Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Tekijä: Mäkelä, Marjukka
Työn nimi: VISUALISOINTI OSANA KONSEPTISUUNNITTELUA Huomioita visualisoinnin hyödyntämisestä Kone Oyj:n konseptisuunnittelussa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 94

Tiivistelmä:

Lopputyössä tutkitaan visualisointityökalujen käyttöä ja visualisointiin liittyviä piirteitä konseptisuunnitteluprosessin eri vaiheissa. Tuotekonseptoinnissa kehitetään ja luodaan konsepteja, joita prosessin kuluessa visualisoidaan. Toiminta ei kohdistu vain konseptien visualisointiin (concept visualisation), vaan visualisointitapoja tulee hyödyntää niin suunnitteluongelman määrittämisessä kuin uusien konseptien ideoinnissakin. Visuaalisuuteen perustuvien työkalujen käyttö kulkee siten punaisena lankana läpi koko konseptoinnin aina taustatiedon keruusta lopullisen konseptin esittämiseen asti.

Lopputyössä tarkastellaan tilaajayrityksen, Kone Oyj. tutkimusosaston konseptointia. Tavoitteena on hahmottaa tutkimusosaston visualisointiin liittyviä käytäntöjä, nykyisiä toimintatapoja ja pohtia visualisointitapojen kehittämiskohteita. Havaintoja pohditaan lopputyössä mallinnetun konseptisuunnittelun visualisointimallin kautta.

Lopputyössä todetaan erilaisten visualisointityötapojen tukevan konseptointia kaikissa sen eri vaiheissa: taustatutkimus-, konseptien kehitys- ja konseptin visualisointivaiheissa. Selkeimmin visualisoinnit tukevat kommunikointia konseptoinnin eri vaiheissa, mutta visuaalinen materiaali toimii myös inspiraation lähteenä ja tukena ideoinnissa. Visuaaliset ilmaisutavat soveltuvat myös tiedon tallettamiseen.

Visualisointimenetelmät ovat tuttuja teollisille muotoilijoille, mutta ne eivät ole itsestäänselvyys teknologiapainotteisessa tilaajayrityksessä. Visualisointitapojen ja ^Ötyökalujen käyttöön tulisikin tilaajayrityksessä resursoida enemmän.

Aineisto: kirjallinen työ
Asiasanat: Visualisointi, viestintä, konseptisuunnittelu, konseptointi
Säilytyspaikka: kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -