Osasto: TMO
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Kokkonen, Ville
Työn nimi: Prototyyppinä Utopiat
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 73

Tiivistelmä:

Prototyyppinä utopiat lopputyö käsittelee tulevaisuuden ennakointia tukevan kuvituksen muodostamista. Työ sijoittuu lähelle strategisen suunnittelun osa-aluetta ja osittain myös tulevaisuudentutkimuksen piiriin. Esimerkkitapauksena on tulevaisuuden jätehuolto 2030.
Työn ensisijaisena tavoitteena on kehittää tulevaisuuskuvien visualisointiprosessin toimintamallia soveltaen tulevaisuudentutkimuksen eri tutkimusmenetelmiä. Toissijaisena tavoitteena on kolmen tulevaisuuskuvan muodostaminen jätehuollon tulevaisuutta käsittelevän teemahaastattelun pohjalta. Työssä käydään läpi miten visuaalisen ilmaisun avulla voisi välittää tulevaisuudentutkimusta tukevaa tietoa. Lopputyössä keskitytään tarkastelemaan sosiaalisesti konstruoituja tulevaisuuksia, sekä käsitettä heikot signaalit lähtökohtana tulevaisuuskuvien muodostamiseen. Lopputyön ohessa suoritetun teemahaastattelun sekä esimerkkitutkimuksen kautta pyritään osoittamaan ennakointitiedon havainnoinnin hyödyntämistä kuvallisen esityksen jäsentämiseen. Tuloksena esitetään esimerkkitutkimuksen pohjalta muodostettu tulevaisuuskuvasarja, joka kuvaa jätehuoltoon liittyviä asuntokohtaisia tilanteita tulevaisuudessa. Tulevaisuuskuvien visuaalisen esityksen tarkastelu suuntautuu sen prosessin ja representaation analyysiin ja kehittämiseen.
Visualinen esitys on kuva-animaatio, joka on tehty multimedia-ohjelmalla.

Aineisto: Kirja + CD-ROM, jossa 3 animaatiota.
Asiasanat: Animaatio, heikko signaali, skenaariot, tulevaisuuskuva, visualisointi, visio.
Säilytyspaikka: Kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -