Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollinen ala
Tekijä: Vaaherkumpu, Elina
Työn nimi: KOHTAAMISIA, Lasten kokemuksellinen esineympäristöön tutustuminen - ensiaskeleita muotoilukasvatukseen
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 134

Tiivistelmä:

Lopputyönäni tutkin alle kouluikäisten lasten esinesuhteen muodostumista toiminnallisessa ympäristössä. Toiminnallisuus perustui kehittämääni kokemukselliseen esineympäristön tutustumisen malliin, jossa esineisiin tutustuttiin monipuolisin menetelmin ja välinein. Esineympäristöön tutustuminen tapahtui esineen vastaanoton, sitomisen sekä tulkinnan ja toiminnan askelmien kautta, joiden tavoitteena oli esineen näkeminen, merkityksenanto ja merkityssuhteen muodostaminen. Tutkimus lähestyi lapsen ja esineen kohtaamista monimenetelmällisesti, pyrkien tulkitsemaan esinettä semioottisesti ilmaisuna ja lasta fenomenologisesti tämän ilmaisun kokijana. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää lapsen esinesuhteen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotta voitaisiin saavuttaa lasten esineympäristöön kohdentuva mielenkiinto. Lapsi muodostaa esinesuhteensa tunteiden kautta, pyrkien tavoitteellisen toiminnan kautta päämääriinsä. Lasten esineympäristöön kohdentuva mielenkiinto voidaan siten tavoittaa tunteiden ja monipuolisen, tavoitteellisuutta tukevan toiminnan kautta, jolloin voidaan vahvistaa lapsen maailmaan kiinnittymisen suhdetta ja muotoilukasvatuksen ensiaskeleita.

Aineisto: Kirjallinen lopputyö
Asiasanat: esineympäristö, lapsi, muotoilukasvatus, kokemuksellisuus, semiotiikka, fenomenologia
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: