Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: Ammattikorkeakoulujen opettajien pätevöitymiskoulu
Tekijä: Vuorivirta, Anne
Työn nimi: Tuote yrityskuvan kehittämisen välineenä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 63

Tiivistelmä:

Jokaisen yrityksen keskeisenä tehtävänä on tuottaa jotakin ' konkreettisia tuotteita tai palveluja ' ja saada tulonsa tätä kautta. Tuotteet rakentavat perustan yritystoiminnalle. Yritys vahvistaa kilpailuasemaansa panostamalla tuotekehitykseen.

Tuotekehitys toimii myös yrityskuvan kehittämisen välineenä. Yrityksen tuotteet ja niihin sitoutunut tuotekehitys eivät kuitenkaan yksin riitä vahvistamaan yrityskuvaa. Asiakas tai muu kohderyhmä rakentaa kuvaa yrityksestä myös tuotteeseen ja yritykseen liittyvän viestinnän, toimintaympäristön ja yrityksen henkilöstön kautta. Kaikki ne yhdessä välittävät kohderyhmälle keskeistä sanomaa yrityksestä ja sen toiminnasta. Vahvasta yrityskuvasta onkin nousemassa kiristyvässä kilpailutilanteessa yrityksen keino erottautua ja saavuttaa sitä kautta menestymistä.

Tuote yrityskuvan kehittämisen välineenä selvittää yrityksen profiloitumista tuotteen avulla sekä muotoilun merkitystä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Työn pääongelmana on tutkia tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan painopistealueita yhtenäisemmän ja luotettavamman yrityskuvan luomiseksi.

Rakenteellisesti työssä määritellään yrityskuvaan liittyvien käsitteiden sisältö ja niiden liittyminen toisiinsa. Tuotteen merkitys yrityskuvan kehittämisen välineenä toimii johdantona varsinaiseen pääongelmaan pureutumisessa. Työn empiirisen aineiston tavoitteena on tutkia tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan painopistealueita profiloitumisen / yrityskuvan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta. Empiirinen aineisto perustuu kolmen hyvinkin erilaisen tekstiili- ja vaatetusalan yrityksen tarkasteluun. Toimialalla menestyminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti on kaikille yhteinen tekijä.

Yhteenvetona rakentuu muotoilua esille tuova, verkostoajatteluun perustuva toimintamalli pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden ydinosaaminen rakentuu innovaatioihin perustuvien tuotteiden varaan. Monialaista osaamista vaativat innovaatiot rakentavat luonnollisella tavalla tavoitteellisesti toimivaa verkostoa. Verkostorakenne tarjoaa sen jäsenille merkittävän kilpailuedun kunkin oman liiketoimintakohtaisen edun lisäksi vahvistaen näin yrityksen kuvaa.

Aineisto: kirja
Asiasanat: Tuotekehitys, yrityskuva, verkottuminen
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: