Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Malin, Mika
Työn nimi: MATKAPUHELINKÄYTTÖJÄRJESTELMIEN MARKKINAT JA NIIDEN MUUTOS - MAHDOLLISUUDET OHJELMISTOYRITYKSELLE
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 79

Tiivistelmä:

Tutkimuksen aiheena oli matkapuhelinkäyttöjärjestelmien ja niihin liittyvien ohjelmistojen markkinoiden muutos sekä tämän vaikutus Digia Incorporation -nimisen ohjelmistoyrityksen asiakkuuksien hallintaan. Tutkimuksessa kysyttiin, miten uusi markkinatilanne vaikuttaa yrityksen strategisten asiakkuuksien johtamiseen. Aihe oli ajankohtainen, koska Digia tekee sopimustuotekehitystä laitevalmistajille, jotka ovat ryhtyneet lisensioimaan matkapuhelimessa tarvittavia ohjelmistoja keskenään.

Aineistoa kerättiin case-yrityksen sisältä (primääriaineisto) sekä useista ulkopuolisista lähteistä (sekundääriaineisto). Ulkopuolisia lähteitä olivat mm. seminaarit, teknologiayritysten tuotekehitysraportit, alan kirjallisuus, investointipankkien tutkimukset sekä ^Ôpuoliakateeminen^Ô keskustelu alan lehdissä ja internetin keskustelupalstoilla. Digiassa tutkimusmenetelmänä käytettiin osallistuvaa ja tilannesidonnaista havainnointia. Tässä tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan markkinoiden ja Digian tilannetta sekä arvioidaan markkinoilla tapahtuvien muutosten vaikutuksia Digian strategisten asiakkuuksien johtamiseen.

Tulokset ja johtopäätökset kertovat lisensioitavien ohjelmistojen kuten käyttöjärjestelmien, ohjelmistoalustojen ja käyttöliittymien markkinoiden muuttuvan nopealla syklillä. Tämän muutoksen seuraaminen ja ymmärtäminen vaatii Digialta läheistä yhteistyötä sen strategisten asiakkaiden kanssa. Tietojen systemaattinen tallentaminen ja analysointi antavat yhdessä CRM-strategian kanssa yrityksen johdolle työkalut, joilla muuttuvaa markkinatilannetta voidaan tehokkaasti seurata ja tulkita. Digiassa ei sen sijaan ole tarvetta investoida raskaaseen CRM-järjestelmään.

Aineisto: Tutkimustyö, kuvat ja taulukot.
Asiasanat: Matkapuhelinkäyttöjärjestelmä, ohjelmistoyritys, ohjelmistoalusta, käyttöliittymä, CRM (Customer Relationship Management = asiakkuuden hallinta), tietämyksen hallinta.
Säilytyspaikka: Digia Inc.
Salassapitoaika päättyy: 2005