Osasto: Muotoilu
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Jacobson, Susanne
Työn nimi: DfA-Puzzle Design for All -lähtökohtaisen suunnittelun arviointi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 62+4

Tiivistelmä:

Lopputyöni liittyy Design for All -näkökulmaan, jolla tarkoitetaan esteettömyysperiaatetta soveltavaa suunnittelua, jossa laitteet, palvelut ja rakennettu ympäristö suunnitellaan siten, että mahdollisimman moni voi hyödyntää niitä. Lopputyöni tavoitteena on esittää arviointimenetelmän kehikkoa, jonka perusteella yrityksen sen hetkistä Design for All -näkökulman toteutumista voidaan arvioida ja selvittää mahdollisuuksia, miten Design for All voitaisiin liittää osaksi yrityksen koko toimintastrategiaa. Tutkimus pyrkii myös selvittämään ihmisen toimintakykyä ja erityisesti sen puutteita sekä erilaisia olemassa olevia arviointimenetelmiä sekä stan-dardisoimisorganisaatioita, jotka jo jollakin tasolla huomioivat ihmisten muuttuvan toimintakyvyn.

Tutkimus on rajattu koskemaan vai teollisesti muotoiltujen tuotteiden suunnitteluprosessia. Sosiaalisesti kestävästä kehityksestä puhuttaessa rajaus on tehty koskemaan vain yksilöiden välistä tasa-arvoa.

Tutkimuksen yhtenä keskeisenä teoreettisena perustana ovat Design for All -periaatteet ja kriteerit erityisesti seitsemän univer-saalin suunnittelun periaatetta sekä ns. viisi A:ta. Lisäksi perustana on CENin ja CENELECin ohjeet standardien tekijöille, jotta ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeet tulevat huomioiduiksi. Myös Design for All Commitmentin Design for All -checklist on toiminut perustana. Kypsyysmalleista keskeisimpänä on hyödynnetty Earthyn käyttäjäkeskeistä kypsyymallia (Usability Maturity Model: Human Centredness Scale). Teorian lisäksi lähteenä ja aineistona oli myös case -yritys.

Tutkimus vastasi ennalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Sekä itse arviointimenetelmässä että sen mahdollisuuksissa linkittyä osaksi yrityksen toimintastrategiaa hankittiin tarpeellinen teoreettinen viitekehys eri osa-alueilta. Arviointimenetelmä, DfA-Puzzle, tarjoaa kompaktin välineen yrityksen Design for All -lähtökohtaisen suunnittelun arviointiin.

Aineisto: Kovakantinen kirja
Asiasanat: Design for All, käyttäjäkeskeisyys, toimintakyky, toimintarajoitteisuus, arviointimenetelmä, kypsyysmalli
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: