Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: Käsi- ja taideteollisuuden koulutusohjelma TaM
Tekijä: Lundgren Jari
Työn nimi: Markkinoinnin teorian ja kahden käsiteollisuusyrityksen käytännön markkinoinnin eroavaisuudet (case Oy Sloyd Ab ja Toiminimi Zeppä)
Työn laji: Lopputyö

Tämä tutkielma vertaa markkinoinnin teoriaa ja käytännön markkinointia toisiinsa. Teoria perustuu pääosin kirjallisuuteen, mutta myös suorittamieni markkinointikurssien luentomateriaaleihin ja lehtiartikkeleihin. Käytännön markkinointi perustuu kahden käsiteollisen mikroyrityksen toteutuneeseen markkinointiin (Oy Sloyd Ab ja T:mi Zeppä). Tutkin löytyykö eroja Sloydin ja Zepän käytännön markkinoinnin ja markkinoinnin teorian välillä. Selvitän myös, mistä markkinoinnin teorian ja käytännön markkinoinnin erot johtuvat. Sloydin ja Zepän käytännön markkinointi eroaa monessa suhteessa markkinoinnin teoriasta. Kohdeyrityksissä eri markkinoinnin osa-alueita ei toteuteta joko lainkaan tai ne ovat suuressa ristiriidassa teoriaan nähden. Syitä tähän on monia. Osa johtuu Lindénin ja Lundgrenin markkinoinnin osaamattomuudesta, osa eroista johtuu yrittäjien asenteellisuudesta. Merkittävimmät erot markkinoinnin teoriaan selittyvät yrittäjien elämänasenteista ja arvomaailmoista. Molemmissa yrityksissä toiminta on hyvin tuotekeskeistä. Markkinoinnin teorian mukaan liiallinen tuotekeskeisyys voi johtaa yrityksen menestyksen hiipumiseen. Yrittäjät panostavat itse tuotteeseen, sen henkeen, ideaan ja sisältöön. Lundgren on sisäistänyt paremmin markkinoinnin osa-alueita kuin Lindén, mutta kokonaisuuden hahmottamisessa on molemmilla ollut suuria ongelmia. Molemmat yrittäjät ovat erittäin motivoituneita kehittämään yritystään, mutta omalla tavallaan, pääosin tuotevalikoimaa kehittämällä. Yritysten tuotteet ovat keskeisellä sijalla, tuloksen uskotaan tulevan hyvistä tuotteista. Kohdeyritysten markkinoinnin toteutukseen vaikuttaa selkeästi markkinointityöhön suhtautuminen. Yrittäjien mielestä vastenmielisiä markkinoinnin toimintoja tehdään vain pakon sanelemana. Markkinointiin suhtaudutaan molemmissa yrityksissä hyvin ristiriitaisin tuntein. Osa markkinoinnin keinoista on Lindénin ja Lundgrenin mielestä arveluttavia, jopa epäeettisiä. Kumpikaan yrittäjä ei ole määritellyt selkeitä päämääriä ja tavoitteita, vaikka markkinoinnin teorian mukaan selkeät päämäärät olisivat erittäin tärkeitä. Suurin ongelma yrittäjyydessä teorian näkökulmasta on tavoitteellisuuden puute. Yrittäjät eivät yksinkertaisesti koe tarpeelliseksi kohottaa elintasoaan ja ovat tyytyväisiä senhetkisiin työskentelytapoihin. He ovat tyytyväisiä myös yrityksen tulokseen ja kokoon. Markkinoinnin perusajatus on pyrkiminen aina vain parempiin tuloksiin. Kyseinen ajatusmalli ei sovi näiden kahden yrittäjän maailmaan.

Aineisto: nide ja tiivistelmä
Asiasanat: markkinointi, käsi- ja taideteollisuus, mikroyritys
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 81
Salassapitoaika päättyy: