilmaisu jää esineistä puhuttaessa usein riittämättömäksi ja epätäsmälliseksi kuvilla ja erilaisilla kartoilla on pyritty täsmentämään ja konkretisoimaan sanallista ilmaisua.

Aineisto: Kirja (A 3)
Asiasanat: Teollinen muotoilu, suunnittelu, muotoilujohtaminen, brändit, opinnäytteet
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Teollisen muotoilun osasto
Salassapitoaika päättyy: 30.09.2000