Osasto: Muotoilu
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Ylitalo, Jaana
Työn nimi: WISA-Pro-sisäverhouspaneelien tuotemuotoiluprojekti, kuvaus teollisen muotoilun mahdollisuuksista puutuoteteollisuuden tuotekehityksessä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 112

Tiivistelmä:

Lopputyöni on yhteistyössä UPM-Kymmene Wood Oy:n kanssa toteutettu WISA-Pro-sisäverhouspaneelien tuotemuotoiluprojekti. Projekti on käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuva muotoilutyö, jossa suunnittelin massiivipuisen sisäverhousratkaisun yrityksen
WISA-tuotevalikoimaan.

Uusien tuotteiden suunnittelua ohjasi työhön valitun käyttäjäryhmän, sisustussuunnittelun ammattilaisten mielipiteet, joita kartoitettiin kyselykaavakkeella ja haastatteluilla. Käyttäjälähtöisen suunnittelun tavoitteena on ollut toteuttaa sekä käyttäjiä että valmistajaa palveleva uusi puutuote, jolle on markkinoilla kysyntää.

Työni lähtökohdat olivat puun käytön kehittäminen sisustamisessa ja
yhteistyö kahden toistensa kanssa vähän tekemisissä olevan alan -
puutuoteteollisuuden ja teollisen muotoilun välillä. Pyrin työlläni
avaamaan kanavaa johdonmukaiselle muotoilun käytölle UPM - puutuotetoimialalla, sekä käytännön suunnittelutyön kautta selkiyttä-
mään tilaajalle muotoilijan roolia osana teollisuuden tuotekehitystä.

Työn päättyessä projektin tuotteet ovat protomalleja, joiden avulla
tuotteiden toimivuus ja soveltuvuus tuotantoon on testattu.
Kirjallinen osuus sisältää selvityksen aiheen taustoista, työn kulusta,
sekä käyttäjätutkimusmenetelmien kuvauksen ja tutkimustiedot.

Aineisto: Kirjallinen osa, kolmen sisäverhouspaneelin sarja protovaiheessa
Asiasanat: Puu, puutuoteteollisuus, tuotekehitys, tuotemuotoilu, käyttäjälähtöinen suunnittelu, sisäverhouspaneeli
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto ja teollisen muotoilun osasto
Salassapitoaika päättyy: -