Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Tekijä: Härkönen, Tiina, Marjatta
Työn nimi: Miten helpottaa käyttäjätiedon hyödyntämistä yrityksessä? - Käyttäjätiedon raportointi ensikertaa laadullisen käyttäjätutkimuksen tilanneelle yritykse
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 63

Tiivistelmä:

Tämä lopputyö on selvitys siitä miten laadullinen käyttäjätutkimustieto tulisi raportoida tutkimuksen ostaneelle yritykselle. Yritykset ovat tässä tapauksessa ensimmäistä kertaa laadullisen käyttäjätiedon kanssa tekemisissä. Yritykset ovat tottuneet käyttämään määrällistä tutkimustietoa. Laadullisen käyttäjätutkimusten tulosten erilaisuus määrälliseen tutkimustietoon nähden on ollut useimmille tutkimuksen tilaajille yllätys. Saatuaan tutkimustiedon, yritykset ovat olleet tilanteessa, että he eivät tiedä mitä heidän pitäisi käyttäjätutkimuksen tuloksilla tehdä.

Lopputyön tilaajana on Muotoilun tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on tämän lopputyön tuloksena saada selkeä toimintamalli laadullisen käyttäjätutkimuksen raportointiin asiakasyrityksille. Lopputyöntilaajalla ei ole olemassa muita ohjeistuksia kuin yrityksen graafiset ohjeet käyttäjätutkimuksen raportoinnille. Tilaajalla on tavoitteenaan myös saada tämän lopputyön kautta selkeä näkemys siitä, miten raportointi voidaan tehdä kustannustehokkaasti ilman, että käyttäjätiedon siirtäminen tutkijalta yritykseen heikkenee.

Miten helpottaa käyttäjätiedon hyödyntämistä yrityksessä? - Käyttäjätiedon raportointi ensikertaa laadullisen käyttäjätutkimuksen tilanneelle yritykse

Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Tekijä: Härkönen, Tiina, Marjatta
Työn nimi: Miten helpottaa käyttäjätiedon hyödyntämistä yrityksessä? - Käyttäjätiedon raportointi ensikertaa laadullisen käyttäjätutkimuksen tilanneelle yritykse
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 63

Tiivistelmä:

Tämä lopputyö on selvitys siitä miten laadullinen käyttäjätutkimustieto tulisi raportoida tutkimuksen ostaneelle yritykselle. Yritykset ovat tässä tapauksessa ensimmäistä kertaa laadullisen käyttäjätiedon kanssa tekemisissä. Yritykset ovat tottuneet käyttämään määrällistä tutkimustietoa. Laadullisen käyttäjätutkimusten tulosten erilaisuus määrälliseen tutkimustietoon nähden on ollut useimmille tutkimuksen tilaajille yllätys. Saatuaan tutkimustiedon, yritykset ovat olleet tilanteessa, että he eivät tiedä mitä heidän pitäisi käyttäjätutkimuksen tuloksilla tehdä.

Lopputyön tilaajana on Muotoilun tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on tämän lopputyön tuloksena saada selkeä toimintamalli laadullisen käyttäjätutkimuksen raportointiin asiakasyrityksille. Lopputyöntilaajalla ei ole olemassa muita ohjeistuksia kuin yrityksen graafiset ohjeet käyttäjätutkimuksen raportoinnille. Tilaajalla on tavoitteenaan myös saada tämän lopputyön kautta selkeä näkemys siitä, miten raportointi voidaan tehdä kustannustehokkaasti ilman, että käyttäjätiedon siirtäminen tutkijalta yritykseen heikkenee.

Lopputyön taustakartoitus koostui ihmisen oppimiseen ja uuden tiedon omaksumiseen liittyvien teorioiden selvittämisellä sekä nykyisten käyttäjätutkimustiedon raportointitapojen selvityksellä. Näitä on vertailtu keskenään ja niiden perusteella on tultu johtopäätökseen, että kirjallinen raportointi käyttäjätutkimuksista ei ole riittävä käyttäjätiedon välittäjä. Erityisesti silloin, kun tiedon välitys tapahtuu ulkopuoliselta tutkijalta asiakasyritykseen. Tämän kartoituksen tuloksena löytyi erilaisia tapoja, joilla käyttäjätietoa voidaan kommunikoida ja välittää onnistuneemmin kuin vain kirjallisella raportilla.

Erilaisia kommunikoinnin tapoja ja uuden tiedon omaksumiseen kehitettyjä menetelmiä yhdistäen on käyttäjätutkimuksen raportoinnista kehitetty erilaisia konsepteja. Näitä malleja on arvioitu ja kehitetty todellisten yritysesimerkkien kautta. Tässä lopputyössä niistä esitellään kolme. Raportointia ei käsitetä näissä esimerkeissä enää pelkästään kirjallisena dokumenttina, vaan se on toiminnallisista tiedon sisäistämisen tavoista ja kirjallisesta raportista yhdistetty malli.

Lopputyön tuloksena on syntynyt ohjeistus Muotoilun tutkimuslaitokselle miten käyttäjätutkimus raportoidaan. Tämä raportointi vaikuttaa Muotoilun tutkimuslaitoksen nykyisiin toimintatapoihin ja yleiseen käsitykseen siitä, mikä on raportti. Ohjeistus sisältää asiakasyrityksen henkilöstön kouluttamisen ja käyttäjätiedon kirjallisen ja kuvallisen raportoinnin yhdistetyn mallin. Tätä mallia tullaan testaamaan ja kehittämään lopputyön tilaajan tulevissa hankkeissa, jonka jälkeen arvioidaan sen toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

Aineisto: kirjallinen dokumentti
Asiasanat: käyttäjätutkimus, käyttäjätieto, raportointi, dokumentointi, tiedon omaksuminen
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: