Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu, TaM
Tekijä: Lappalainen Pete
Työn nimi: Huipulla näet huomenen - Näköaloja terveyden visualisointiin
Työn laji: Lopputyö

Huipulla näet huomenen -lopputyön tavoitteena on terveyden visualisointia tukevan kuvallisen ja teoreettisen viitekehyksen muodostaminen. Tarkastelen terveyttä sekä terveyteen vaikuttavia elämäntapoja ja visuaalista ympäristöä keskittyen kohonneen verenpaineen hallintaan liittyviin ilmiöihin ja elintapoihin. Vuosina 1946-1950 syntyneet suomalaiset muodostavat viitteellisen kohderyhmän, jota työssä edustaa kuvitteellinen mieshenkilö, Sulev Tensio. Kohderyhmän elämänkaarta ja kokemuksia kartoitan vuosien 1952, 1976 ja 2000 ympärille keskittyvässä taustatutkimuksessa. Kuvia tarkastelen terveyteen ja kulutukseen liittyvinä tuotteina. Materiaalin tulkinnan ja käytön jäsentämiseksi sovellan tieteenalojen rajat ylittäviä käsitteitä, joista keskeisimmät ovat elämäntapa, elämänhallinta ja elämänpolitiikka. Terveyden kulttuuristen merkitysten tunnistamiseksi sovelletaan semioottisen tutkimuksen ja kriittisen mediatutkimuksen teorioita. Terveys on moniulotteinen ilmiö, jota voidaan visualisoida eri tasoilla ja eri näkökulmista. Tarkastelen työn ensimmäisessä osassa sitä yhteiskunnallista kontekstia, johon terveys ilmiönä sijoittuu, ja toisessa osassa terveysmedioiden kautta välittyviä kulttuurisia merkkejä ja merkityksiä. Kolmannessa osassa liitän kuvat osaksi arkielämää ja neljännessä osassa pohdin kuvien roolia muutostekijänä, osana arjen politiikkaa. Työ koostuu teoreettiset lähtökohdat esittelevästä kirjallisesta osuudesta sekä tähän sulautetuista kuvallisista synteeseistä, Terveyden kartastosta ja Sulev kapuaa! -itsehoitokertomuksesta. Liitteenä on myös tiivistelmä työn kuluessa tehdystä käyttäjähaastattelusta. Terveysmediat välittävät kuvan siitä, mitä terveyden tulisi positiivisessa ja stereotyyppisessä mielessä olla: iloinen ja jokapäiväinen asia. Elämäntavan näkökulmasta kuvat liittyvät elämänalueisiin, toimijoihin ja tapahtumiin, elämänhallinnan näkökulmasta toimintaan ja tilanteisiin. Kohonnut verenpaine on "näkymätön" ilmiö, joten sen kuvaaminen perustuu mittaustilanteeseen, mittariin ja verenpaineeseen vaikuttaviin tekijöihin. Työssä tarkastellut kuvat paikantuvat raportteihin, terveysmedioihin, mainoksiin ja kuvallisiin esineisiin, mutta ne voidaan paikantaa myös osaksi toisiinsa limittyviä terveysongelman ja viestintäongelman hallintaprosesseja. Kuvilla on myös selkeä ideologinen ulottuvuus. Terveyteen liitetyille kuville ominainen tavanomaisuus on ongelmallinen sekä kuvien viihteellisen että tiedollisen käytön kannalta. Kun terveyspolitiikka käsitetään itsehoitoa tukevia vaihtoehtoja ja valinnanmahdollisuuksia tarjoavaksi toiminnaksi, myös kuvien toimivuus edellyttäisi uuden ja tulevaisuuteen viittaavan visuaalisen aineksen tuontia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Johtopäätöksissä esitän, että toimivuutta voidaan edistää 1) lisäämällä terveyteen liittyvien kuvien informatiivisuutta, jota tukevat sekä merkitsevien erojen tuottaminen että kokonaisuuksien hahmottaminen, ja 2) käsittämällä kuvat ei ainoastaan toiminnan lopputulokseksi, vaan myös osaksi yksilöllistä ja yhteisöllistä toiminnan tapaa.

Aineisto: Kirja + cd-rom, jossa värikuvaversio pdf-tiedostona.
Asiasanat: Elämänhallinta, elämäntapa, semiotiikka, terveyden edistäminen, visuaalinen kulttuuri, visualisointi
Säilytyspaikka: TaiK kirjasto (1 kpl), TMO (2 kpl)
Sivumäärä: 169
Salassapitoaika päättyy: