Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu, TaM
Tekijä: Hiltunen, Jussi
Työn nimi: Kuvassa käyttäjä - etävideovalvontajärjestelmän käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 152

Tiivistelmä:

Tässä lopputyössä käsitellään etävideovalvontajärjestelmän käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Työn tavoitteena oli kehittää Mirasys Oy:n valmistaman Dina RMC-järjestelmän käytettävyyttä siten, että se vastaisi tuotteen loppukäyttäjien sille asettamia vaatimuksia.

Työ jakautuu teoria- ja produktio-osaan siten, että pääpaino on teorian soveltamisella käytäntöön. Teoriaosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä teoriaosiossa sivutaan turva-alaa sekä pohditaan turvattomuuden tunteen syitä. Lisäksi osuudessa esitellään videovalvonnan periaatteita sekä käsitellään sen suhdetta yhteiskuntaan.

Toinen teoriaosio käsittelee käyttäjäkeskeisen suunnittelun teorioita. Osuudessa määritellään, standardeihin ja alalla vakiintuneeseen metodologiaan tukeutuen, käytettävyys käsitteenä ja sen osatekijät. Samoin keinoin esitellään käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja keskeisimmät käytettävyyden kehittämisen metodit.

Produktio-osuudessa sovelletaan teoriaosuudessa esiteltyjä menetelmiä käytännön työhön, etävideovalvontajärjestelmän käyttäjäkeskeiseen suunnitteluprosessiin. Prosessin vaiheet on esitetty tutkielmassa kronologisessa järjestyksessä, siten kuin työ todellisuudessa eteni.

Tuotteen todellisten käyttäjien työhön tutustuttiin hälytyskeskuksissa ja paikallisvalvomoissa. Käyttäjien havainnoinnin pohjalta syntyi materiaalia, jonka avulla määriteltiin tuotteen käytettävyysvaatimukset, joille asetettuja kriteereitä testattiin paperiprotoilla sekä vuorovaikutteisella protolla tehdyillä käytettävyystesteillä.

Ensimmäisten käytettävyystestien avulla tehtiin valintoja tuotteen vaihtoehtoisten toimintatapojen välillä ja linjattiin kehiteltävän järjestelmän suuntaviivoja yleisellä tasolla. Toisella käytettävyystestikierroksella pyrittiin tunnistamaan tarkemmin valitun käyttöliittymämallin käytettävyysongelmia.

Työn tuloksena syntyi kirjallinen raportointi käyttäjien arjesta, kuvaukset käyttäjistä ja käyttötapauksista sekä käyttökontekstista. Lisäksi valitun käyttöliittymämallin olennaisimmat käytettävyysongelmat, tuotteen tärkeimmästä osiosta (Workstation), tunnistettiin ja niihin tuotettiin parannusehdotukset.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: videovalvonta, etävideovalvonta, valvontajärjestelmä, kameravalvonta, hälytyskeskus, paikallisvalvomo, käytettävyys, käytettävyyden kehittäminen, käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Säilytyspaikka: Taikin kirjasto, TMO:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: